Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Medarbeidere

I planperioden vil det bli lagt vekt at Drammen kommune har tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft for å møte økende tjenesteproduksjon. Rådmannen foreslår å tilby flere lærlinger praksis i kommunen. Rekrutteringsbehovet øker, derfor blir det også viktig å opprette tettere kontakt med utdanningsinstitusjonene og å sikre at vi bruker den eksisterende kompetansen vi har på riktig måte. Kompetanse skal kartlegges og gap skal tettes både ved modulbasert lederskole og ved styrket satsning på kompetanseutvikling for alle medarbeiderne ved kompetansesentrene.

Status

Ressursforvaltning  

Fremskrivninger og prognoser viser at folkemengden i Drammen er beregnet til å øke fra 67 016 per 1. januar 2015 til 92 479 ved utgangen av 2036. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent per år. For tjenesteproduksjonen betyr dette økt press på ressursene og behov for nytenkning i forhold til hvordan vi skal sikre at vi har rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Tabell over angir Drammen kommunes estimerte rekrutteringsbehov i perioden 2017-2027.Tabell tar utgangspunkt i dagens turnover på cirka 8,5 prosent, dagens arbeidsgiverpolitikk og et gjennomsnittlig behov for cirka 388 nye medarbeidere inn i organisasjonen årlig (snitt avgang i perioden 2012-2015).

I tabellen er følgende variabler lagt inn:

  • Lavt estimat – Ingen årlig personalvekst (effektivisering).
  • Middels estimat – Normal personal- og oppgavevekst på cirka 1,5 prosent per år.
  • Høyt estimat – Normal personal- og oppgavevekst på cirka 1,5 prosent per år + økende turnover til cirka 12 prosent.

Innen konkrete fagområder ser vi allerede eksempler på fagkompetanse som det nå er vanskeligere å rekruttere. Det er eksempelvis helsesøstre, sykepleiere, vernepleiere, lærere som kan jobbe med elever med autisme og store sammensatte funksjonsnedsettelser samt bygningsingeniører og seniorarkitekter. 

Av tabell 6.2 fremgår det at antall årsverk har vært svakt økende og forventes å øke ytterligere som følge av befolkningstilveksten. I tillegg viser tallene at det fortsatt er om lag 25 prosent av arbeidsstyrken som er 55 år eller eldre. 

Begge disse faktorer legges til grunn for at det er et behov for styrkning av arbeidet med å sikre målrettede rekrutteringstiltak basert på kunnskapsbasert praksis; utnyttelse av den kompetanse som medarbeiderne besitter og innovative løsninger for best mulig kapasitetsutnyttelse.

Drammen kommune må være en attraktiv samarbeidspartner for utdanningsstedene og en attraktiv arbeidsgiver for nåværende og potensielle nye medarbeidere. I 2017 vil det bli lagt økt vekt på videreføring av sterke bånd til lokale utdanningssteder, både med henblikk på etablering av prosesser for praksisperioder; tidlig rekruttering samt tett dialog om hvilke yrkesgrupper det vil bli behov for fremover. Rådmannen foreslår å vurdere ulike samarbeidsmodeller som en oppfølging på samarbeidsavtalen bystyret har inngått med Høgskolen i Sørøst-Norge. I tillegg vil det ytterligere økes antall lærlinger med 20, fordelt på HSO og Oppvekst slik at Drammen Kommune som helhet har cirka 70 lærlinger, inklusive Menn i Helse.

I tillegg til rekruttering settes det fokus på rett utnyttelse av kompetanse slik at oppgaver som krever en spesifikk fagkompetanse utføres av faglærte mens oppgaver som ikke krever tilsvarende spesifikk fagkompetanse ikke belastes disse knappe ressursene.

Vikarer

En del av tjenesteproduksjonen utføres av vikarer. I 2015 utgjorde vikarbruken cirka 13 prosent av antall medarbeidere på regulativlønn. I tillegg benyttes timelønte vikarer og innleie via vikarbyrå. Omfanget skal kartlegges og for å sikre kvaliteten i tjenesteutbudet skal alle vikarene ha riktig opplæring i forkant av tjenesteutøving. 

Etter innspill fra arbeidstakerorganisasjonene har rådmannen nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som i 2017 skal utvikle en strategi for hvordan og i hvilket omfang kommunen ønsker å knytte til seg vikarer. Strategien skal inkludere spesifisering av volumet, kompetansekrav, karriereveier og ivaretakelse av vikarens rettigheter.

Etikk og varsling

Kommunerevisjonen har utarbeidet en forvaltningsrapport om Etikk og Varsling. I tillegg bestilte rådmannen som en oppfølging etter korrupsjonssaken en ROS-analyse. Rådmannen vil følge opp anbefalingene fra rapporten og ROS analysen blant annet ved en revitalisering av etikkplakaten og en styrking av rutiner og fora der medarbeidere og ledere på alle nivåer kan løfte opp etiske dilemmaer og spørsmål.

Nøkkeltall

Mål og resultatstyring

 
Topp