Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Rehabilitering av ledningsnett

Det vil i planperioden særlig bli arbeidet med rehabilitering av ledningsnettet i Muusøya rensedistrikt. Samtidig vil det bli utarbeidet en plan for tilsvarende rehabilitering og utvikling i Solumstrand rensedistrikt. Det vil også være fokus på vannledningsnettet, der kommunen ved hjelp av målekummer tilkoplet datautstyr nylig har blitt bedre i stand til å vurdere lekkasjesituasjonen i hvert område. 

Driftsoptimalisering renseanlegg

Det er utfordringer knyttet til å tilfredsstille myndighetskrav til renseeffekt, spesielt ved Muusøya renseanlegg. Dette henger både sammen med at avløpsvannet er sterkt fortynnet av overvann/nedbør, og at det er et behov for driftsoptimalisering av renseprosessen. 

Rehabilitering av dammer

Det pågår et systematisk arbeid for å sikre at kommunens tidligere vannverksdammer (nå friluftsdammer) skal tilfredsstille nye myndighetskrav. Antall dammer (18) innebærer at dette er en betydelig utfordring som tar mange år. 

Klimatilpasning

Det er varslet at klimaendringer vil føre til økte nedbørsmengder og mer flom. Det vil derfor i 2013/2014 bli utviklet en strategi for hvordan dette skal håndteres. Dette arbeidet er et fellesprosjekt med programområde 04 og 11.

Sikkerhet og beredskap

Kvaliteten på vannforsyning og avløpshåndtering er av største betydning både for folkehelsen og for næringslivet. Derfor arbeides det kontinuerlig i virksomheten Vann og avløp med å opprettholde god sikkerhet og beredskap innen fagområdet. Det er viktig at internkontrollsystemer og beredskapsplaner til enhver tid er oppdatert, og at aktuelt personell er kjent med rutinene. Det gjennomføres årlige seminarer med driftsingeniører og vaktledere samt årlige beredskapsøvelser innen vannforsyningsområdet.

Glitrevannverket ferdigstilte i 2012 en ny vannledning fra Brakerøya til høydebassenget på Fjell. Dette for å muliggjøre forsyning av Glitrevann til abonnenter som tidligere kun har hatt tilgang til vann fra Røysjø og omvendt. På denne måten økes sikkerheten for vannforsyning hvis en av kildene faller ut. For Drammen kommunes vedkommende må det i denne sammenheng foretas ombygginger og utbedringer i eksisterende trykkøkningsstasjoner, både permanente og mobile. I tillegg må rutinene knyttet til innkobling av nødvann gjennomgås og innøves, både i teori og praksis.

 
Topp