Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Vann og avløp

 

Mengdeavhengige gebyrer foreslås økt med 9 prosent for vann og 6 prosent for avløp. Fastleddet endres ikke. Økningen er lavere enn varslet i Økonomiplanen for 2012-15, hvor økningen var anslått til henholdsvis 12prosent for vann og 8 prosent for avløp. Det foreslås investert 464 millioner kroner i perioden til vann, avløp og oppgradering av dammer.

Renovasjonsgebyret for husholdninger foreslås redusert med 3prosent for 2013.

Fakta for programområdet

Abonnentene har i dag et godt tjenestetilbud innen programområdet, men det er et økende vedlikeholds- og investeringsbehov for å opprettholde denne kvaliteten. De største utfordringene gjelder fornying av ledningsnettet. Fra vannledningene er det store tap av vann på grunn av lekkasjer, og til avløpsledningene er det store tilførsler av overvann (regnvann, lekkasjevann fra vannledninger, drensvann) slik at mye vann renses unødig.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Drikkevannskvaliteten er god, og de aller fleste abonnentene er tilknyttet et kloakknett som fungerer uten synlige problemer. Vannkvaliteten i Drammenselva er blitt bedre de siste årene, og det er forsvarlig å bade på de fleste badeplassene. Brukertilfredsheten er generelt meget god.

Klimaendringer, og behovet for å separere overvann fra avløp, har gitt behov for å utvikle en strategi for håndtering av overvann. Denne er under arbeid, og fullføres i 2013.

Utfordringer
Det er krevende å opprettholde gode tjenester med nåværende infrastruktur. Det er beregnet et vanntap på ca 50% fra vannledningsnettet som hovedsakelig skyldes lekkasjer.  Det er altfor mange kloakkstopper, men til nå har de aller fleste blitt oppdaget og spylt opp uten oversvømmelser eller forurensning.  Det kommer også svært mye regn- og drensvann inn i avløpsledningene og dette er en medvirkende årsak til problemer med å oppfylle kravet til renseeffekt på renseanleggene. 

Med den veksten vi ser i befolkning og næringsliv i Drammensregionen kan Glitrevannverket i et trettiårsperspektiv nærme seg kapasitetsgrensen med dagens vannkilde.  Strategien i dag er å stabilisere uttaket av vann. Fordi lekkasjeandelen er så høy, vil det være mye å hente ved å redusere lekkasjene. Noen av tiltakene for å redusere lekkasjer (for eksempel utskifting av ledninger og kummer) kan også øke sikkerheten mot forurensing av drikkevannet. 

Dersom ovenstående strategi for lekkasjereduksjon ikke lykkes i tilstrekkelig grad kan kildekapasiteten utvides. Glitrevannverket har rettigheter til gode alternative vannkilder som i et langsiktig perspektiv kan bygges ut. Utfordringen er å sikre kostnadseffektiv bruk av vannkildene på kort og lang sikt.

Badevannskvaliteten ved tilrettelagte badeplasser er gjennomgående tilfredsstillende, men det forekommer episoder med for høyt bakterieinnhold, gjerne i tilknytning til kraftig nedbør.  Dette vil kunne bli bedre etter hvert som ledningsnettet separeres slik at overvann (regnvann og drensvann) føres i egne ledninger til elv og fjord, og vi kan legge ned overløpene.  Separering av avløpet vil også føre til at vannmengdene inn på renseanleggene blir mindre, og at det derved kan oppnås bedre renseeffekt.

Hovedmål

  • Nok vann 
  • Godt vann
  • Sikker vannforsyning
  • Tilfredsstillende badevannskvalitet
  • Overholde Fylkesmannens krav i utslippstillatelsen
  • Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer

Les mer om vann og avløp

 

 
Topp