Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter304,6299,9296,1295,7294,4294,4
Driftsinntekter-75,1-63,9-61,4-61,4-61,4-61,4
Netto ramme229,5236,0234,7234,3233,0233,0
 
Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

År_2013År_2014År_2015År_2016
Boligsosialt arbeid0,70,80,80,8
LAR/LAV - videreføring av tilbud0,40,50,50,5
Tilskudd nye utleieboliger 0,71,41,41,4
Husleie rehabilitering Introduksjonssenteret0,60,60,60,6
Utskifting av inventar0,30,30,30,3
Nærværsprosjekt0,50,50,50,5
Innlemming av øremerket tilskudd rus4,54,54,54,5
Kostnader ved økt mottak av flyktninger i 20124,53,21,91,9
Effektivisering av tjenester-6-6-6-6
Tilpasning av tjenestetilbud i NAV-3,3-3,3-3,3-3,3
Sum driftstiltak2,92,51,21,2
 

Boligsosialt arbeid

Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS), som gjennomføres i perioden 2010 – 2014, forutsetter kommunal medfinansiering på 0,7 millioner kroner i 2013 og 0,8 millioner kroner fra 2014. Boligoppfølgingen er i dag styrket via prosjektstillinger som er finansiert via det boligsosiale utviklingsprogrammet. Før bortfall av prosjektmidler fra 2015 er det behov for en evaluering av tiltaket.

Videreført tilskudd til LAV (feltsykepleie) og LAR (legemiddelassistert rehabilitering) Prosjektet har vært finansiert av statlige midler. Bevilgningsnivået foreslås videreført årlig fra 2012, og med en opptrapping på 0,4 millioner kroner fra 2013 og 0,5 millioner kroner i 2014.

Tilskudd nye utleieboliger

Det er investert i nye kommunale utleieboliger i 2011 og 2012. Kostnadsdekkende husleie implementeres over en treårsperiode og i denne perioden er det behov for fortsatt subsidiering av boligene. Ordningene med avsetting av kapitaltilskudd til Drammen Eiendom KF videreføres derfor med en rammeøkning på henholdsvis 0,7 millioner kroner for 2013 og 1,4 millioner kroner i 2014.

Husleie rehabilitering Introduksjonssenteret

Som en konsekvens av rehabiliteringsprosjektet ved Fjellheim skole, Introduksjonssenteret, legges det inn 0,6 millioner kroner til dekning av økt husleie.

Utskifting av inventar

Det er nødvendig med regelmessig utskifting av inventar i boliger og kontorlokaler. Disse midlene kan ikke finansieres over investeringsbudsjettet og det foreslås derfor en årlig styrking med 0,3 millioner kroner.

Nærværsprosjektet

Det er satt av 0,5 millioner kroner til forbyggende arbeid med sykefravær. Satsningen sees i sammenheng med tilsvarende satsing innen P05 Helse og omsorg.

Innlemming av øremerket tilskudd rus

Den statlige opptrappingsplanen for rusfeltet innlemmes i ordinært rammetilskudd fra 2013. For Drammen kommune utgjør dette cirka 4,5 millioner kroner i 2013. Drammen kommune ble innvilget cirka 7 millioner kroner i tilskudd til rusarbeid i 2012. Det er per oktober 2012 usikkerhet knyttet til hvorvidt deler av det eksisterende tilbudet ved SFR fortsatt kan finansieres gjennom prosjektmidler. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertial 2013.

Kostnader ved økt mottak av flyktninger i 2012

Bystyret besluttet ved behandlingen av 1. tertialrapport i år å øke årets ramme for mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer. Det er lagt inn kompensasjon for programområdets merutgifter knyttet til virkningene av den økte bosettingen i 2012. For 2013 er det lagt inn anslåtte merkostnader på 4,5 millioner kroner, men kostnadene forventes å være avtagende utover i planperioden. Rådmannen vil foreta en nærmere gjennomgang av tjenestetilbudet og finansieringen av dette i lys av antall personer som faktisk bosettes i Drammen.

Effektivisering av tjenester

Det foreslås en generell rammetilpasning med 6 millioner kroner for 2013 som videreføres i hele planperioden.

Tilpasning av tjenestetilbudet i NAV

Midler til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er til og med 2012 tildelt kommunene utenfor inntektssystemets kriterier som et gitt beløp. For Drammen kommune utgjør dette 27,7 millioner kroner i 2012. Fra og med 2013 fordeles midlene til KVP gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. For Drammen kommune innebærer dette en betydelig negativ omfordeling hvor virkningen er beregnet til 11 millioner kroner i 2013. Rådmann finner det ikke faglig forsvarlig eller praktisk gjennomførbart med ett så stort nedtrekk av midler, men har i sitt forslag en reduksjon på 3,3 millioner kroner. Rådmannen vil i samarbeid med NAV vurdere hvordan tjenestetilbud skal tilpasses ny ramme. 

 
Topp