Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

Tabell 4. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 ( tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak2013201420152016Sum ’13 – ’16
Investeringstiltak bykassen:1,4---1,4
Alarmanlegg BO70,3---0,3
Inventar modulhus0,1---0,1
Ombygging – Ungdomskontor1---1
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:51262626129
Oppgradering boligmassen666624
Introduksjonssenteret – oppgradering25---25
Boliger for sosialt vanskeligstilte1010101040
”Leie til leie” (reinvestering)1010101040
Sum investeringstiltak52,4262626130,4
 

Alarmanlegg i BO7

Det er i løpet av driftsåret avdekket ett behov for alarmanlegg i BO7.

Inventar i modulhus

I henhold til Boligsosial handlingsplan (vedtatt av Bystyret 22.5.12) etableres det inntil fire modulhus for rusavhengige med særskilte behov. Det er behov for investering i inventar og utstyr i modulhusene.
Ombygging – Ungdomskontor
I forbindelse med etableringen av et rådgivingskontor for ungdom utvides Uteteamets lokaler. Det vil være behov for en begrenset ombygging.

Oppgradering av boligmassen

Kommunen disponerer i dag om lag 1 200 kommunale utleieboliger. Mange av boligene er utsatt for betydelig slitasje og det er behov for jevnlig oppgradering av boligene.

Introduksjonssenteret - oppgradering

Det gjennomføres en større oppgradering av bygningsmessige forhold ved Introduksjonssenteret. Arbeidet sluttføres i løpet av 2013.

Boliger for vanskeligstilte

I samsvar med føringene i boligsosial handlingsplan foreslår rådmannen at det avsettes 10 millioner kroner per år til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Beløpet er et anslag. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for å anskaffe flere utleieboliger. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å reinvestere inntekter fra salg av utleieboliger.

”Leie til eie”

Vedtak for 2012 forutsatte at ordningen skal være selvfinansierende og ikke kreve nye låneopptak. Rådmannen anslår at salg av utleieboliger til leietakere i prosjektet ”Eie til leie” vil utgjøre 10 millioner kroner per år. Dette er et forsiktig anslag som vil bli løpende oppdatert.  Inntektene fra salg av kommunale boliger til tidligere leietagere reinvesteres uavkortet i nye kommunale utleieboliger så lenge det er behov. Prosjektet bidrar til at flere gjøres selvhjulpne på boligmarkedet ved at de får mulighet til å kjøpe egen bolig.

 
Topp