Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Øvrige selskaper

Glitre Energi AS 

Drammen kommune eier 50 prosent av aksjene i Glitre Energi AS , og har i inneværende år mottatt 49,5 millioner kroner i utbytte fra selskapet for regnskapsåret 2015. 

Det ble etablert ny kapitalstruktur for Glitre Energi AS med virkning fra ultimo juni 2015. Etter dette gjenstår ansvarlig lån fra hver av eierne på 125 millioner kroner. Som ledd i den nye kapitalstrukturen legges som hovedregel til grunn at 60 prosent av selskapets resultat (tidligere 50 prosent) betales i utbytte til eierne. Samtidig vil selskapet tilstrebe at hver av eierne minst skal motta 55 millioner kroner årlig i form av utbytte og renter fra ansvarlig lån. Renter fra kommunens ansvarlige lån til selskapet utgjør om lag 5,5 millioner kroner per år, og rådmannen har som følge av de nevnte forutsetningene budsjettert med årlig utbytte på 49,5 millioner kroner. 

Selskapets regnskap per 2. kvartal 2016 viser et resultat etter skatt på 147,4 millioner kroner, mot 156,9 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Majoritetens andel av resultatet er imidlertid noe lavere enn tidligere, som følge av betydelig vekst innenfor områdene Infrastruktur og Marked etter transaksjonene med Lier Everk og Hadeland Energi høsten 2015. 

Lindum AS 

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Lindum AS. Det er i år mottatt 12 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2015, noe som er 1 million kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Selskapet har hatt høy aktivitet hittil i 2016. Selskapet nærmer seg sin deponikapasitet og det arbeides intensivt med å skaffe tilgang til nye deponier. Samtidig utvider selskapet aktiviteten på andre områder slik at det fremtidige bildet for selskapet er meget positivt.

I økonomiplanen for 2016–2019 ble det lagt inn et forventet utbytte på 11 millioner kroner årlig. Ut fra de senere års resultater foreslår rådmannen en utbytteforventningen videreføres på samme nivå i 2017.

Drammen Scener AS

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Drammen Scener AS. Selskapet står for driften av Drammens Teater, Union Scene og Harmonien. 

Drammen Scener AS mottok i 2016 et driftstilskudd på 8 572 285 kroner. For 2017 blir dette tilskuddet deflatorjustert (2,5 prosent). Dette medfører at driftstilskuddet for 2017 blir 8 786 592 kroner. 

Buskerud kommunerevisjon har påpekt at dagens praksis med at Drammen kommune direkte betaler husleien for Drammen Scener AS må legges om i henhold til regelverk knyttet til merverdiavgifthåndtering. Dermed gir Drammen kommune Drammen Scener AS tilskudd til å dekke husleien. Husleien for 2017 (inkludert deflator) er estimert til 9 275 182. På grunn av fradragsreglene vil dette innebære en netto økning av selskapets kostnader når det gjelder Union Scene på 870 000 kroner per år og dermed blir tilskuddet til å dekke husleien 10 145 182 kroner.

Drammen Scener AS har de siste årene gått med underskudd og per 31.12.2015 var egenkapitalen tapt. Selskapet har i iverksatt flere tiltak for å snu det negative resultatet og tallene per tredje kvartal 2016 viser at dette begynner å få effekt. Rådmannen startet høsten 2016 en gjennomgang av eierstrategi for Drammen Scener AS. Eierstrategien ventes ferdigstilt rundt årsskifte. 

Selskapet ble stiftet med en egenkapital på 4 millioner kroner. Rådmannen foreslår å styrke egenkapitalen til Drammen Scener AS med 2 millioner kroner, mens det forventes at selskapet over tid bygger opp egenkapitalen til et nivå på omtrent 4 millioner kroner. 

Drammen Kino AS 

Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Selskapet hadde i 2015 et årsresultat på 8,8 millioner kroner og Drammen kommune mottok i 2016 et utbytte på 3 millioner kroner. Rådmannen opprettholder forventning om et årlig utbytte på 1,5 millioner kroner. 

Enter Kompetanse AS 

Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift. Selskapet har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et spredt eierskap. Med dette som bakgrunn har Buskerud fylkeskommune og Lier kommune solgt sine aksjeposter til Drammen kommune. Rådmannen ble i 1. tertialrapport 2016 gitt fullmakt til å kjøpe resterende aksjeposter til bokførte verdier. I etterkant av bystyrets vedtak har kommunene Røyken, Hurum og Svelvik solgt sine aksjeposter. Etter oppkjøpet av disse aksjepostene eier Drammen kommune 67 % av aksjene i Enter Kompetanse AS. I tillegg er Drammen kommune i dialog med øvrige interessenter med tanke på kjøp av flere aksjeposter. 

Vinn Industri AS

Vinn Industri AS er en VEKST-bedrift som gir tilbud til yrkeshemmede på VTA-tiltak (varig tilrettelagt arbeid). Drammen kommune eier 65 prosent av aksjene. Øvrige eiere er Nedre Eiker kommune (20 prosent) og Røyken kommune (15 prosent). Selskapet har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et spredt eierskap. Samtidig vil Røyken sammen med Hurum og Asker danne en ny kommune fra 2020. Som en naturlig oppfølging av endrede rammebetingelser og en ny kommunestruktur, foreslår rådmannen at Drammen kommune tar initiativ til å kjøpe ut øvrige eiere. Eventuelle endringer i eierskapet vil være basert på kjøp av aksjer til pålydende, samt en klausul om at dersom aksjeposten gir økonomisk gevinst de neste 10 årene skal gevinsten deles 50/50. Basert på betingelsene gjengitt ovenfor foreslås det at rådmannen gis fullmakt til å kjøpe aksjepostene til Røyken og Nedre Eiker.  

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ble vedtatt opprettet av bystyret i møte 23. februar 2016 (BYS 12/2016). Som det fremgår av bystyrets vedtak skal selskapet ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil skal være lav. Selskapet ble formelt etablert i stiftelsesmøte 13.6.16. Styre og revisor er valgt. Daglig leder er ansatt. Som oppstartskapital vedtok bystyret i tilknytning til behandling av 1. tertialrapport 2016 å tilføre selskapet 15 millioner kroner i aksjeinnskudd. 

Bystyret vedtok i tilknytning til sak om etablering av selskapet at følgende eiendommer og eierposisjoner forutsettes overført fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS: 

  • Marienlyst Utvikling AS 
  • Papirbredden Eiendom AS 
  • Rød Utvikling AS 
  • Gilhus Gård og Gilhustomta 
  • Buskerudveien 17 
  • Tomter på Konnerud 
  • Kobbervikdalen Pukkverk

Det er igangsatt et arbeid med verdivurdering av ovennevnte eiendommer som grunnlag for overføring til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. Det legges opp til at formell overføring vil skje tidlig i 2017. Selskapet arbeider med løsninger for å sikre inntekter for selskapet på kort sikt. Det er likevel slik at selskapet må bygge seg opp over tid før kommunen kommer i utbytteposisjon. Rådmannen vil i 1. tertialrapport 2017 rapportere nærmere om økonomien i selskapet.

Legevakta i Drammensregionen IKS

Drammen kommune eier 51 prosent av Legevakta i Drammensregionen IKS. Øvrige eiere er kommunene Lier, Svelvik, Sande og Nedre Eiker. Målet med kommunens eierskap er å sikre at kommunen har et fullverdig, medisinsk legevaktstilbud. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler. Selskapet finansieres gjennom statstilskudd, pasientbetaling og kommunenes driftstilskudd. 

Legevaktas aktivitet og omsetning har økt de siste årene. Det årlige driftstilskuddet til legevakta har i all hovedsak blitt justert for lønn- og prisutviklingen (deflatorjustert). Dette legges også til grunn for 2017, med et budsjettert tilskudd fra Drammen kommune på 17,9 millioner kroner. 

Eierkommunene har i 2016 utarbeidet ny eierstrategi for selskapet. Denne vil bli lagt frem til politisk behandling i kommunestyrene høst 2016/vinter 2017. I eierstrategien slås det fast at selskapet skal legge til rette for en samlokalisering med et nytt sykehus på Brakerøya. Selskapet skal rapportere aktivitetsdata og styringsinformasjon knyttet til økonomi og aktivitet hver måned. Eierkommunene legger opp til at bidragene til interkommunale selskap justeres med kommunal deflator og eiernes krav til effektivisering av driften. Ordinære driftsmessige investeringer skal i hovedsak dekkes gjennom årsresultat og ikke gjennom nye tilskudd til driften. Eventuelle ekstraordinære forhold vil håndteres særskilt. Slike forhold må tas opp med eierkommunene så snart forholdet er kjent.

 
Topp