Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Årsoppgjørsdisposisjoner

Drammen bykasses driftsresultat 

Som allerede omtalt i del 2.1 Økonomisk hovedbilde viser rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 et positivt netto driftsresultat i størrelse 2,5 – 3,0 prosent i hele perioden. I budsjettforslaget for 2016 er netto driftsresultat på 116,3 millioner kroner, tilsvarende 2,6 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Dette er noe høyere enn anbefalingen fra TBU  om et netto driftsresultat på minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Et slikt resultat sikrer tilstrekkelig egenfinansiering av investeringene, samtidig som det gir rom for en videre oppbygging av bykassens fondsreserver. 

Budsjettforslaget legger opp til følgende årsoppgjørsdisposisjoner:  

  • Det legges opp til å overføre totalt 580 millioner kroner til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) i planperioden. I vedtatt budsjettreglement er det lagt til grunn at minst 20-25 prosent av kommunens samlede ikke-rentable investeringer skal egenfinansieres.  
    For å bidra til å dempe veksten i kommunens lånegjeld og samtidig opprettholde et høyt og nødvendig investeringsnivå, har rådmannen valgt å foreslå en høyere egenfinansiering. Det foreslås årlige overføringer til bykassens investeringsbudsjettet i størrelse 137 – 150 millioner kroner per år i perioden. Sammen med bruk av egenkapital og inntekter fra eiendomssalg i Drammen Eiendom KF bidrar dette til en samlet egenfinansiering på 40,6 prosent av ikke-rentable investeringer i 2017, mens det for hele planperioden tilsvarer en egenfinansiering i overkant av 39 prosent. 
  • Kommunens frie reserver har nå kommet opp på et tilfredsstillende nivå, og antas å utgjøre 470 millioner kroner per utgangen av 2016. Rådmannen foreslår derfor ingen større oppbygging av de frie reservene i den kommende planperioden. Budsjetteknisk er forslaget til Drammen bykasses driftsbudsjett i økonomiplan 2017-2020 saldert med 8,5 millioner kroner i avsetning til disposisjonsfond. 
  • Vann- og avløpsfondene er anslått å utgjøre om lag 19 millioner kroner ved utgangen av 2016. For å begrense gebyrøkningen i økonomiplanperioden legges det opp til netto bruk av selvkostfondene på 8,9 millioner kroner i 2017 – og ytterligere bruk på 18,4 millioner kroner i resten av perioden. 

Disposisjonsfondet

Som nærmere omtalt i del 1.7 Forslag til justering av budsjettreglementet for Drammen kommune fremmer rådmannen forslag om oppjustering av de finansielle handlingsreglenes reservekrav. Nytt forslag til reserveavsetninger er basert på følgende forutsetninger:

  • Drammen Kommune skal ha en generell fondsreserve som til enhver tid er på 5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet)
  • Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 2 prosent av kommunens samlede gjeld
  • Drammen kommune skal et eier-risikofond på minst 20 millioner kroner

På grunnlag av prognose i 2. tertialrapport 2016 er det anslått at disposisjonsfondet per utgangen av 2016 vil være på 470,3 millioner kroner. Korrigert for forutsatte disposisjoner – som enten følger av tidligere vedtak eller inngår i rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 – er det anslått at disposisjonsfondet per utgangen av 2017 vil være på 402,3 millioner kroner, jfr. tabellen nedenfor. Målt i forhold til reservekrav basert på forslag til justerte finansielle handlingsregler vil det per utgangen av 2017 være en «fri» reserve på 30,8 millioner kroner.

Prognose saldo per utgang av 2017 for disposisjonsfondet

Som tidligere nevnt foreslås ingen større oppbygging av disposisjonsfondet i den kommende økonomiplanperioden. I forslaget til driftsbudsjett 2017-2020 er det derfor kun lagt opp til mindre årlige avsetninger på til sammen 8,5 millioner kroner i perioden. Basert på disse forutsetninger anslås at disposisjonsfondet per utgangen av 2020 vil være på 410 millioner kroner. I forhold til de foreslåtte justerte handlingsreglene tilsvarer dette en «fri» reserve på 19,5 millioner kroner ved planperiodens utløp. 

Disposisjonsfondets utvikling

 
Topp