Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

Som en del av kommunereformarbeidet, vil rådmannen sammen med kommunene i Drammensregionen kartlegge hvilke selskaper kommunene har eierposisjoner i. Rådmannen vil i 2017 igangsette arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammensbadet KF og Enter Kompetanse AS. Det legges opp til at nye eierstrategier for Drammen Scener AS, Drammensregionens brannvesen IKS, Drammensbadet KF og Enter Kompetanse AS fremmes for bystyret i 2017. Eierstrategiene vil ligge til grunn for den videre utviklingen av selskapene. 

Kommunens eierportal viser nøkkeldata for selskap og foretak og kommunens eierpolitikk for disse virksomhetene.

Parkeringsavgiftene foreslås økt med 1 krone per time, med unntak av sone 3 (Marienlyst /Drammensbadet) hvor avgiften foreslås videreført med uendret nivå.   

Tilskuddet til Drammensbadet KF foreslås økt reelt med 3 millioner kroner til kompensasjon for at foretaket fra 1. januar 2017 må innføre merverdiavgift på billettinntektene. Økt tilskudd bidrar til at prisene likevel ikke må økes med mer enn kommunal deflator på 2,5 prosent. 

Drammen kommunes eierposisjoner

Drammen kommune har et betydelig antall eierposter fordelt på ulike selskapsformer. Disse er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor.


Utbytte og eieruttak

Utbytte fra aksjeselskap foreslås videreført med 62 millioner kroner per år, det vil si om lag samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2016. For å kunne møte situasjoner der selskapene ikke kan levere utbytte som forutsatt foreslår rådmannen at det innenfor disposisjonsfondet etableres et «eier-risikofond» på minst 20 millioner kroner, jfr. nærmere omtale av forslag til justerte finansielle handlingsregler for Drammen kommune i del 1.7. 

Det legges opp til eieruttak fra kommunale foretak på 72,5 millioner kroner i 2017. Korrigert for enkelte budsjettekniske forhold knyttet til Drammen Eiendom KF tilsvarer dette om lag samme reelle nivå som i budsjett 2016. Eieruttaket fra Drammen Eiendom KF er foreslått økt fra 49,4 til 58,4 millioner kroner, blant annet som følge av økte leieinntekter fra parkeringsområdet. Eieruttaket fra Drammen Parkering KF foreslås av samme årsak redusert fra 16 til 14,2 millioner kroner fra 2017 (se nærmere omtale i del 5.2.1 og 5.2.4)

Tabellen nedenfor viser forventet eieruttak og utbytte i økonomiplanperioden:

 
Topp