Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Boligsosialt arbeid

Omlegging til kostnadsdekkende husleie
Det innføres en gradvis omlegging til kostnadsdekkende husleie i de ordinære kommunale utleieboligene. Dette vil sikre en god bygningsmessig standard på boligene gjennom vedlikehold, oppgradering og modernisering av boligene. Kostnadsdekkende leie innføres i de ordinære kommunale utleieboligene. For leietakere i disse boligene er utleieboligen primært et tidsbegrenset virkemiddel på veien til å skape varige, trygge boforhold. Endringen omfatter ikke tilpassede boliger som omsorgsboliger og bofellesskap for personer med funksjons-nedsettelse.

Omlegging til kostnadsdekkende leie er i henhold til vedtak i Boligsosial handlingsplan (vedtatt av Bystyret den 22.5.12, tiltak 1.5), og i samsvar med statlige føringer for boligpolitikken. I NOU 2011:15 – Rom for alle – står det: ”Kommunal- og regionaldepartementet har anbefalt kommunene å subsidiere beboerne gjennom behovsprøvde ordninger, som bostøtte, fremfor husleiesubsidiering.”
Økte leieinntekter foreslås tilbakeført til boligsosialt arbeid gjennom økt ramme for økonomisk sosialhjelp og redusert subsidiering av boligene via Drammen Eiendom.

Kostnadsdekkende husleie er innført i flere større bykommuner. Modellen sikrer likebehandling av vanskeligstilte på boligmarkedet uavhengig av om boligen er kommunal eller privat.  Kostnadsdekkende husleie er et boligsosialt virkemiddel og ikke et innsparingstiltak.

De eiendomsmessige vurderinger ved omlegging til kostnadsdekkende leie er omtalt i kapittelet om Drammen Eiendom KF. Som vedlegg til økonomiplanen ligger også et notat som utdyper saken nærmere.

Færre bostedsløse

Antallet innbyggere som søker NAV om bolig på grunn av akutt bostedsløshet øker. Kjøp av flere kommunale utleieboliger, systematisk arbeid for at flere kan eie og fleksibel bruk av de kommunale utleieboligene vil ha et sterkt fokus i kommende økonomiplan.

Alle kan bo

I tråd med sentrale føringer i Omsorgsplan 2015 skal utvikling av hjemmebasert omsorg prioriteres fremfor botilbud i institusjon. Det er derfor ønskelig med større fleksibilitet i kommunens bruk av institusjonsplasser for rusavhengige med store omsorgsbehov.  Rådmannen vil i 2013 vurdere en omlegging av tjenestetilbudet fra å bruke egne korttids- institusjonsplasser til eksternt kjøp av plasser for denne målgruppen. Dette vil medføre en redusert kostnad per plass og vil gi et mer fleksibelt tilbud til brukere.

Mottak av flere flyktninger

IMDi har anmodet Drammen kommune om bosetting av 130 flyktninger hvert år i den neste treårsperioden. Dette inkluderer 15 enslige barn og unge flyktninger. Rådmannen foreslår at Drammen kommune imøtekommer anmodningen om å ta imot inntil 130 flyktninger. Rådmannen forutsetter at Drammen kommune kompenseres årlig. Utfordringene knyttet til mottaket vil først og fremst ligge innenfor behov for bolig, og kapasitet innenfor grunnskolen. Dette forutsetter høy gjennomstrømming i de kommunale utleieboligene og systematisk veiledning for at flest mulig skal bli selvhjulpne på boligmarkedet.

”En dør inn” til ungdomsarbeidet

Det etableres et nytt lavterskeltilbud for ungdom fra årsskiftet 2013. Det skal være et tverrfaglig miljø, hvor blant annet helsestasjon, NAV og Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste vil være tilgjengelig. Intensjonene med etableringen er å skape en enkel innfallsport for ungdom mellom 13 og 23 år for å få råd og veiledning. Det vil være lang åpningstid og ingen ventetid. Driften vil finansieres innenfor programområdets rammer.

Organisasjonsutvikling

Helse, sosial og omsorg omorganiseres fra 10 til 17 virksomheter fra 1.1.2013. Kontrollspennet for de to ledernivåene reduseres.  Det forutsettes et tett samarbeid mellom sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenestene fremover. Det vises til nærmere omtale av den nye organisasjonsmodellen under programområde 05 Helse og omsorg.
Nærværsprosjekt – helsefremmende arbeidsplasser
Sykefraværet innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene er høyt. I mange år er det jobbet systematisk med å kartlegge årsaker til sykefravær, oppfølging av sykmeldte og forebyggende tiltak. Dette arbeidet fortsetter i tillegg til at det etableres et eget prosjekt i helse, sosial og omsorg der det settes sterkere fokus på arbeidsnærvær. Målet for prosjektet er å legge sterkere til rette for helsefremmende arbeidsplasser og bevisstgjøre ledere og medarbeidere om hvilke faktorer som fremmer nærvær på arbeidsplassen og hvordan disse faktorene kan påvirkes.

 
Topp