Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Sosiale tjenester

 

Det foreslås 20 mill kr til i kjøp av flere kommunale utleieboliger årlig. Det innføres kostnadsdekkende husleie i ordinære kommunale utleieboligene. Dette vil bidra til å sikre likebehandling av vanskeligstilte på boligmarkedet uavhengig av om boligen er kommunal eller privat.

Tjenestetilbudet innen rus tilpasses nye statlige rammer. Endret statlig finansiering av Kvalifiseringsprogrammet innebærer reduksjon på 11 mill kr fra 27 mill kr til 16 mill kr i 2013. Rådmannen vil samarbeide med NAV for å avklare inntektsforutsetningen og tilpasning av tjenestetilbudet. Det foreslås at Drammen kommune tar i mot inntil 130 flyktninger årlig.

Fakta om programområdet

Programområdet omfatter Introduksjonssenteret, Senter for rusforebygging og de kommunale sosialtjenestene i NAV. Programområdets tjenestetilbud er viktige premissleverandører for alle de fire velferdspilarene: helse, kunnskap, bolig og inntektssikring.

Programområdet har i 2012 ett nettobudsjett på 236 millioner kroner og 206 årsverk. Dette er fordelt Introduksjonssenteret 44 millioner og 79 årsverk, Senter for rusforebygging 36 millioner og 44 årsverk og NAV 138 millioner og 83 årsverk. Øvrige midler er lagt sentralt.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Drammen har lavere sysselsetting enn de fleste andre storbykommunene, og vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Andelen sysselsatte har vært på omtrent samme nivå de tre siste årene i Drammen.

Det er en nedgang i andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20 – 66 år.

Flere flyktninger har de siste årene kommet i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram.

Gjennom prosjektet ”Leie til eie” er det fra 1. januar til utgangen av oktober 40 tidligere leietakere i kommunale boliger som har kjøpt egen leilighet. Av disse har 33 personer/familier kjøpt leiligheten de tidligere leide, mens 7 personer/familier har kjøp leilighet i det private markedet. I tillegg har Drammen Eiendom KF pr. utgangen av oktober signert kontrakt for salg av ytterligere 3 leiligheter. Pr. utgangen av oktober har Drammen Eiendom KF anskaffet 24 nye leiligheter.
Antall bostedsløse er stabilt, selv om antall innbyggere i Drammen øker. Flere rusavhengige er sikret stabile boforhold ved at BO 7 er utvidet med 15 leiligheter i løpet av 2012.

Årlige brukerundersøkelser viser at brukerne av kommunens sosiale tjenester er fornøyde med tjenestene de mottar.

Utfordringer
Omlegging av statlig tilskudd til Kvalifiseringsprogrammet innebærer reduksjon i tilskuddet fra 27 mill kr til 16 mill kr.
Høy ledighet og lav sysselsetting sammenlignet med landsgjennomsnittet, fylket og andre kommuner tilsier økt fokus på mer effektive arbeidsmarkedstiltak og rekruttering til arbeidsstyrken.
Videreføre forebyggende arbeid for å unngå at unge får behov for sosialhjelp. Videreføre effektive tiltak slik at andelen som får sosialhjelp over tid holdes lav.

Omlegging fra prosjektfinansiering til rammefinansiering av tiltak innen rus innebærer nær 3 mill kr i reduserte statlige tilskudd. Tjenestetilbudet må tilpasses reduserte rammer.

Antall kommunale utleieboliger har økt som et resultat av Boligløftet som bystyret vedtok i juni 2011. Det er behov for å bedre balansen mellom tilgjengelige midlertidige boliger og etterspørselen.

Drammen bosetter flere flyktninger enn tidligere. Samtidig øker antallet bosettingsklare flyktninger i mottak. I tillegg kommer flere personer på familiegjenforening. Kvalitet og måloppnåelse er en utfordring når tjenestene hurtig skal utvides til betydelig flere personer.

Hovedmål

  • Levekårene for innbyggerne er bedret
  • Flere av kommunens innbyggere er i arbeid
  • Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen for egen økonomi, egen helse og eget liv

Les mer om sosiale tjenester

 

 
Topp