Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

Tabell 3. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 ( tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:116,0116,0116,0116,0464,0
Vannforsyning37,037,037,043,0154,0
Avløp og rensing73,073,073,073,0292,0
Oppgradering av dammer6,06,06,00,018,0
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:0,00,00,00,00,0
Sum investeringstiltak116,0116,0116,0116,0464,0
 

Vannforsyning

Foreslått investeringsvolum på kr 43 millioner kroner  per år er det samme som for 2012. Investeringsrammen sikrer fornyelse av de dårligste ledningene, og gjennomføring av samfunnsøkonomisk fornuftige fellesprosjekter med avløp og byutviklingstiltak. Videre benyttes for tiden en betydelig andel av investeringsbudsjettet til damrehabilitering, tilknytning av nye områder og fornyelse av installasjoner i kummer.

Avløp og rensing

Foreslått investeringsvolum på 73 millioner kroner per år er det samme som for 2012. Investeringsrammen sikrer  gjennomføring av planlagte saneringstiltak i Muusøya og Solumstrand rensedistrikt, og rehabilitering og reinvesteringer på pumpestasjoner og overløp. Videre benyttes betydelige midler blant annet til tilknytning av nye områder, samt utredning av en overvannsstrategi for Drammen.

Vann-, avløps- og renovasjonsgebyr

Som følge av økte kostnader vil mengdeavhengige vann- og avløpsgebyrer øke med følgende prosentsatser i økonomiplanperioden:

Tabell 4 Endring i vann- og avløpsgebyrene 2013-2016 

Endring i vann- og avløpsgebyreneÅr_2013År_2014År_2015År_2016
Vann9 %9 %9 %5 %
Avløp6 %6 %6 %3 %
 Fastleddene endres ikke.

Selvkost vann og avløp

Tabell 5.1 Utvikling selvkost vannforsyning

Selvkost vann (tusen kr)Regnsk.2011Budsj.2012År___2013År___2014År___2015År___2016
Direkte driftskostnader45 93652 84753 72154 72154 72155 721
Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester1 5891 6371 6371 6371 6371 637
Kalkulerte kapitalkostnader18 45618 11521 13624 31826 52028 761
Salgs- og overføringsinntekter-14100000
Sum selvkostgrunnlag65 84072 59976 49480 67682 87886 119
Gebyrinntekter-63 751-71 841-74 605-78 115-81 751-85 807
Netto årsresultat (minus er overdekning)2 0897581 8892 5611 126312
Selvkostdekning96,8 %99,0 %97,5 %96,8 %98,6 %99,6 %
Akkumulert fond m/renter -6 293-5 683-3 936-1 468-373-68
 
Tabell 5.2 Utvikling selvkost avløp

Selvkost avløp (tusen kr)Regnskap_2011Budsjett_2012År___2013År___2014År___2015År___2016
Direkte driftskostnader62 95967 53669 48969 48969 48969 489
Indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester1 9341 9921 9921 9921 9921 992
Kalkulerte kapitalkostnader53 81354 00959 77565 25767 87769 800
Salgs- og overføringsinntekter-1 796-1 431-1 228-1 228-1 228-1 228
Sum selvkostgrunnlag116 911122 107130 028135 510138 130140 053
Gebyrinntekter-107 818-126 374-130 157-133 055-135 901-140 473
Netto årsresultat (minus er overdekning)9 093-4 267-1292 4552 229-421
Selvkostdekning92,2 %103,5 %100,1 %98,2 %98,4 %100,3 %
Akkumulert fond m/renter 1 936-2 336-2 537-1272 1361 783
 
Tabell 5.3 Gebyrutvikling 2012-2016 (alle gebyr er inkl. mva)

Fastledd pr årKr pr kubikkmeterGebyrutvikling i %
VannAvløp_VannAvløpVannAvløp
2012 Vedtatte gebyrerkr 500kr 83815,4828,9412 %13 %
2013 Forslag kr 500kr 83816,8830,689 %6 %
2014 Prognosekr 500kr 83818,432,529 %6 %
2015 Prognose kr 500kr 83820,0534,479 %6 %
2016 Prognosekr 500kr 83821,0535,55 %3 %
 

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Dette arbeidet er pålagt kommunene gjennom Forurensningsforskriftens kapittel 12. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kaller seg ”Tilsynet for små avløpsanlegg”.

Det er likelydende prinsippvedtak i alle 9 kommuner om selvkostfinansiering av tilsynet. Det er ønskelig med samme størrelse på gebyrene i alle samarbeidskommunene. Eiendommer som betaler disse gebyrene, betaler ikke kommunal kloakkavgift.

Det er egne gebyrer for:
• Behandling av søknad om utslippstillatelse (kun ved søknad om nytt / endret anlegg)
• Tilsyn av avløpsanlegg (årlig gebyr)
• Tømming av avløpsanlegg (årlig gebyr)
Siden gebyrene har ulike hjemler og dekker ulike selvkostregimer, kan ikke ett gebyr brukes til å krysssubsidiere et annet selvkostregime.

Basert på erfaringer og tilbakemeldinger foreslås enkelte justeringer i gebyrregulativet for Tilsynet med små avløpsanlegg i Drammensregionen, jfr. vedlegg 13. De foreslåtte endringer er markert med farget skrift. Det vesentligste endringsforslaget er at gebyr for slamtømming differensieres i forhold til volum på tanken. Gebyrsatsene for slamtømming i 2012 ble satt før resultatet av anbudskonkurransen for slamtømming var klart. Gebyrsatsene for 2013 er justert ut fra at tømmefirmaenes priser nå er kjent. Dette retter opp en urettferdighet i tidligere gebyrregulativ, ved at eiere av små tanker «sponset» eiere av store tanker. Endringen fører til at eiere av små tanker betaler et lavere gebyr enn i 2012, mens eiere av store tanker betaler et høyere gebyr.

Ut over ovenfor omtalte endring, foreslås det kun å justere gebyrsatsene for 2013 med kommunal deflator på 3,3 prosent. For tilsynsgebyret beholdes imidlertid samme gebyrsats som i 2012, da tilsynsarbeidet fortsatt er i en oppstartsfase hvor man ikke har fullstendig oversikt over kostnadsnivået.

Forslag til endringer i gebyrsatsene fremgår av vedlegg 3.

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyrene innkreves av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) som er ansvarlig for avfallshåndteringen i Drammen og de åtte andre eierkommunene. Renovasjon er derfor ikke et eget programområde for kommunen, og er ikke omfattet av MRS-målekartet. Renovasjonsgebyret omtales allikevel i økonomiplanen, da det inngår i den samlede gebyrbelastningen for brukerne.

Over- og underskudd fondsreguleres, på samme måte som for vann- og avløpstjenestene. Ved utgangen av 2013 forventes akkumulert overskudd fra selvkostregnskapet å være cirka 24,1 millioner kroner, som selskapet “skylder” husstandene i Drammen. Med dette som bakgrunn foreslår styret for RfD at gebyrer for husholdningsrenovasjon reduseres med 3 prosent i 2013, gebyrer for helårs hytterenovasjon reduseres med 3 prosent  i 2013 og gebyrer for sommer hytterenovasjon reduseres med 15,9 prosent.

 
Topp