Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til vedtak

1.    Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020

2a)    Driftsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for 2017. Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak.

  b)     Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

    c)    Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2017 fastsettes 3 325 000 kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester.

    d)    Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2017 fastsettes til 40 965 000 kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på 2 277 000 kroner til Drammen brannstasjon.

    e)    Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2017 fastsettes til 1 889 000 kroner.

    f)    Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2017 fastsettes til 17 874 000 kroner.

    g)      Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2017 fastsettes til 29 569 000 kroner. Tilskuddet fordeles til følgende:
Drift kirkeformål                                                                                22 177 000
Drift gravferdsformål                                                                          7 392 000
   
Drammen kommune dekker i tillegg 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer.

Det bevilges 760 000 kroner per år i perioden 2017-2019 til kirkeformål. Bystyret tilrår at denne bevilgningen brukes til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker.

Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 6,2 millioner kroner i 2017 i regi av Drammen kirkelige fellesråd til rehabilitering av Drammen krematorium.

i)    Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 6,2 millioner kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 6,82 millioner kroner.

ii)    Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.


3a)     Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2017 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.1.1

b)     Investeringsbudsjett 2017 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.

c)     Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å framskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål, men først bygges ut til barnehage når behovet for flere plasser oppstår.

4.         Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2017 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.

5.         Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2017 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.3.

6.        Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2017 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.

7.        Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2017 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg IV til innstillingen.

8.       Budsjett 2017 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan 2017-2020.

9.    I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2017 til investeringsformål på 436 571 000 kroner:

    a) Drammen bykasse            kr        156 314 000
    b) Drammen Eiendom KF     kr        275 157 000
    c) Drammen Drift KF            kr     3 600 000
    d) Drammen Parkering KF     kr       500 000
    e)    Drammensbadet KF        kr     1 000 000
   
    Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.

10.    Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på 300 000 000 kroner i 2017.
   
11.    For inntektsåret 2017 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

12.    Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2017 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,5 prosent. 

13.    Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden 2017-2020. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Rådmannen rapporterer bruk fra bevilgningsrammen i tertialrapportene og årsmeldingen.

14.    Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2017-2020.

15.    Antall lærlingplasser i Drammen kommune økes med 20 per år i perioden 2017-2020.

16.    Rådmannen gis fullmakt til å utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF.

17.    I samsvar med IMDi’s anmodning bosetter Drammen kommune inntil 170 flyktninger i 2017, inkludert 15 enslige mindreårige flyktninger. Fra og med 2018 legges det opp til bosetting av inntil 130 personer per år – inklusiv inntil 15 enslige mindreårige flyktninger.

18.    Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Røyken kommunes og Nedre Eiker kommunes aksjeposter i Vinn Industrier AS til pålydende, samt med en klausul om at dersom aksjeposten gir økonomisk gevinst de neste 10 årene skal gevinsten deles 50/50. 

19.    Ordningen med to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager opphører fra og med 1. januar 2017.

20.    Drammen kommunes pantobligasjon pålydende kroner 8 311 039 i Konnerudhallen (Gnr. 80 – Bnr. 100) slettes.

21.    Drammen Scener AS tilføres egenkapital på 2 millioner kroner.

22.    Det fastsettes revidert budsjettreglement for Drammen kommune med justerte finansielle handlingsregler for oppbygging av kommunens frie reserver med virkning fra 1. januar 2017 (jfr. vedlegg 15).

23.    Finansreglement for Drammen kommune – vedtatt av bystyret 23.11.2015 – videreføres uten endringer.

24.    Forslag til reviderte lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager gjeldende fra 1. januar 2017 godkjennes.

25.    Forslag til gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjenes med virkning fra 1. januar 2017, jfr. vedlegg 14.

26.    For å mobilisere ansatte og ledere til å forbedre, forenkle og fornye kommunale tjenester etableres et innovasjonsfond på 25 millioner kroner. Fondet finansieres innenfor Drammen bykasses disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene i fondet innenfor de retningslinjer som fremkommer i budsjettframleggets del 1.8.

27.    I samsvar med politisk plattform forskutterer Drammen kommune 10 millioner kroner i stedsutviklingsmidler til Svelvik kommune i 2017.  Forskutteringen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Beløpet er en del av reformmidlene som utbetales til ny kommune i 2020, og skal da tilbakeføres disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak

 
 
Topp