Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Grunnlaget for budsjetteringen

Her gjøres det nærmere rede for diverse budsjettekniske forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av økonomiplan 2017-2020. Dette gjelder forhold som pris- og lønnskompensasjon, pensjonspremier og foreslåtte endringer i kommunale priser og gebyrer.

Pris- og lønnskompensasjon

Budsjettrammene er i utgangspunktet omregnet til 2017-kroner i samsvar med de forutsetninger for lønns- og prisvekst som regjeringen har lagt til grunn i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen legger til grunn en kommunal deflator på 2,5 prosent i 2017, basert på følgende forutsetninger:

 • Prisvekst: 2,2 prosent (vekt 35 prosent)
 • Lønnsvekst: 2,7 prosent (vekt 65 prosent)

Programområdene er foreløpig kompensert med 13,5 millioner kroner i helårsvirkninger av lønnstillegg som er gitt i 2015 (overheng – beregnet til 0,6 prosent). Forventet lønnsvekst utover overheng fra årets oppgjør er avsatt til sentral lønnsreserve med om lag 46,1 millioner kroner. Den sentrale lønnsreserven vil bli fordelt mellom virksomhetene etter hvert som resultatene av neste års lønnsoppgjør foreligger.

Pensjonspremier

Både Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og SPK har fastsatt pensjonspremier for 2017 som er noe lavere enn i 2016. KLP har varslet en mindre økning i sin premiesats. Nye satser fremgår av tabellen nedenfor. De nye premiesatsene innebærer en netto utgiftsreduksjon i virksomhetene på 4,5 millioner kroner. Programområdenes rammer er nedjustert i samsvar med dette.

Pensjonspremier

De fastsatte premiesatsene for 2017 er også lagt til grunn i beregningen av neste års premieavvik.  Det vises til nærmere omtale under Fellesutgifter/ufordelte poster (del 2.6). 

Rentebaner

Rentebanen for den kommende fireårsperioden er basert på markedets og bankenes forventninger om utvikling i renten.  Det legges til grunn en forholdsvis flat rentekurve basert på forventning om at rentenivået vil holde seg lavt i hele perioden, dog med en svakt stigende kurve fra 2019.  For årene 2017 og 2018 er det lagt til grunn at tre måneders NIBOR blir værende på dagens nivå, og det er som utgangspunkt benyttet en rente på 1,10 prosent. 

Basert på forventet renteutvikling er det lagt til grunn en tre måneders NINOR-rente på 1,35 prosent i 2019 og 2020. Ut fra de marginpåslag markedet for tiden krever er det lagt til grunn en forventet lånerente for lån med kortsiktige vilkår på 1,8 prosent de to første årene i planperioden og 2,05 prosent de to siste årene. I forhold til gjeldende økonomiplan innebærer dette tilnærmet uendret budsjettrente i første del av perioden, mens budsjettrenten ligger noe høyere i siste del av planperioden.

Rentebane

Endringer i kommunale priser og gebyrer

Forslag til betalingsregulativ for de kommunale tjenestene i 2017 fremgår av vedlegg V til innstillingen. Som hovedregel foreslås at justeres kommunens priser og gebyrer økes i samsvar med den kommunale deflatoren som er anslått til 2,5 prosent i statsbudsjettet for 2017. Rådmannen legger opp til at dagens sosiale profil med inntektsgradering/friplasser og søskenmoderasjon innenfor de tunge tjenesteområdene videreføres og i noen tilfeller utvides i planperioden. 

Bystyret behandlet 1. november i år (sak 156/16) sak om søskenmoderasjon og friplasser i kommunale tilbud med egenbetaling. Det ble i denne forbindelse fattet følgende vedtak:

«Som prinsipp harmoniseres satsene for friplass i skolefritidsordningen (SFO og AKS) og kulturskolen på felles innslagspunkt 417 000 kroner (dvs. husholdninger med en samlet inntekt lavere enn 417 000 kroner pr. år). Programområde 12 – skole innarbeider de økonomiske konsekvensene i programområde 12 i økonomiplanen 2017 – 2020. Årlig merutgift ved innføring av ordningen estimeres til 6 millioner kroner.»

Basert på bystyrets vedtak har rådmannen lagt til grunn at utvidet grense for friplass ved Kulturskolen og innføring av friplass i skolefritidsordningen gjennomføres fra 1. august 2017 (skoleåret 2017/2018). Siden grensen for friplass følger tilsvarende grense for friplass i barnehage foreslår rådmannen at denne settes til 428 000 kroner fra 1. august 2017. 

Nærmere om foreslåtte endringer innenfor enkelte av betalingsordningene:

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 at maksimalprisene for opphold i barnehager økes med 2,8 prosent fra 2 655 kroner til 2 730 kroner. Søskenmoderasjon videreføres med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent fra og med barn nr. 3. 
 • Drammen kommune har i 2016 gratis barnehage for familier med inntekt under 417 000 kroner . Ordningen videreføres i 2017. Familier med inntekt under 500 500 kroner betaler moderert sats 2 335 kroner per måned. 
 • Elevavgiftene ved Kulturskolen foreslås oppjustert tilsvarende kommunal deflator på 2,5 prosent. Basert på bystyrets vedtak 1. november 2016 (bystyresak 156/16) utvides grensen for friplass ved Kulturskolen fra 250 000 kroner til 428 000 kroner fra 1. august 2017.  Dagens ordning med søskenmoderasjon videreføres med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent fra og med barn nr. 3.
 • Prisene for oppholdsbetaling i skolefritidsordningen (SFO) økes i gjennomsnitt med kommunal deflator på 2,5 prosent. I perioden 1. januar – 31. juli opprettholdes dagens moderasjonsordning for familier med samlet inntekt under 2,5G (231 440 kroner). Basert på bystyrets vedtak 1. november 2016 (bystyresak 156/16) innføres friplass i SFO for familier med samlet inntekt under 428 000 kroner fra 1. august 2017. Dagens ordning med søskenmoderasjon videreføres med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun for 100 prosent plasser. 
 • Parkeringsavgiftene foreslås økt med 1 krone per time både i sone 1 (Bragernes og Strømsø sentrum) og sone 2 (ytre sone). I sone 3 (Marienlyst/Drammenbadet) foreslås parkeringsavgiftene videreført med 18 kroner per time.  Eksisterende avgiftstider foreslås videreført – det vil si mandag til fredag klokken 08-18 og lørdager klokken 09-16.
  Satsene for boligsoneparkering foreslås i gjennomsnitt økt med kommunal deflator på 2,5 prosent i 2017.
  Ordningen med 2 timer gratis parkering i kommunens P-hus på lørdager foreslås avviklet fra 1. januar 2017. Det vises til nærmere omtale under programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring. 
 • Årsgebyrene for vann og avløp foreslås videreføres uten endringer i 2017. Gebyrene er tilpasset selvkostregimet innenfor disse ordningene, som påvirkes positivt av det lave rentenivået. 
 • Renovasjonsgebyrene innkreves av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) på vegne av eierkommunene. Gebyrene innkreves innenfor et selvkostregime. Styret for RfD foreslår at gebyrsatsene i Drammen økes med 8 prosent i 2017. Den foreslåtte økningen vil ikke fullt ut dekke utgiftene til renovasjonsordningen, og RfD anslår at selvkostfondet vil bygges ned med om lag 4,6 millioner kroner i 2017. Drammen kommunes selvkostfond anslås etter dette å være på 3,7 millioner kroner per utgangen av 2017. Det vises til nærmere omtale i del 4.14 Vann og avløp samt til selskapets innspill som følger som vedlegg 12.

Demografisk utvikling

Hovedtrekkene i utviklingen er:

 • Sterk befolkningsvekst de siste årene, forventninger om fortsatt vekst.
 • Store alderskull når pensjonsalder, hvilket vil gi økte offentlige utgifter.

Ved inngangen til 2016 var det registrert 67 895 personer bosatt i Drammen. Dette gir en økning på 879 personer sammenlignet med 2015 (cirka 1,3 prosent vekst). Per utgangen av 2. kvartal i år hadde folketallet steget til 68 198 personer.

Figuren nedenfor viser forventet befolkningsutvikling i Drammen fram til 2020. Det forventes en årlig befolkningsvekst i overkant av 1,5 prosent i den kommende fireårsperioden, med anslått innbyggertall på 72 129 per utgangen av 2020.

Befolkningsutvikling i Drammen

For å belyse den store usikkerheten knyttet til befolkningsendringer, vises det til SSBs framskriving som inneholder høy-, middels- og lavalternativene.

Fremskrevet folkemengde

Fokus på utvalgte aldersgrupper

Samlet ventes Drammen kommune å ha en årlig befolkningsvekst i intervallet 1,4–1,6 prosent i perioden 2017-2020.

Fra 2012 til og med 2015 opplevde Drammen en svak nedgang i fødselstallene. I 2016 økte de imidlertid igjen, og tallene for 2017 ventes å være i samme størrelsesorden som i 2012. SSB predikerer at fødselstallene vil fortsette å stige gjennom den kommende fireårsperioden, men i avtagende tempo. Dette vil sannsynligvis også medføre en moderat vekst i antall barn i barnehagealder. Basert på SSB’s framskriving forventes antall barn i aldergruppen 1-5 år å øke med 203 i økonomiplanperioden. 

Når det gjelder barn og unge i grunnskolealder er det aldersgruppen 13-15 år som ventes å oppleve størst prosentvis vekst, og aldersgruppen 6-12 år som vokser med flest individer. Samlet tilsier SSB’s framskriving en vekst på 422 personer i aldergruppen 6-15 år i perioden 2017-2020. 

Det ventes fortsatt vekst i antall personer i yrkesaktiv alder. Til tross for dette faller aldersbæreevnen, det vil si antall personer i yrkesaktiv alder per eldre, fordi gruppen eldre vokser prosentvis raskere enn gruppen yrkesaktive. I Drammen drives denne veksten spesielt av 67-79 åringene, som vist i figuren nedenfor. Veksten har vært særlig sterk fra 2012 til 2015, og ventes å avta noe i den kommende fireårsperioden. Det forventes likevel en vekst i denne aldergruppen på 8,6 prosent i planperioden. 

Det forventes også høy vekst aldergruppene 80-89 år og 90 år og eldre med henholdsvis 7,9 og 7,3 prosent i planperioden. Dette tilsvarer henholdsvis 190 og 43 flere personer i disse aldergruppene. 

Utvikling i aldersgrupper

Det vises til nærmere omtale av befolkningsutviklingen i Drammen i Langtidsbudsjett for perioden 2017-2026, jfr. vedlegg 18. 

Rådmannen foreslår at programområdene 01 Barnehage, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 12 Grunnskole kompenseres for økte utgifter som følger av den forventede befolkningsveksten i perioden 2017-2020, jfr. tabellen nedenfor. I aldergruppen 1-5 år har det vært svært liten vekst de senere årene, og rådmannen legger til grunn at antall barn i denne aldergruppen vil holde seg stabilt i 2017. 

Kompensasjon for demografiutvikling

 
Topp