Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Investeringsbudsjett

Rådmannen legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2017-2020, med en samlet investeringsramme på 2 670 millioner kroner. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 668 millioner kroner per år i perioden. Til tross for et høyt investeringsnivå har rådmannen lagt vekt på å begrense investeringsprogrammet til tiltak som anses nødvendige for å ivareta tjenesteproduksjonen og opprettholde infrastrukturen i en situasjon med forholdsvis høy befolkningsvekst. 

For å nå kommunens mål og ivareta den demografiske utviklingen er det nødvendig med en aktiv investeringsstrategi også i den kommende planperioden. De tyngste investeringene i fysisk byutvikling er gjennomført, og de kommende fire årene vil kommunen investere betydelige beløp innenfor de tunge tjenesteproduserende områdene barnehager, helse-, sosial og omsorg og grunnskole. I tillegg er det nødvendig å ivareta den tekniske infrastrukturen innenfor områdene idrett, park og natur, vei og vann og avløp. 

Investeringer i barnehager og skolebygg skal sikre tilstrekkelig kapasitet til å møte veksten i de yngre aldersgruppene, samtidig som det også avsettes midler til nødvendig oppgradering av den eksisterende bygningsmassen. Oppgradering av institusjonene, både med hensyn til utstyr og bygninger og investering i velferdsteknologi skal gi bedre tilbud innenfor pleie og omsorgstjenestene. Det skal også investeres betydelige beløp i oppgradering og anskaffelse av kommunale utleieboliger.

Bystyrets vedtatte idrettsløft vil bli gjennomført i denne kommende økonomiplanperioden. Store investeringer er: ny kunstis-/kunstgressbane på Øren, flerbrukshaller ved Øren Brandengen og Fjell skoler, fotballhall på Åssiden, ny friidrettsbane på Berskaug, nærmiljøanlegg og bedre tilrettelegging av turveier og skiløyper. Det foreslås også satt av midler til et friluftsløft (trinn 1) i planperioden. Totalt planlegges det investert 306 millioner kroner i idrettsanlegg og 118 millioner kroner i anlegg og områder for park, natur og friluftsliv i perioden. 

I planperioden er det foreslått 100 millioner kroner til rehabilitering av kommunale veier, for at veier skal ha en standard som er i tråd med målene i Hovedplan vei. I tillegg investeres det i kollektivtiltak og tilrettelegging for fotgjengere og syklister og trygging av skoleveier. I slutten av perioden er det satt av 100 millioner kroner til utbedring av Spiralen. 

Investeringer på 512 millioner kroner innenfor vann- og avløpsområdet skal bidra til nødvendig oppgradering av ledningsnettet, damsikring samt pumpestasjoner og andre installasjoner i avløpsnettet. 

Rådmannen følger opp den vedtatte digitaliseringsstrategien og legger opp til digital satsing for å bedre kommunens service og effektivitet. For blant annet å sikre enklere og mer effektive tjenester foreslås totalt 135 millioner kroner til IKT-investeringer i planperioden. Dette inkluderer 40 millioner kroner til digitalt utstyr til oppfølging av digitaliseringsstrategien i Læringsløp Drammen. 

Investeringsutgifter i perioden 2017-2020

Oversikten nedenfor viser samlet investeringsforslag for Drammen bykasse, Drammen Eiendom KF og øvrige kommunale foretak på totalt 2 670 millioner kroner fordelt per programområde. Enkelte investeringer i de kommunale foretakene er ikke direkte rettet mot programområdene.

De foreslåtte investeringsprosjektene er nærmere spesifisert i vedleggene II, III og IV til rådmannens forslag til vedtak i del 1.3 i dokumentet. Forøvrig vises til nærmere omtale av de enkelte prosjektene i programområdeomtalen i del 4 samt i budsjettforslaget fra Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg 4. 

Finansiering av investeringene

Av totale investeringer for ”konsernet” Drammen kommune på vel 2 670 millioner kroner samt 50 millioner kroner i egenkapitalinnskudd i DKP og KLP samt Drammen Scener AS, foreslås 1 624 millioner kroner finansiert ved bruk av lån. Som følge av det forholdsvis høye investeringsnivået fortsetter kommunens lånegjeld å vokse i den kommende fireårsperioden, men den vokser langsommere enn tidligere. 

Videreføring av forutsetningen fra økonomiplan 2016-2019 om raskere nedbetaling av lånegjelden samt økt egenfinansiering bidrar til å dempe veksten. I løpet av 2017 forventes lånegjelden å øke med 214 millioner kroner til 5 697 millioner kroner.  Ved utgangen av 2020 er lånegjelden anslått å øke til 6 176 millioner kroner.  Dette innebærer at lånegjelden i løpet av perioden 2017-2020 forventes å øke med 690 millioner kroner. Det vises for øvrig til nærmere omtale av kommunens gjeldsutvikling i del 2.5 Gjeld og finansposter. 

Resterende finansiering skjer i hovedsak gjennom egenfinansiering (se omtale nedenfor), momsrefusjon fra investeringene samt statstilskudd/refusjoner. 

Drammen bykasses låneopptak betjenes gjennom føring av renter og avdrag i bykassens driftsbudsjett, mens Drammen Eiendom KF’s låneopptak i stor grad finansieres av bykassen gjennom økte husleier. 
Tabell 3.3 Finansiering av samlede investeringsutgifter 2017-2020.

Økt egenfinansiering av investeringene

Som omtalt tidligere legger revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 til grunn en egenfinansieringsgrad på minst 20-25 prosent av kommunens samlede ikke-rentable investeringer.  I forslaget til driftsbudsjett har rådmannen lagt opp til en årlig overføring fra driftsbudsjettet i størrelse 137 – 150 millioner kroner per år.  Totalt foreslås at det i planperioden overføres 580 millioner kroner fra bykassens driftsbudsjett til egenfinansiering av investeringer. I tillegg er det forutsatt at Drammen Eiendom KF bidrar med 22 millioner kroner i egenfinansiering gjennom bruk av opptjent egenkapital og inntekter fra eiendomssalg. 

Som det fremgår av tabellen nedenfor gir dette en samlet egenfinansiering på 602 millioner kroner i perioden. Dette innebærer en egenfinansieringsgrad i planperioden på 39,4 prosent av foreslåtte ikke-rentable investeringsutgifter korrigert for momskompensasjon og statstilskudd.

Nærmere om bykassens investeringsbudsjett

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av Drammen bykasses investeringsbudsjett for perioden 2017-2020. Bykassen har et samlet investeringsvolum på 1 201 millioner kroner i planperioden. Hvis investeringer innenfor vann- og avløpsområdet på totalt 512 millioner kroner holdes utenfor, er bykassens investeringsvolum på 689 millioner kroner. For spesifisert investeringsoversikt per programområde vises til vedlegg II til forslag til vedtak. Når det gjelder oppsummering av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett, vises til omtale under eierstyring i del 5.2.1.  

Som tidligere omtalt legger rådmannen opp til en betydelig egenfinansiering av investeringene med overføring av 580 millioner kroner fra bykassens driftsbudsjett i løpet av perioden. Refusjon av merverdiavgift fra investeringsprosjekter henføres ikke til det enkelte anlegg, men inngår som en generell investeringskilde. I løpet av planperioden forventes momsrefusjon å finansiere 107 millioner kroner av bykassens investeringer. I tillegg forventes statstilskudd å finansiere 15 millioner kroner. 

Bykassens investeringsbudsjett for perioden 2017-2020 er saldert med bruk av lån på totalt 549 millioner kroner. 

Egenkapitalinnskudd 

Styret i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) har over lengre tid signalisert behov for økt egenkapital. I gjeldende økonomiplan er det satt av 10 millioner kroner per år til egenkapitalinnskudd i DKP.  Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på 10 millioner kroner opprettholdes i den kommende planperioden. Egenkapital som ikke innbetales gjennom pensjonspremien er unntatt fra arbeidsgiveravgift. 

Også KLP har de senere år varslet innkalling av egenkapital for sykepleierordningen i størrelse 1 – 2 millioner kroner per år. For 2016 er det innkalt 1,6 millioner kroner i egenkapitaltilskudd. Rådmannen legger til grunn et egenkapitaltilskudd til KLP på inntil 2 millioner kroner per år i økonomiplanperioden. 

For 2017 foreslås i tillegg et kapitalinnskudd på 2 millioner kroner i Drammen Scener AS, da selskapet etter flere år med svake resultater har behov for å styrke egenkapitalen. Det vises til nærmere omtale i del 5.3 Øvrige selskaper. 

Startlån

I tillegg til investeringsutgiftene føres også videreutlån av Husbankmidler (startlån) i bykassens investeringsbudsjett. Kommunen har de seneste årene gjort en stadig mer aktiv bruk av startlån for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet med å skaffe egen bolig, og etterspørselen har vært stigende.

Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2016 ble årets utlånsramme utvidet fra 175 til 300 millioner kroner. Per utgangen av oktober 2016 er det utbetalt 230 millioner kroner i startlån, og årsprognosen tilsier utlån i størrelse 270 – 290 millioner kroner. Rådmannen foreslår at utlånsrammen for startlån videreføres med 300 millioner kroner per år i hele planperioden. 

 
Topp