Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem 6. oktober i år. Rådmannen har i forslaget til økonomiplan 2017-2020 bygget på de forslag og forutsetninger som regjeringen legger opp til for 2017. Det må påregnes at den videre behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget kan medføre endringer i det økonomiske opplegget for kommunene. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å innarbeide mindre budsjettekniske endringer som følge av Stortingets behandling. Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene må rådmannen komme tilbake til dette i egen sak. 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett 2017 opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 3,4 milliarder kroner neste år. Den reelle veksten i frie inntekter er på 4,075 milliarder kroner, målt i forhold til anslag på inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett 2016 (RNB 2016). Veksten i frie inntekter fordeles med 3,625 milliarder kroner på kommunene og 450 millioner kroner på fylkeskommunene. 

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting (kommunale deflator ) på 2,5 prosent fra 2016 til 2017. 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. På grunnlag av beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) og oppdatert befolkningsframskriving fra SSB fra juni i år anslår regjeringen at 2,1 milliarder av demografikostnadene må dekkes av de frie inntektene. I tillegg må økte pensjonskostnader på anslagsvis 900 millioner kroner dekkes av veksten i 2017. Regjeringen begrunner videre 800 millioner kroner av veksten i de frie inntektene med ulike statlige satsinger:

 • Tidlig innsats i grunnskolen: 150 millioner kroner
 • Opptrappingsplan for rusfeltet: 300 millioner kroner 
 • Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering: 100 millioner kroner
 • Økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner: 50 millioner kroner
 • Fornying og opprusting av fylkesveiene: 200 millioner kroner

I samsvar med Stortingets vedtak legges det opp til at skatteandelen av kommunenes frie inntekter skal utgjøre om lag 40 prosent av de samlede inntektene i 2017.

Vekst i kommunens frie inntekter

Når det gjelder virkninger for Drammen kommune vises til nærmere omtale under del 2.4 Sentrale inntekter.

Kommunal skattøre

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

Basert på nevnte målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent kommunenes samlede inntekter foreslås at den kommunale skattøren for personlige skattytere videreføres på 11,80 prosent i 2017: 

Kommunalt skatteøre

Nytt inntektssystem fra 2017

Som tidligere omtalt innføres nytt inntektssystem for kommunene innføres fra 2017. Endringene er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår. Hovedpunktene i forslaget til nytt inntektssystem er:

 • Differensiering av kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen. Dette gjøres gjennom gradert basistilskudd ved innføring av nytt strukturkriterium
 • Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene – innretning og satser
 • Ny, oppdatert kostnadsnøkkel. Det skjer både endringer i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene. Regjeringen skal utrede videre hvordan man bedre kan fange opp variasjoner i kommunenes utgifter knyttet til rusavhengige og psykisk syke i kostnadsnøkkelen

Endringer i oppgavefordelingen og innlemming av øremerkede tilskudd

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Den foreslåtte realveksten på 3,625 millioner kroner i kommunes frie inntekter er korrigert for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og innlemming av øremerkede tilskudd mv., da disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker, og totalt tilføres kommunens rammetilskudd 149,8 millioner kroner i 2017. 

De viktigste korreksjonssakene i 2017 er:

Innlemming av tilskudd til frivillighetssentraler 131,0 mill. kr

Fordeles med særskilt fordeling for 2017 basert på utbetaling av øremerkede tilskudd i 2016

Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi - 175,0 mill. kr

Regjeringen foreslår at diagnoselisten som gir rett til gratis fysioterapi-behandling avvikles i 2017. Dette forventes å gi kommunene høyere inntekter fra egenbetaling

Øyeblikkelig hjelp døgnplikt for rus og psykiatri 86,5 mill. kr

Den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold utvidesfra 2017 til også å omfatte brukere med psykisk helse- og rus-problematikk 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 60 mill. kr

Det tas sikte på innføre en plikt til å stille vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 2017

Statlige og private skoler

Økning i elevtall -111,0 mill. kr

I tillegg til nye saker korrigeres det for helårsvirkning av diverse saker fra 2016:

 • Ny naturfagstime 5.-7. trinn fra skoleåret 2016/2017 114,4 mill. kr
 • Gratis kjernetid i barnehage for 3 åringer fra 1.8.2016 28,7 mill. kr

De enkelte korreksjonssakene med beregnet virkning for Drammen kommune fremgår av egen tabell under omtalen av rammetilskuddet i del 2.4.1 Skatt og rammetilskudd.  

Vekstkommunetilskudd

Det foreslås at veksttilskudd i 2017 gis til kommuner som i den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,4 prosent. Det innebærer at terskelen for å motta veksttilskudd er senket med 0,1 prosentpoeng. Tilskuddet settes til 57 191 kroner per innbygger utover vekstgrensen i 2017. Med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,22 prosent i perioden 2014 – 2016 oppfyller ikke Drammen kommune kravene for å motta veksttilskudd i 2017. 

Tilskudd til kommunereformen

Det er foreslått 100 millioner kroner (halvårsvirkning) i 2017 til regionsentertilskudd. Dette er et nytt tilskudd til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som dermed vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Tilskuddet går til alle kommuner som slår seg sammen og blir mer enn 9000 innbyggere. Satsene vil bli beregnet når de nasjonale vedtakene om sammenslåing er fattet i 2017.

Tilskudd til delvis kompensasjon for engangskostnader ved kommunesammenslåinger utbetales når det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing. Ved sammenslåing av to kommuner som blir mellom 50 000 og 99 999 innbyggere (dvs. Drammen og Svelvik) er satsen for 2017 satt til 30,8 millioner kroner. 

Tilskudd til reformstøtte til sammenslåtte kommuner utbetales når den nye kommunen er etablert. For nye kommuner med 50 000 innbyggere eller mer er tilskuddet i 2017 satt til 30,8 millioner kroner. 

Ny tilskuddsordning for enslige mindreårige flyktninger

I statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å endre ordningen med refusjon av utgifter kommunene har til enslige, mindreårige asylsøkere til en ordning med fast tilskudd per barn som bosettes i kommunen. Tilskuddet slås sammen med det særskilte tilskuddet som kommunene i dag mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddssatsen skal være høyere for de yngste barna, slik at det blir insentiv til å bosette disse. For personer som er 16 år og yngre er tilskuddssatsen for 2017 foreslått satt til 1 198 000 kroner, mens det for personer i alderen 17 – 20 år foreslås satt til 750 000 kroner. 

Omleggingen gir staten bedre kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi de kan prioritere midlene slik de finner mest formålstjenlig. Det stilles ikke lenger krav om barneverntiltak. 

Andre forhold i statsbudsjettet som påvirker kommuneøkonomien

Av andre tiltak i statsbudsjettet for 2017 som vil påvirke kommunens økonomi, nevnes følgende: 

Ressurskrevende tjenester – økt egenandel

Dette foreslås å øke innslagspunktet for tilskuddet til ressurskrevende tjenester med 50 000 kroner utover justering for lønnsvekst i 2016 på 2,4 prosent. Nytt innslagspunkt blir etter dette på 1 157000 kroner. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 prosent. 

For Drammen kommune er dette beregnet å gi en årlig merutgift på 4,3 millioner kroner. Siden statens tilskudd i 2017 dekker refusjon av kommunenes utgifter i 2016 vil innstrammingen slå inn i kommuneregnskapet allerede i 2016. Dette er hensyntatt ved behandlingen av 2. tertialrapport 2016. Merutgiftene er også foreslått kompensert i rammene for programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester i økonomiplan 2017-2020.  

Dagtilbud til demente

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til gradvis en utbygging av tilbudet fram mot 2020. For 2017 foreslås det øremerkede tilskuddet økt med om lag 45 millioner kroner – slik at det kan legges til rette for 750 flere dagaktivitetsplasser. 

Flere psykologer i kommunene

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for å rekruttere psykologer til kommunal helse- og omsorgstjeneste med 20 millioner kroner i 2017.  Fra og med 2016 gis et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk.  Økningen gir rom for 65 nye psykologårsverk i 2017.

Flyktninger og integrering

 • Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd for personer som bosettes innen utgangen av september 2017. 
 • Regjeringen vil også videreføre ekstra engangstilskudd på 100 000 kroner per enslig mindreårig som blir bosatt i 2017.

Fjell områdesatsing

Videreføres med 7,6 millioner kroner i 2017.

 
Topp