Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - aktuelle prosesser

Eierstyring i Drammen kommune 

Gjeldende eierpolitikk ble vedtatt av bystyret i september 2016. Bystyret har lagt vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Dette innebærer at kommunens eierpolitikk (eiermeldingens del 1) i stor grad må ligge fast over tid. Bystyret har lagt opp til at eierpolitikken gjennomgås tidlig i kommunevalgperioden, dvs. hvert 4. år. 

Drammen kommunes eierportal er tilgjenglig på kommunens hjemmeside: 


Kommunereform og gjennomgang av eierposisjoner

Kommunene Svelvik og Drammen har vedtatt å slå seg sammen til en ny kommune. Frem til en ny kommune etableres søker Drammen og Svelvik å opptre samordnet i eierstyringssaker. Med bakgrunn i kommunereformprosessen har kommunene i Drammensregionen (Lier, Drammen, Svelvik, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker) etablert en administrativ arbeidsgruppe som kartlegger hvilke selskaper kommunene har eierposisjoner i. Dette som utgangspunkt for en nærmere vurdering av fremtidig selskapsorganisering etter gjennomført kommunereform. For Drammen og Svelvik sin del vil arbeidet med eierpolitikk for ny kommune bli startet av fellesnemnda, det vil si tidligst høsten 2017. Rådmannen vil rapportere om status i tilknytning til arbeidet med å etablere Drammen som del av en ny kommune.

Eierstrategisk arbeid

Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak. Til dette arbeidet og annen type selskapsgjennomgang er det behov for ekstern bistand. Rådmannen foreslår at det avsettes 2 millioner kroner for å dekke denne type kostnader (se nærmere omtale under programområde 7 Ledelse, organisering og styring).

Eierstrategi Legevakta i Drammensregionen IKS

Eierkommunene har våren 2016 startet opp prosessen med å revidere eierstrategien for Legevakta i Drammensregionen IKS. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret høst 2016/vinter 2017.

Eierstrategi Drammen Scener AS

Drammen Scener AS har en krevende driftssituasjon og det er behov for en nærmere gjennomgang av rammene for selskapet. Rådmannen har våren 2016 startet opp prosessen med å revidere eierstrategien for selskapet. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret høst 2016/vinter 2017.

Eierstrategi Drammensregionens brannvesen IKS

Eierkommunene starter opp prosessen med å revidere eierstrategien for Drammensregionens brannvesen IKS. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret i 2017.

Eierstrategi Drammensbadet KF 

Rådmannen vil 1. halvår 2017 igangsette et arbeid med å etablere eierstrategi Drammensbadet KF. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret høsten 2017.

Etablering av bedriftssenter - videre utvikling av Enter Kompetanse AS og Vinn Industri AS 

Enter Kompetanse AS, Drammen Aktivitet og Vinn Industri AS har alle som sin kjernevirksomhet å tilby tilrettelagt arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Drammen Aktivitet er en kommunal virksomhet, og kommunen er majoritetseier i de to aksjeselskapene. Rådmannen ønsker å se eierskapet og virksomheten til Drammen Aktivitet i en helhetlig sammenheng. I denne forbindelse vil rådmannen se nærmere på muligheten for å samle denne type virksomhet i tilknytning til eiendommen som i dag benyttes av Enter Kompetanse AS. Drammen Aktivitet må på grunn av nytt sykehus fraflytte sine lokaler på Brakerøya. Rådmannen har på denne bakgrunn inngått leieavtale med Enter Kompetanse AS om leie av arealer som alternativ til nybygg for Drammen Aktivitet. Tilsvarende vil også Vinn Industri AS på grunn av eiendomsutvikling måtte flytte innen cirka 2019. Rådmannen vil se nærmere på muligheten for å bygge et samlet kompetansemiljø for virksomhetene, og på denne bakgrunn igangsettes et arbeid for å få dette nærmere vurdert. Rådmannen tar sikte på å etablere en egen prosjektgruppe, herunder med tilsetting av en prosjektleder. 

Eiermøter

Fra og med 2014 ble det innført nye prinsipper for møtestruktur for de årlige eiermøtene i formannskapet. Hovedgrepet var at det fra 2014 gjennomføres eiermøter med hvert av de kommunale foretakene (KFene) hvert annet år (tidligere hvert år). Dette for hyppigere å kunne gjennomføre eiermøter med flere av de øvrige selskapene kommunen har eierposisjoner i. Rådmannen legger til rette for at ordfører tilskriver de selskap det skal avholdes møter med kommende år.

Eierlunsj

Ordfører gjennomfører hvert år en eierlunsj hvor styreledere og daglige ledere i de selskap og foretak hvor kommunen har eierinteresser blir invitert. Eierlunsjen har en faglig del med foredrag. På samme måte som tidligere år gjennomføres eierlunsjen i månedskiftet november/desember.

Eiertilskudd til interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeid etter kommunelovens §27

Som grunnlag for vurdering av nivået på eiertilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS, og Legevakta i Drammensregionen IKS har rådmannen koordinert seg med rådmennene i øvrige eierkommuner. Tilsvarende er gjort for følgende etablerte interkommunale samarbeid etter kommunelovens §27: Kommuneadvokaten i Drammensregionen, Kemneren i Drammensregionen, Drammensregionens IKT (D-IKT), Drammensregionenens interkommunale krisesenter. Rådmennene har som utgangspunkt blitt enige om å videreføre årets tilskuddsnivå kompensert med kommunal deflator på 2,5 prosent. 

 
Topp