Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Styrehonorarer

Med utgangspunkt i prinsippene i kommunens eiermelding ble styrehonorarene i de kommunale foretakene (KFene) gjennomgått i forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplan 2015 – 2018. Styreleders godtgjørelse justeres årlig tilsvarende kommunal deflator. Dette skjer i forbindelse med de årlige økonomiplanbehandlingene. Styremedlemmers godtgjørelse ble fastsatt til 60 prosent av styreleders godtgjørelse (43 200 kroner for 2015). For samtlige kommunale foretak ble styreleders godtgjørelse for 2016 satt til 74 000 kroner, jfr. økonomiplan 2016–2019. Godtgjørelse til styremedlemmer ble satt til 44 400 kroner.

I økonomiplan 2016–2019 ble honoraret til styreleder i Drammen Eiendom KF fastsatt til 100 000 kroner 1. januar 2016. Honorar til øvrige styremedlemmer ble satt til 60 000 kroner. Oppjusterte honorarsatser i Drammen Eiendom KF ble foretatt på bakgrunn av foretakets omfattende portefølje og store verdier, og behovet for å rekruttere dyktig bransje- og fagkompetanse til foretakets styre. 

Ovennevnte innebærer følgende styrehonorarer i kommunale foretak for 2017:

Styrehonorarer KFene

Drammen Eiendom KF


Resultatbudsjett

Styret for Drammen Eiendom KF (DEKF) har lagt frem et budsjett for 2017 med en forventet omsetning på om lag 628 millioner kroner mot om lag 571 millioner kroner i 2016. For 2017 forventer foretakets styre et resultat før eiendomssalg på 62,8 millioner kroner, som er 12,7 millioner kroner høyere enn revidert budsjett 2016. Etter salg av eiendom forventes et årsresultat på 85,8 millioner kroner.  

Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Dette kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap, og reflekterer avkastning på foretakets egenkapital.  Eieruttaket er for 2017 foreslått fastsatt til 58,4 millioner kroner. I tillegg til justering av årets eieruttak med kommunal deflator, foreslås eieruttaket økt med 2,2 millioner kroner som følge av at Drammen Eiendom KF vil få økte inntekter ved innføring leievederlag fra Dpark AS for flateparkering. Utover dette foretas enkelte tekniske justeringer i eieruttaket, jfr. tabellen nedenfor.

Eieruttak fra Drammen Eiendom KF

Prisforutsetninger

Husleie for utleie av foretakets egne formålsbygg økes i 2017 tilsvarende kommunal deflator med 2,5 prosent. Dette innebærer en endring av tidligere praksis med justering av de interne husleieprisene med endringen i SSB’s konsumprisindeks  (KPI). For 2017 innebærer omleggingen en svekkelse av foretakets driftsresultat med om lag 5 millioner kroner. For øvrige leieforhold legges i hovedsak utvikling i konsumprisindeksen til grunn. DEKF’s priser for formidling av renholdstjenester til virksomhetene øker med 2,9 prosent i 2017. 

Kostnadsdekkende husleie i kommunens utleieboliger er gradvis innført siden 1. januar 2013. Fra og med 1. januar 2016 har alle leietakere som omfattes av ordningen betalt kostnadsdekkende husleie. Kostnadsdekkende husleie beregnes ut fra at alle kostnader til eiendomsmassen skal dekkes. Husleien skal justeres i samsvar med utviklingen i driftskostnader, verdiutvikling på boligmassen og gi en avkastning tilsvarende Norges Banks styringsrente med et tillegg på 2 prosent. For 2017 vil leieobjektsprisen økes med 4,8 prosent. 

Økt leie fra parkeringsområdet

Som nærmere omtalt i del 5.2.4 skal Drammen Parkering KF fra 1. januar 2017 skille ut privatrettslig/kommersiell parkering i et eget aksjeselskap, Dpark AS. Dette innebærer at det nye selskapet skal leie fem parkeringsplasser fra DEKF. Det pågår avtaleavklaringer om leiebeløp og fordeling av kostnader. Foreløpig anslag er at DEKF vil få en netto leieinntekt for arealene etter fradrag for driftskostnader på om lag 2,2 millioner kroner. Dette beløpet foreslås overført bykassen gjennom økt eieruttak, og må ses i sammenheng med redusert eieruttak fra Drammen Parkering KF. 

Investeringsbudsjett 

De fleste investeringene Drammen Eiendom KF gjennomfører, innebærer at Drammen kommune ved den ak¬tuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Husleiene beregnes ut fra en rentekostnad (internrente) på 3,5 prosent  og avskrivninger på 2,5 prosent (40 år). Dessuten tilkommer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på cirka 350 kroner per m2.

Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF gjenspeiler behovet Drammen kommune har for inves¬teringer i fast eiendom. Investeringene blir i hovedsak initiert etter bestillinger fra basis¬organi¬sa-sjon og bystyret. I den kommende planperioden legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i regi av Drammen Eiendom KF. Totalt foreslås investeringer i størrelsesorden 1 463 millioner kroner i løpet av perioden 2017-2020. Investeringene skjer i stor grad innenfor de tunge tjenesteområdene som grunnskole (746 millioner kroner), helse-, sosial- og omsorgstjenester (242 millioner kroner), og barnehage (104 millioner kroner). I forslaget til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020 er bevilgninger på til sammen 98,8 millioner kroner, som på grunn av periodiseringsmessige forskyvninger er trukket ut i 1. og 2. tertialrapport 2016, tilbakeført.

Som omtalt under programområde 01 Barnehage foreslår rådmannen at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål, men først bygges ut når behovet oppstår.

Foretakets investeringer forutsettes i stor grad finansiert gjennom låneopptak. Samlet låneramme for hele planperioden er på 1 068 millioner kroner, det vil si at om lag 73 prosent av investeringskostnadene finansieres gjennom bruk av lån. Resterende finansiering kommer fra følgende kilder:

  • Eiendomssalg – det legges opp til salg for 132 millioner kroner i perioden. Av dette gjelder 120 millioner kroner salg av boliger (”leie til eie-prosjektet”), mens salg av andre eiendommer er budsjettert med 12 millioner kroner. 
  • Statstilskudd – det er budsjettert med totalt 50 millioner kroner. Dette gjelder tilskudd fra Husbanken ved etablering av nye utleieboliger og spillemidler ved bygging av nye flerbrukshaller og fotballhall. Det er lagt til grunn en forventning om totalt 30 millioner kroner i spillemidler i perioden (10 millioner kroner per ny flerbrukshall) og 20 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken.
  • Momsrefusjon fra investeringene. Fra og med 2014 føres momsrefusjon i sin helhet som generell finansiering av investeringsbudsjettet. Totalt forventes momsrefusjon på om lag 202 millioner kroner i planperioden. 

Hovedtallene i investerings¬forslaget er gjengitt i tabellen nedenfor. For nærmere omtale av de konkrete investeringsprosjektene vises til programområdeomtalene i del 3.1. 

For øvrig vises til nærmere omtale i Drammen Eiendom KF’s forslag til økonomiplan 2017-2020 (vedlegg 4).

Oppsummering av investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom

Overføring av eiendommer mv. til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Bystyret vedtok i tilknytning til sak om etablering av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS at konkrete eiendommer og eierposisjoner skal overføres fra Drammen kommune til det nye selskapet.  Disse eiendommene og eierposisjonene ligger i dag i hovedsak i balansen til Drammen Eiendom KF, og er listet opp under omtalen av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS i del 5.3 Øvrige selskaper. 

Det forventes at overføring av eiendommer og eierposisjoner vil skje i 1. kvartal 2017. De eiendommer som er forutsatt overført fra Drammen Eiendom KF representerer per i dag en svært begrenset kontantstrøm for foretaket, og overføringene vil derfor i liten grad påvirke grunnlaget for det fastsatte eieruttaket. Overføringene vil imidlertid påvirke DEKF’s balanse, og foretakets finansiering (lånegjeld mv.) må tilpasses i forhold til dette. Rådmannen vil komme tilbake til disse problemstillingene i 1. tertialrapport 2017. 

Drammen Drift KF


Resultatbudsjett

Ved utgangen av 2. tertial 2016 har foretaket et overskudd på 1,3 millioner kroner. Dette er i tråd med foretakets budsjett, og cirka 1,9 millioner kroner bedre enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Foretaket anslår et overskudd på 2,8 millioner kroner for 2016 som er i tråd med foretakets budsjett. 

Drammen Drift KF legger for 2017 opp til et årsoverskudd på 3 millioner kroner, som er 0,2 millioner kroner høyere sammenlignet med budsjettet for 2016. Dette tilsvarer en resultatgrad på 4,8 prosent. Resultatgraden for 2015 var 5 prosent. 

Drammen kommunes mål med eierskapet i Drammen Drift KF er slik det fremkommer i nylig vedtatte eierstrategi å sikre god forsyningsstabilitet på vann og avløp på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Drammen kommune har mål om årlig eieruttak. En betydelig del av Drammen Drifts oppdrag knytter seg til VA-arbeid for Drammen kommune. Økonomien som knytter seg til disse oppdragene inngår i kommunens selvkostberegning. Denne delen av foretakets virksomhet kan ikke gå med overskudd. Eierstrategien for Drammen Drift KF forutsetter at foretaket skal ha gode rutiner for regnskapsføring som sikrer et tydelig skille mellom ekstern virksomhet og tjenester for Drammen kommune, jfr. kommunens selvkostgrunnlag.

Drammen Drift KF oppnår i større grad enn tidligere positive resultater. Foretaket gikk med overskudd i 2015 og ligger an til å gjøre det samme i 2016. Rådmannen ser behovet for at foretakets egenkapital styrkes, og foreslår derfor at det ikke foretas eieruttak i planperioden. 

Investeringer

Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2017 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Foretaket legger i budsjettet for 2017 opp til investeringer i størrelsesorden 3,6 millioner kroner. Dette er basert på planlagt anskaffelse av én dumperbil, én servicebil, ny gravemaskin og diverse utstyr. 

For øvrig vises til nærmere omtale i Drammen Drift KF’s forslag til økonomiplan 2017-2020 (vedlegg 5). 

Drammen Kjøkken KF


Resultatbudsjett

Styret har for 2017 lagt frem et budsjett med en forventet omsetning på om lag 52,8 millioner kroner mot 51,3 millioner kroner i 2016. Forventet omsetning innebærer et overskudd på 1,4 millioner kroner. Som følge av nytt bygg opplever Drammen Kjøkken KF en betydelig økning i husleien til Drammen Eiendom KF. I sammenheng med kjøp av produksjonsutstyr må Drammen Kjøkken KF samtidig betjene et lån til kommunes lånefond på cirka 10 millioner kroner. 

Drammen Kjøkken KF har ikke krav om eieruttak. Dette må ses i sammenheng med at foretakets inntekter i hovedsak kommer fra leveranser til HSO-tjenestene.

I 2016 har nye produksjonslokaler blitt tatt i bruk. Første driftsår viser at enkelte budsjettposter på både inntekts- og utgiftssiden har avvik. Foretaket påpeker at det er økt potensial for salg av mat til hjemmeboende. Antallet kunder vil bli forsøkt økt gjennom målrettet kommunikasjon mot brukergruppene. Likeledes arbeider foretaket med å øke omsetningen knyttet til catering. På utgiftssiden er det blant annet knyttet usikkerhet til forbruket av gass og strøm.  

Investeringer 

Drammen Kjøkken KF har ikke planer om nye investeringer utover generelt vedlikehold. 

For øvrig vises til nærmere omtale i Drammen Kjøkken KF’s forslag til økonomiplan 2017-2020 (vedlegg 6). 

Utredning av alternative organisasjonsformer

I økonomiplanen 2006 – 2009 besluttet bystyret å organisere virksomhet kjøkken som et kommunalt foretak (KF). Etableringen var et resultat av en lengre prosess med sammenslåing av 10 lokale kjøkkener som tidligere ble drevet ved den enkelte institusjon. Drammen Kjøkken KF skulle blant annet bidra til en effektivisering og et tydeligere skille mellom bestiller og utfører. Sammenlignet med tidligere organisering synes det klart at omorganiseringen av kjøkkendriften til et kommunalt foretak har medført ønskede gevinster.

I dag kommer cirka 90 prosent av foretakets inntekter fra Drammen kommune (HSO). Andelen kommersielle inntekter (catering) er 10 prosent. Organisering som et kommunalt foretak etter bestemmelsene i kommuneloven tilsier at foretakets kommersielle inntekter er begrenset til maks 20 prosent av samlede inntekter. Den siste tiden har kommune-Norge opplevd et økt fokus fra skattemyndighetene hva angår moms og kryssubsidiering. Selv om Drammen Kjøkken KF opererer innenfor regelverket, kan ikke kjøkkenet med dagens organisasjonsform bli en stor aktør i det kommersielle markedet. Det nye kjøkkenet er dessuten først og fremst bygget for å håndtere middagsproduksjon og i mindre grad tilpasset catering. Å vokse innenfor catering er derfor en satsing som heller ikke er i samsvar med byggets formål.  

Etter oppkjøp eier Drammen kommune nå 67 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS. Bedriften er en attføringsbedrift som blant annet tilbyr catering i det kommersielle markedet. Enter Kompetanse AS er lokalisert på Gulskogen og nabo til Drammen Kjøkken KF. Drammen kommune har dermed eierskap i to ulike selskap som begge er aktører i cateringmarkedet.Som det fremgår kommer cirka 90 prosent av inntektene til Drammen Kjøkken KF fra Drammen kommune. Dette sammen med kommunens eierskap i Enter Kompetanse AS gjør det naturlig å igangsette et arbeid med å vurdere alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF. 

Drammen Parkering KF


Etablering av nytt parkeringsselskap og avtaler med Drammen Eiendom KF

Drammen Parkering KF etablerer høsten 2016 et aksjeselskap, Dpark AS, som skal overta den kommersielle delen av parkeringsdriften i Drammen kommune. Dette i henhold til bystyrets vedtak 5.4.16 i sak 26/16. Etablering av nytt, kommunalt parkeringsselskap gjøres for å etterleve lovverk, unngå subsidiering og tilpasse kommunens samlede parkeringsvirksomhet til ny parkeringsforskrift som trer i kraft 1.1.17. Foretaket legger til grunn at Drammen Parkering KF kan benytte sin egenkapital til utlån for etablering og oppbygging av Dpark AS.

Oppdeling av parkeringsdriften, opprettelse av nytt selskap og nye leieavtaler med Drammen Eiendom KF vil påvirke budsjetter, inntjening og eieruttak for Drammen Parkering KF.  Deler av overskuddet som tidligere ble dannet i Drammen Parkering KF, vil for 2017 delvis bli kanalisert gjennom leieavtaler med Drammen Eiendom KF, og delvis gjennom avtaler med det nye aksjeselskapet Dpark AS. Det pågår avtaleavklaringer om leiebeløp og fordeling av kostnader med Drammen Eiendom KF som i dag forvalter kommunale parkeringsarealer.Alle sider ved dette er ikke endelig avklart.

Resultatbudsjett

Vedtatt eieruttak fra Drammen Parkering KF for 2016 er på 16 millioner kroner. Drammen Parkering KF har utarbeidet et budsjett for 2017 som innebærer et overskudd på kr 14,2 millioner. Foretaket får et inntektsbortfall som følge av at parkering på åpne plasser fra 1. januar 2017 overtas av Dpark AS, og avtalereguleres i et leieforhold mellom selskapet og Drammen Eiendom KF. Samtidig får det kommunale foretaket økte gebyrinntekter som følge av ny parkeringsforskrift samt en økning av parkeringsavgifter noe utover kommunal deflator. I foretakets budsjettforslag for 2017 har foretaket tatt hensyn til de faktorer som er kjent ultimo september 2016. Foretaket signaliserer at det er usikkerhet knyttet til budsjettforutsetningene, og varsler at det kan bli nødvendig med korreksjoner i tilknytning til tertialrapporteringen i 2017.

Budsjett for Dpark AS

Foreløpig budsjettutkast viser en stipulert omsetning på 27,4 millioner kroner og driftskostnader på 5,3 millioner kroner. Det vil gi estimert fortjeneste på 22,1 millioner kroner, før det er utarbeidet leieavtale med Drammen Eiendom KF. Dette er avtaler der prinsippet om markedspris skal legges til grunn og Drammen Eiendom KF vil få en netto leieinntekt etter fradrag for driftskostnader og et påslag fra Dpark AS. Med et utgangspunkt om et påslag på 10 prosent av omsetning vil det kunne gi Dpark AS et resultat på anslagsvis 2,7 millioner kroner, før skatt. Et positivt resultat i 2017 vil kunne tas ut som aksjeutbytte i Drammen Parkering KF i 2018. Dpark AS vil imidlertid anbefale at det bygges opp en egenkapital i selskapet som gir tilstrekkelig økonomisk handlekraft til å møte fremtidige investeringer som man vet vil komme i forbindelse med utvikling av ny parkeringsteknologi de neste årene. Budsjettet for Dpark AS fastsettes av styret i selskapet. 

Det er i budsjettene for Drammen Parkering KF og Dpark AS tatt høyde for endringer i gebyrer og finansieringsansvar av sentrale forvaltningsoppgaver som følger av ny vegtrafikklov § 8 og ny parkeringsforskrift.

Bystyret vedtok 20.9.16 at Drammen kommune skal ha et fortsatt fritak for elbilparkering på kommunale p-plasser:

”Drammen kommune innfører gratis parkering for elbiler på alle kommunale, offentlige parkeringsplasser fra 1.1.2017”.

I budsjettene for Drammen Parkering KF og Dpark AS er det tatt utgangspunkt i videreføring av fritaket slik det er praktisert i Drammen kommune i 2016.

Rådmannen foreslår at eieruttaket fra Drammen Parkering KF settes til 14,1 millioner kroner for 2017, noe som er i tråd med foretakets budsjetterte overskudd korrigert for noe lavere økning i parkeringsavgiftene enn i foretakets forslag. Rådmannen konstaterer at arbeidet med å etablere nytt parkeringsselskap er et pågående arbeid, blant annet er det ennå ikke inngått endelige avtaler med Drammen Eiendom KF. Dette arbeidet vil være sluttført innen 1. januar 2017. Rådmannen vil i tilknytning til 1. tertialrapport 2017 komme tilbake med en ny vurdering av hvordan økonomien i den samlede parkeringsvirksomheten bør struktureres, herunder størrelsen på eieruttaket fra Drammen Parkering KF og behovet for kapital i Dpark AS.

Parkeringstakster i 2017

Rådmannen foreslår at parkeringsavgiftene økes med 1 krone for per time, med unntak av sone 3 (Marienlyst/Drammensbadet) der satsen ikke foreslås justert. Dette er noe lavere avgiftsøkning enn foreslått av foretakets styre. Eksisterende avgiftstider foreslås videreført, det vil si mandag til fredag 08-18 og lørdager 09-16. 

Parkeringstakster

Bolig- og beboersoneparkering

Bolig- og boligsoneparkering er en selvkostordning som skal være selvfinansierende. I henhold til forskrift deflatorjusteres takstene. 

Boligsoneparkeringstakster

Investeringsmidler

Drammen Parkering KF søker om 500 000kroner i investeringsmidler til gjennomføring av nødvendig omskilting i forbindelse skilting av avgiftsfritak for elbiler etter 1.1.17. 

For øvrig vises til nærmere omtale i Drammen Parkering KF’s forslag til økonomiplan 2017-2020 (vedlegg 7). 

Drammensbadet KF


Etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF

Skatt sør har varslet etterberegning av merverdiavgift knyttet til bygging og drift av Drammensbadet KF. Samlet sett er varslet etterberegning på omlag 65 millioner kroner med tillegg av lovpålagte renter. Det er ikke avklart når Skatt Sør vil treffe vedtak, men rådmannen antar at dette vil skje høsten 2016. Rådmannen vil vurdere hvorvidt vedtaket fra Skatt Sør skal etterkommes, eller om saken skal bli gjenstand for domstolsbehandling.

Kommunen har i tilsvaret til Skatt Sør akseptert at Drammensbadet KF i skattemessig forstand er å anse som et badeland uten full fradragsrett. For en nærmere beskrivelse av hovedpunktene i tilsvaret vises det til omtale i 2. tertialrapport. På denne bakgrunn må Drammensbadet KF fra 1. januar 2017 beregne 10 prosent moms på billettinntektene. En konsekvens av endret avgiftsregime er at billettprisene vil øke utover den årlige normaljusteringen på mellom 2 til 3 prosent. Som varslet i 2. tertialrapport vil rådmannen i økonomiplanen beskrive ulike handlingsalternativer hva angår billettprisene ved Drammensbadet KF. Med dette som utgangspunkt har rådmannen gitt styret i oppdrag å utarbeide tre forskjellige budsjettforslag basert på henholdsvis 100 prosent avgiftskompensasjon, 50 prosent avgiftskompensasjon og deflatorjustert tilskudd (0 prosent avgiftskompensasjon). Drammensbadet KF mottar i 2016 et tilskudd fra Drammen kommune på 18,3 millioner kroner. Det er opp til bystyret å avgjøre om tilskuddet skal øke utover kommunal deflator. 

Styrets anbefaling - resultatbudsjett

Styret i Drammensbadet KF anbefaler tilskuddet økes til 21,8 millioner kroner. Dette tilsvarer deflatorjustering på 2,5 prosent samt kompensasjon for innføring av merverdiavgift/redusert fradrag. Basert på foreslått økning er det styrets forslag at billettprisene økes med normal prisstigning (3 prosent for badebilletter og 1,5 prosent for treningskort). Etter styrets vurdering tilsier ikke markedssituasjonen at billettprisene bør øke utover normal prisstigning. Styret viser i denne sammenheng til at Røykenbadet åpner ved nyttår, og dette vil gi en skjerpet konkurransesituasjon. Potensialet for kostnadsreduksjoner er samtidig vurdert. Kostnadsbudsjettet er stramt, men opprettholder nødvendige krav til sikker drift samt nødvendig renhold. Det er på denne bakgrunn budsjettert med 355 000 besøkende i 2017. Dette er i samsvar med justert årsprognose for 2016, men innebærer en reduksjon på 5000 besøkende i forhold til budsjettet for 2016. 

Rådmannen støtter Drammensbadets anbefaling om moderat økning av billettpriser og en økning i årlig tilskudd på 3,0 millioner kroner til totalt 21,8 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet

På grunnlag av foretakets budsjettinnspill legges til grunn en samlet investeringsramme til oppgradering av inventar og utstyr mv. på 2,8 millioner kroner i perioden 2017-2020, fordelt med 1,0 millioner kroner i 2017 og deretter 0,6 millioner kroner per år. I 2017 er det planlagt anskaffelse av nytt billettsystem. Investeringsutgiftene forutsettes finansiert ved bruk av lån. 

For øvrig vises til nærmere omtale i Drammensbadet KF’s forslag til økonomiplan 2017-2020 (vedlegg 8). 

 
Topp