Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppsummering

Følger opp bystrategien og styrker tjenesteproduksjonen.  

Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet ble vedtatt av bystyret i juni. Planen implementeres i barnehage, skole og oppvekst. Aktivitetsskole er igangsatt på 1. trinn i to skoler og utvides i 2017. Sommerskolen utvider sitt tilbud og et ekstra kvalifiseringsår tilbys fra høsten 2017 til de som trenger det.

Temaplan for helse, sosial og omsorg følges opp i virksomhetene. Det avsettes i alt 12,5 millioner kroner til utarbeidelse av utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene, som skal bli helseknutepunkter med tjenester og ulike bokonsepter. Det foreslås 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. 

For å følge opp strategien for byvekst med kvalitet foreslås kommunens plankapasitet styrket med 15 millioner kroner. Byplan omorganiseres og styrkes med 2,0 millioner kroner årlig for å ha økt kapasitet, høyere kvalitet, bedre kontroll med byggesaker og bedre service.

Strategien for å bedre folkehelsen videreføres. Det bygges flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler. I 2017 starter «Friluftsløftet», et prosjekt som skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det foreslås investert 5 millioner kroner hvert år i planperioden. Åskollen og Tangen bydel blir pilot.

Driftsbudsjettet styrkes med nær 150 millioner kroner til økt tjenesteproduksjon. Det budsjetteres med solide driftsoverskudd de neste fire årene. Driftsoverskudd brukes i første rekke til økt egenfinansiering av investeringer. Redusert nedbetaling av gjeld videreføres, veksten i kommunens lånegjeld flater ut kommunens reserver anslås til 410 millioner kroner ved årsskiftet.  

Det er også ved denne rulleringen av økonomiplanen utarbeidet et langtidsbudsjett for de neste 10 årene. Langtidsbudsjettet viser store behov for investeringer og at utgiftene til tjenesteproduksjonen øker, også fra 2021.    

Hovedtrekk

Øker skolekapasiteten 

Rådmannen foreslår å investere til sammen 830 millioner kroner i Drammensskolen de neste fire årene. Utbygging av Øren, Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering gjennomføres som planlagt. Neste skole som foreslås bygget ut i denne perioden er Aronsløkka skole. I tillegg foreslås tiltak ved Børresen og Danvik skoler.

Forsterket innsats for læring – Læringsløp Drammen

Forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen skal gi ekstra læringsstøtte i tillegg til høy kvalitet i det ordinære læringsløpet. Det blir flere lærere i 1.-4. klasse. Sommerskolen dobler sin kapasitet fra to til fire uker i 2017. Aktivitetsskolen er igangsatt for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler. 64 prosent av elevene på Fjell deltar, mens deltakelsen på Brandengen er 75 prosent. Fra august 2017 utvides aktivitetsskolen til å omfatte de fire første trinnene på begge skoler. Et ”11. skoleår”, for å gi elever som trenger det et bedre grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring, starter opp høsten 2017 i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Familier med lav inntekt får gratis skolefritidsordning fra høsten 2017.

Gratis barnehage for familier med lav inntekt foreslås videreført som ett av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen. Drammen kommune er valgt ut til å være språkkommune i perioden høst 2016 – 2019. For å bedre ansattes forutsetninger til å utvikle rike språkmiljø, styrkes området med 2 millioner kroner. 

Utvidet satsing på kompetanseheving

Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet er Drammensskolens nye kvalitetsplan som ble vedtatt i bystyret i juni 2016. Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst har startet arbeidet med å operasjonalisere planen og sette i verk tiltak. Kompetansekartlegging gjennomføres som første trinn i arbeidet for å oppfylle de nasjonale kompetansekravene til lærere. 

Kompetansesenterets tilbud utvides til å omfatte alle som arbeider med barn og unge. For å inkludere ansatte i blant annet barnevernet og PPT og styrke den tverrsektorielle samhandlingen mellom barnehage, skole og oppvekst, tilføres kompetansesenteret 3 millioner kroner. Det skal satses mer på styrking av språk, sosial og emosjonell kompetanse, digitalisering, barns og unges livsmestringsbehov og forebygging av utenforskap. 

Nettbrett eller PC til alle elever 

Alle elever får egen digital arbeidsenhet i løpet av 2017 og 2018. Bedre tilgang til moderne læringsteknologi vil styrke elevenes læringsutbytte, øke lærernes digitale kompetanse og bekjempe digitale klasseskiller blant elevene.

Bygger én ny barnehage og planlegger flere

Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende. Barnehage- og skolebehovsanalysen viser at det vil være en jevn vekst i antall barn fram til 2036. Dagens kapasitet vil være tilstrekkelig til å møte behovet i 2017. For å møte veksten i perioden er det avsatt midler til bygging av ny barnehage. Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål, men først bygges når behovet for flere plasser oppstår.  

Trivsel og fysisk aktivitet

Viktige tiltak i barnehagene i 2017 vil være gjennomføring av trivselsundersøkelse blant de eldste barna, inkluderingsteam i alle barnehager for å redusere behovet for særtiltak, digitalisering med vekt på språk-apper og lettere dialog med foreldre gjennom etablering av digital foreldreplattform.

For å legge til rette for fysisk aktivitet foreslås 7 millioner kroner på investeringsbudsjettet til et forsøk med oppgradering og modernisering av uteområdene i to barnehager.

Styrker barnevern, helsetjenester for barn og unge og tjenester til funksjonshemmede barn

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ble tatt i bruk i september, og barna får et bedre bo – og avlastningstilbud. Rådmannen foreslår å tilføre tjenesten 3,4 millioner kroner i 2017 som følge av vekst i antall og omfang av vedtaksbasert tjenester til funksjonshemmede barn.

Det er igangsatt en bred medvirkningsprosess for å utarbeide en handlingsplan for utviklingshemmede som fremmes i 2017. 

Rådmannen foreslår at Drammen bosetter 15 enslige mindreårige i 2017, mot 20 i 2016 i tråd med IMDis anmodning. Regjeringen foreslår en omlegging av finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger fra refusjon til tilskudd som vil gi Drammen økte inntekter. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet inntekter tilsvarende årets utgifter korrigert for antall.  

Rådmannen foreslår en rammeendring for Senter for oppvekst på nær 40 millioner kroner. Halvparten av beløpet skyldes omlegging av finansieringen av enslige mindreårige flyktninger. Andre endringer fra 2016 til 2017 er: økte ressurser til barnevern, helsetjenester for barn og unge og kompetansetiltak for ansatte. Midlene fordeles på følgende avdelinger: Helsetjenester for barn og unge foreslås økt med 2,9 millioner kroner. Barnevern har økt brukervekst og tilføres 3,5 millioner kroner.  

For å gi de ansatte bedre fysiske arbeidsforhold foreslås Strømsø skole bygget om til kontorlokaler for Senter for oppvekst. Det avsettes 90 millioner kroner på investeringsbudsjettet under Drammen Eiendom KF. De nye lokalene planlegges ferdigstilt i 2019. 

Strategi for byvekst med kvalitetDrammen står foran sterk byvekst, og det planlegges utbyggingsprosjekter for 30-40 milliarder kroner frem til 2030. For å sikre at utbyggingsprosjekter kan gjennomføres i harmoni med det eksiterende bysamfunnet, iverksettes følgende hovedgrep: 

 • Kommunens plankapasitet foreslås styrket med 15 millioner kroner for å sikre god forankring i bysamfunnet og rask behandling.
 • Virksomheten Byplan i Drammen kommune får ny organisasjonsmodell, og driftsbudsjettet styrkes med 2,0 millioner kroner for å ha økt kapasitet, høyere kvalitet, bedre kontroll med byggesaker og bedre service.
 • For å sikre bykvaliteter i utbyggingsprosjekter samarbeider Drammen kommune med offentlige og private utbyggere gjennom: 1) Kommunalt bidrag til samarbeid med utbyggere inntil 20 millioner kroner per år.
  2) Utbyggings- og gjennomføringsavtaler ved samtlige større utbyggingsprosjekter.
 • For å gi berørte familier trygghet ved store utbyggingsprosjekter kan Drammen kommune tilby kjøp av eiendom som alternativ til usikkerhet og tvangsinnløsning. Drammen Eiendom KF står for gjennomføring gjennom bruk av investeringsmidler. 
 • Forskuttering av kostnader til planlegging og gjennomføring av større prosjekter ved behov.
 • Byprosjekter er Drammen kommunes utbyggingsorganisasjon for offentlig infrastruktur. 

For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, og å møte utfordringer knyttet til blant annet flom og overvann, foreslår rådmannen at det utarbeides strategisk plan for klima og miljø med oppstart i 2017. 

For å følge opp satsingen på Fjell 2020 avsettes 16 millioner kroner i økonomiplanperioden til nærmiljøanlegg.

Mer skreddersydde tjenester

I tråd med helse-, sosial- og omsorgsplanen foreslår rådmannen å avsette 12,5 millioner kroner for 2017 og 2018 til utarbeidelse av utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter. Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune kan møte befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø.  

For å legge til rette for at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag foreslår rådmannen 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Konkrete prosjekter vil blant annet være: digitale trygghetsalarmer med tilhørende døgnåpent mottak av meldinger, elektroniske medisinskap, trygghetsteknologi på sykehjem og hjemme hos brukere. I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi. 

Det fremmes fire planer i 2017:

 • Handlingsplan for utviklingshemmede
 • Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus
 • Folkehelsestrategi
 • Arbeid mot vold i nære relasjoner 

For at flere skal få en aktiv og meningsfull hverdag foreslår rådmannen å etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser for flere målgrupper, i lokalene til Enter kompetanse på Gulskogen. Det foreslås 6 millioner kroner til etablering og drift i 2017.   

Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av ti arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer.  

Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Helsehuset vil dermed på en bedre måte kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, tilby akutte døgnplasser og lindrende behandling. Pasientene vil derfor kunne få dekket sitt behov for akutte tjenester fra sykehus, legevakt og kommune på samme sted når sykehuset åpner i 2024. Rådmannen foreslår 2 millioner kroner til planarbeid i samarbeid med Vestre Viken helseforetak og Legevakta.

Rådmannen foreslår 1 million kroner til prosjektering av nye lokaler til Drammensregionens krisesenter (Betzy) og Drammensregionens incestsenter (BRiS).

Ikke av brød alene

I samarbeid med aktørene utredes tilrettelegging av øvings- og konsertlokaler for akustisk musikk ved utvalgte skoler. Harmonien utredes for ombygging til byens sentrale øvings- og konsertlokale. 

Det foreslås bevilget 1 million kroner til ”Kunst rett Vest” i 2018. Det legges opp til at Drammens Museum blir vertskap for denne regionale kunstutstillingen, sammen med kommunen.

”Globus”, internasjonal mat- og kulturfestival ble arrangert i september og var en stor suksess. Rådmannen foreslår 750 000 kroner årlig til videreføring av festivalen.  

Arbeidene med ny kulturpolitikk for Drammen er i startfasen. Rådmannen foreslår å bevilge 200 000 til dette arbeidet i 2017 og 2018. Midlene skal brukes til bred forankring av planprosessen og til undersøkelse av innbyggernes kulturbruk.

Rådmannen foreslår at Drammen krematorium rehabiliteres utvendig.

Slipper flere til

For å rekruttere flere medarbeidere foreslås 80 nye lærlingeplasser i perioden. Det blir 20 nye plasser hvert år. I tillegg vil kommunen invitere høyskolen til samarbeid for å rekruttere lærere, sykepleiere, vernepleiere og andre yrkesgrupper kommunen har behov for. Aktuelle tiltak er opplæring ute på kommunale arbeidsplasser, vikariater og tidlig rekruttering. 

Nye selvbetjeningsløsninger og digitale verktøy

Digitaliseringsstrategien følges opp i 2017 med flere prosjekter som skal gi nye selvbetjeningsløsninger og økt digital tjenesteproduksjon. Det rettes et spesielt fokus på rutiner og kvalitet innen informasjonssikkerhet. Videre fortsetter arbeidet med nytt sak/arkivsystem og nytt budsjett- og analyseverktøy. For å gjennomføre kompetansekartlegging av ansatte i barnehagene og skolene anskaffes eget kompetansekartleggingsverktøy i kommunens HR-system; Agresso.

Samarbeid med næringslivet om nye arbeidsplasser

Drammen kommune vil bidra med 2 millioner kroner årlig til et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet ”Næringsvekst 2020”.  Bedriftsetableringer og satsing på gründere er en sentral del av satsingen.

Rådmannen foreslår å støtte høgskolen i Sørøst-Norge med 3 millioner kroner årlig for å videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning.

For å styrke Drammen som kurs- og konferanseby foreslår rådmannen å videreføre støtten til Byen Vår Drammens prosjekt Destinasjon Drammen. 

Et løft for fysisk aktivitet og friluftsliv 

”Idrettsløftet” med etablering av nye kunstisbaner, rehabilitering av kunstgressbaner, og etablering av flerbrukshaller fortsetter. De største prosjektene er nye flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler. 

Gjennomføring av «Friluftsløftet» starter i 2017. Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det foreslås investert 5 millioner kroner/år i årene fremover. De første tiltakene kommer i Åskollen og Tangen bydel. 

For å stimulere til fysisk aktivitet for kommunens eldste innbyggere foreslås etablert et nærmiljøanlegg skreddersydd seniorer i Bacheparken. 

På vei mot en ny kommune

Drammen og Svelvik kommuner har vedtatt å slå seg sammen. Rådmannen foreslår at Drammen kommune forskutterer 10 millioner til stedsutvikling i Svelvik i tråd med den politiske plattformen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Regjeringen legger frem sak om ny kommunestruktur våren 2017. 

Parallelt med den nasjonale beslutningen vil Svelvik og Drammen blant annet kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Kartleggingen vil danne grunnlag for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnd for den nye kommunen vil bli oppnevnt når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur våren 2017. Rådmennene i Drammen og Svelvik vil utarbeide en felles sak om bruk av engangstilskudd til kommunereformen, i alt 30 millioner kroner i 2017. 

Dersom Stortinget fatter vedtak om ny kommune hvor flere enn Drammen og Svelvik inngår, må det etableres en bredere og mer omfattende planprosess. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak etter Stortingets behandling.

258 millioner kroner til vei

Rådmannen foreslår i alt 258 millioner kroner til ulike veiformål i fireårsperioden, hvorav 100 millioner kroner til oppgradering av veier og 100 millioner kroner til utbedring av Spiralen er de største postene. 

Det foreslås 12 millioner kroner til trygge skoleveier og 20 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere. 
Buskerud fylkeskommune skal bygge om Bjørnstjerne Bjørnsons gate i 2017, og samtidig bygger Drammen kommune om tilliggende gater.

Etterslepet på veivedlikehold reduseres. Dette skyldes at det avsettes midler til utbedring av veier, gjennom masseutskifting, reasfaltering og utskifting av andre veielementer. Videre sikrer kommunens graveregime at kommunale veier blir rehabilitert i forbindelse med andre gravearbeider i veigrunnen, for eksempel arbeid med vann, avløp og kabler. 

Et mer utfordrende klima gir behov for å gjennomføre enkelte tiltak for å redusere faren for flom- og overvannsepisoder. Disse tiltakene prioriteres innenfor investeringsrammen, noe som gjør at lukking av etterslep går noe saktere enn forutsatt. 

Det foreslås 1 million kroner til utredning av oppgraderingsbehovet på bybrua.

Kvalifiserer flyktninger for arbeidslivet

Handlingsplan for mangfold og inkludering ble vedtatt av bystyret i oktober 2016. Det er et viktig mål at de bosatte flyktningene raskest mulig blir i stand til å forsørge seg selv. Flere av tiltakene i handlingsplanen er derfor rettet mot å kvalifisere voksne flyktninger for arbeidslivet, og å sikre barn og unge skolegang. 

I tråd med prinsippene i planen jobber introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet, og samarbeider tett med NAV Drammen om gode overganger til arbeidsmarkedet. For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen vurdere en endring i arbeidsdelingen mellom Introduksjonssenteret og NAV i 2017.

Rådmannen foreslår at Drammen tar imot 170 flyktninger i 2017, hvorav 15 enslige mindreårige, i tråd med anmodningen fra Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Fra 2018 forventer rådmannen at behovet reduseres og planlegger for at Drammen skal ta i mot 130 flyktninger, hvorav 15 enslige mindreårige.  

30 elever mellom 16 og 24 år fra Introduksjonssenteret får grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Fra neste skoleår er dette samarbeidsprosjektet med Buskerud fylkeskommune planlagt å gå over i drift. Rådmannen foreslår en rammeøkning på 1,7 millioner kroner for å kunne videreføre tiltaket. 

Store investeringer i vann og avløp, men ingen prisøkning i 2017

Det foreslås investert 511,8 millioner kroner i fireårsperioden til vann, avløp og oppgradering av dammer. De viktigste investeringene er knyttet til oppgradering av ledningsnettet for å tette lekkasjer og fjerne fremmedvann.

Det foreslås ingen prisøkning for vann og avløp i 2017. Prisen på vann foreslås opprettholdt med kronebeløpet for 2016 også i 2018 og deretter og økt med 4 prosent i 2019 og 5 prosent i 2020. 

Når det gjelder avløp, foreslås prisen økt med 3 prosent i 2018 og i 2019, mens det foreslås en økning på 2 prosent i 2020.   

Sunn økonomi

Kommunen har økonomisk handlingsrom

Drammen kommune har arbeidet aktivt for å skape en sunn balanse mellom bykassens driftsutgifter og driftsinntekter. Omstilling og effektivisering har bidratt til å dempe utgiftsveksten. Dette har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og økt økonomisk handlingsrom. Dette er nødvendig for å kunne følge opp bystrategien.  

Høyere netto driftsoverskudd gir økt egenfinansiering av investeringer

Budsjettforslaget legger opp til solide driftsoverskudd de neste fire årene. For 2017 budsjetteres med et netto driftsresultat på 134,9 millioner kroner, tilsvarende nær 2,8 prosent av bykassens driftsinntekter. Videre utover i fireårsperioden budsjetteres det med årlige driftsresultat i størrelse 2,7–3,1 prosent. Positivt driftsresultatet foreslås i hovedsak disponert til egenfinansiering av investeringer. 

Vekst i frie inntekter

Kommunes frie inntekter øker med 3,9 prosent i 2017, sammenliknet med revidert budsjett 2016. Dette gir en merinntekt på om lag 134 millioner kroner. Korrigert for lønns- og prisvekst er realveksten på om lag 1,4 prosent, tilsvarende 49 millioner kroner. Skatteanslaget for 2016 ble betydelig oppjustert ved behandlingen av 2. tertialrapport. Disse merinntektene videreføres ikke i 2017. Neste år forventes skatteinntektene å øke med 2,3 prosent, og rammetilskuddet med 5,9 prosent. Nytt inntektssystem gir Drammen kommune merinntekter på nær 29 millioner kroner. 

Befolkningsvekst gir økte utgifterFra 2017 til 2020 vil Drammen kommune ha en gjennomsnittlig befolkningsvekst på om lag 1,5 prosent per år. SSB forventer at antall innbyggere øker med 4 148 fram til 2020 og med ytterligere 5 797 fram til 2025. Det forventes vekst i alle aldergrupper, og dette vil stille krav til videre utbygging av både tjenester og infrastruktur. 

Nær 150 millioner kroner til økt tjenesteproduksjon 

Drammen kommune har lavere inntekter enn sammenlignbare kommuner. For å oppnå økt egenfinansiering av investeringene, og samtidig opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen, må det fortsatt stilles krav til høy effektivitet og stram styring.

Budsjettforslaget for 2017 gir programområdene full kompensasjon for lønns- og prisvekst, med 78,5 millioner kroner. I tillegg finansieres økte driftsutgifter som følger av befolkningsvekst, økt husleie og andre driftsutgifter knyttet til investeringer. Programområdenes rammer foreslås i alt økt med 148,6 millioner kroner i 2017. Utover dette legges det opp til begrenset vekst i driftsrammene i perioden. 

Raskere nedbetaling av gjeld

Fra og med gjeldende økonomiplan har det vært lagt opp til raskere nedbetaling av kommunens lånegjeld. Gjennomsnittlig nedbetalingstid ble redusert fra 30 til om lag 25 år. Dette gir økte årlige utgifter på nær 35 millioner kroner per år. Kortere nedbetalingstid er videreført i forslaget til økonomiplan 2017-2020. 

Fortsatt høyt investeringsnivå

Befolkningsvekst gjør det nødvendig å opprettholde et høyt investeringsnivå. Rådmannen foreslår å prioritere nødvendige investeringer innenfor de tunge tjenesteområdene og teknisk infrastruktur. Det foreslås en samlet investeringsramme på 717 millioner kroner i 2017. For hele fireårsperioden foreslås investeringer for i alt 2 670 millioner kroner. 

Økt egenfinansiering av investeringene

Bystyret har vedtatt at minst 20–25 prosent av samlede ikke-rentable investeringer skal egenfinansieres. Rådmannen foreslår at 143 millioner kroner overføres til investeringer i 2017. Det er 45 millioner kroner mer enn i 2016. For hele fireårsperioden foreslås overført 580 millioner kroner til investeringsbudsjettet, tilsvarende 39 prosent av samlede ikke-rentable investeringer. Økt egenfinansiering reduserer lånebehovet. 

Begrenset vekst i lånegjelden

Drammen kommune har over flere år hatt en jevn vekst i lånegjelden. Gjeldsveksten har flatet noe ut de seneste årene. Per utgangen av 2016 anslås kommunens brutto lånegjeld til 5 486 millioner kroner. Når vann og avløp holdes utenfor og gjelden omregnes til faste 2017-kroner, er det ingen realvekst i kommunens lånegjeld i perioden. 

Solide reserver er bygget opp

Kommunen har de senere årene bygget opp et solid disposisjonsfond. Per utgangen av 2016 anslås bykassens frie reserver å utgjøre om lag 410 millioner kroner, etter at det er korrigert for forutsatt disponering og øremerking til konkrete forhold på om lag 60 millioner kroner. Rådmannen prioriterer i dette budsjettforslaget økt egenfinansiering av investeringer framfor ytterligere oppbygging av reserver.  

Finansielle handlingsregler

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha en fondsreserve på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter, et rentesikringsfond på 1 prosent av kommunens samlede gjeld og en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv vann og avløp).

Bystyrets krav vil være oppfylt med god margin ved utgangen av 2016. Rådmannen foreslår at kravene til oppbygging av reserver skjerpes, og at kommunen skal ha: 

 • en fondsreserve som til enhver tid er på 5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter.
 • et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 2 prosent av kommunens samlede lånegjeld eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån.
 • et «eierrisikofond» på minst 20 millioner kroner.

Rådmannes forslag til vedtak


Årshjul for planprosesser og rapportering

Drammen kommune har utarbeidet et årshjul for arbeidet med planprosesser og rapportering. Årshjulet viser blant annet plan for utarbeidelse av økonomiplan/årsbudsjett, årsmelding og tertialrapporter. Med utgangspunkt i årshjulet utarbeides detaljerte framdriftsplaner for de enkelte prosesser. 

Figuren over viser hvordan budsjett- og rapporteringsarbeidet fordeler seg gjennom kalenderåret. De viktigste styringsdokumentene har som hovedregel følgende tidspunkt for behandling i bystyret:

 • Årsmelding - april
 • 1. tertialrapport - juni
 • 2. tertialrapport - oktober
 • Økonomiplan/årsbudsjett - november

Som det fremgår av figuren overfor utarbeides løpende månedsrapporter i tillegg til hovedrapporteringene per april (1. tertial) og august (2. tertial). Bykassens virksomheter rapporterer månedlig til rådmannen, med unntak av månedene januar og juni. Rådmannen legger frem fire offentlige rapporter i tillegg til tertialrapportene. Dette gjelder månedene februar, mai, juli og oktober, og rapportene legges ut på kommunens hjemmeside.

Mål og resultatstyring - MRS

Drammen kommune benytter mål og resultatstyring (MRS) som er forankret i bystrategiens (Drammen 2036) hovedmål om byvekst med kvalitet. MRS ble implementert som målstyringsverktøy i 2012 og er et styringsverktøy for ledere og politikere. Kommuneplanmålene i Drammen 2036 er operasjonalisert i økonomiplanen. Målene som settes i økonomiplanen er spesifikke, målbare, aksepterte og innenfor vedtatte budsjettrammer. Målformuleringene har resultatfokus og er forankret i alle programområder. De konsernovergripende målene i økonomiplanen rulleres årlig. Årsmeldingen viser i hvilken grad målene nås. 

Vedtatte mål i økonomiplanen konkretiseres i virksomhetsplanene. Virksomhetsplanene skal reflektere og støtte målene som er politisk satt i økonomiplanen for programområdet. Gjennom virksomhetsplanene defineres virksomhetenes bidrag til at programområdet når økonomiplanmålene og som igjen sikrer at bystrategiens målsettinger realiseres.

Målarbeidet mot økonomiplanen starter i juni hvor direktører, virksomhetsledere og planrådgiver deltar på borddialoger med rådmannen. Grunnlaget for økonomiplanmålene diskuteres i borddialogene. Sentralt i årets dialog var utviklingsmål og det å tenke nyskapende i forhold til hvordan Drammen kommune kan omprioritere ressurser for å fremme den beste tjenesteytingen på en kostnadseffektiv måte. 

MRS-målene er presentert i målskjemaer innenfor hvert programområde. 

Kvalitetssystem i Drammen kommune 

For å ivareta innbyggernes behov og rettigheter er det nødvendig med god styring. Kvalitetssystemet skal bidra til bedre egenkontroll ved å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at ulike krav etterleves og at vi har god risikostyring og læring.

I 2017 vil arbeidet med å bygge opp et kvalitetssystem ha prioritert oppmerksomhet i hele organisasjonen. Dette medfører at arbeidet må gis stor oppmerksomhet av alle ledere. Ressurser må frigjøres for å løse de oppgaver som er nødvendig for å etablere et overordnet kvalitetssystem. Det handler blant annet om å beskrive prosesser, utarbeide nødvendig dokumentasjon, felles retningslinjer, hvordan utføre intern revisjon og å definere hva avvik og uønskede hendelser er.

I 2016 er det rekruttert faglige ressurser til dette arbeidet i de store programområdene. Disse vil, sammen med kvalitetskoordinator, lede arbeidet på konsernnivå.

For lederne blir det viktig å sikre implementering og forståelse i egen virksomhet. Det krever fokus på kvalitetsarbeidet og på endringsledelse. Virksomhetslederne vil forpliktes til dette gjennom lederkontraktene i 2017. 

Utviklingsarbeidet vil bestå av to faser; den første fasen vil innebære utarbeiding av et felles rammeverk for konsernet. Den andre fasen vil innebære anskaffelse av et nytt elektronisk verktøy.

Forslag til justering av budsjettreglement for Drammen kommune

Bystyret fastsatte revidert budsjettreglement for Drammen kommune ved behandlingen av økonomiplan 2016-2019.  

I det reviderte budsjettreglementet ble kommunens finansielle handlingsregler innarbeidet i punkt 2. I denne forbindelse ble handlingsreglene for oppbygging av reserver foreslått videreført i samsvar med bystyrets tidligere vedtak, mens handlingsregelen for egenfinansiering ble utvidet til å omfatte hele investeringsbudsjettet – ikke bare bykassens investeringer slik det tidligere var vedtatt. 

Drammen bykasse har de seneste årene gradvis opparbeidet et større disposisjonsfond. Som nærmere omtalt i budsjettforslagets del 2.7 anslås bykassens frie reserver å utgjøre om lag 410 millioner kroner ved utgangen av 2016 – etter at det er korrigert for forutsatt disponering og øremerking til konkrete forhold på om lag 60 millioner kroner. 

For å sikre at Drammen kommune over tid opprettholder en sunn reserve til å møte fremtidige uforutsette hendelser foreslår rådmannen at handlingsreglene i budsjettreglementets pkt. 2 vedrørende oppbygging av reserver skjerpes:

 • Kravet til generell fondsreserve foreslås økt fra 3 til 5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. 
 • Kravet til «rentesikringsfond» foreslås økt fra 1 til 2 prosent av kommunens samlede lånegjeld eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån. 
 • Det innføres et nytt krav til «eier-risikofond» på minst 20 millioner kroner.

Rådmannens forslag til justerte handlingsregler innebærer at ytterligere 165 millioner av de frie reservene låses i forhold til å sikre kommunen mot fremtidige uforutsette hendelser. Forslaget om en generell reserve på 5 prosent av brutto driftsinntekter er i samsvar med KS’ anbefaling til kommunene. 

Forslaget om økt «rentesikringsfond» er begrunnet med risikoen for at dagens historisk lave rentenivå etter hvert vil stige. I henhold til vedtatt finansreglement skal mellom 1/3 og 2/3 av låneporteføljen være rentesikret. Drammen kommune har innenfor denne strategien valgt å styre mot en rentesikringsandel som over tid har ligget på om lag 50 prosent. En noe høyere reserve vil gi kommunen mer tid til å gjennomføre nødvendige omstillinger dersom rentenivået stiger. 

Drammen kommune mottar årlig utbytte fra aksjeselskaper i størrelse 60 – 70 millioner kroner. Det kan oppstå situasjoner der selskapene ikke kan levere forventet utbytte til eierne. For å møte slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å etablere et «eier-risikofond» til å dekke eventuelle uforutsette inntektsbortfall. 

Forslag til justert budsjettreglement for Drammen kommune gjeldende fra 1. januar 2017 følger som vedlegg 16.

Etablering av innovasjonsfond

Rådmannen foreslår at 25 millioner kroner fra disposisjonsfondet øremerkes til etablering av et innovasjonsfond for Drammen kommune. Målet er å mobilisere ansatte og ledere til å forbedre, forenkle og fornye kommunale tjenester med bedre ressursbruk. Innovasjonsfondet er et positivt virkemiddel for at Drammen kommune kan møte vekst store brukergrupper med flere tjenester og god kvalitet innenfor realistiske ressursrammer. 

Over tid er dette forutsatt å være et selvfinansierende fond, som skal gi insentiver til å hente ut prosjektgevinster. 

Det foreslås følgende retningslinjer for tildeling av midler fra innovasjonsfondet:

 • Det legges opp til at alle ansatte, enheter, avdelinger og virksomheter kan søke om midler fra fondet til tiltak.
 • Søknadene vurderes av en gruppe med representanter for ansatte, kvalitetskoordinatorer og ledere. Rådmannen treffer endelig beslutning om tildeling av midler. 
 • Det må angis en forventet årlig gevinst fra godkjente prosjekter.
 • Årlig gevinst, eller deler av denne, trekkes fra virksomhetens ramme og tilbakeføres fondet etter nærmere avtale over en angitt periode. Dette vil sikre at fondet tilføres årlige nye midler.

Kommunereformen

Bystyret vedtok 21. juni 2016 at Drammen ønsker å slå seg sammen med Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak.

Fylkesmannens innspill til regjeringen var at en kommune av Svelvik og Drammen også bør innbefatte Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Fellesnemnd opprettes etter nasjonale vedtak om ny kommunestruktur, fordi man da med sikkerhet vet  hvilke kommuner som inngår i den nye kommunen. I mellomtiden er det satt i gang et kartleggingsarbeid av de to organisasjonene, som skal være en del av grunnlaget for arbeidet med en ny kommune. Det er også satt i gang en gjennomgang av kommunenes eierskap.    

Eierskap - hovedtrekk

Drammen kommune forvalter betydelige verdier. En stor del av disse verdiene forvaltes gjennom kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser. Bystyret vedtok 20.9.16 Drammen kommunes eierpolitikk for perioden 2016–2020. Det legges vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Det legges opp til en gjennomgang av eierpolitikken tidlig i kommunevalgperioden, slik at overordnet eierpolitikk utarbeides for en 4-årsperiode. Eierpolitikken skal tydeliggjøre kommunens eierrolle og ansvar samt  sikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene.  

Den løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og selskapene/foretakene, sikring av god rapportering på mål og forventninger og sikring av gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å følge opp vedtatt eierpolitikk og eierstrategier. Eierskapsforvaltningen skal sikre god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og forutsigbar styring. Bystyret, formannskapet, kontrollutvalget og rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller. Her nevnes:

 • Bystyret vedtar kommunens eierpolitikk, vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak, gjennomfører styrevalg for kommunale foretak og vedtar kommunens økonomiplan og tilhørende rapporter.
 • Formannskapet er kommunens eierorgan og gjennomfører blant annet eiermøter med selskap og foretak samt gjennomfører orienteringer om eierstrategisk arbeid forut for sluttbehandling av eierstrategier.
 • Kontrollutvalget gjennomfører selskapskontroll.
 • Rådmannen iverksetter bystyrets vedtatte eierpolitikk, utvikler forslag til eierstrategier for behandling i bystyret og etablerer rutiner for løpende eieroppfølging.

I 2017 vil følgende oppgaver være særlig sentrale i eierstyringsarbeidet:

 • Utarbeide og fremme eierstrategier for Drammensbadet KF, Enter Kompetanse AS, Drammen Scener AS og Drammensregionens brannvesen IKS.
 • Sikre god etablering av nytt kommunalt parkeringsselskap – Dpark AS – som en konsekvens av ny parkeringsforskrift med virkning fra 1.1.17, og i den sammenheng avklare grensesnittet mot Drammen Eiendom KF.
 • Utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF.
 • Sikre god etablering av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS gjennom overføring av eiendommer til selskapet.
 • Avklare spørsmålet om etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF, jfr. Skatt sør´s gjennomgang.

Som en del av kommunereformarbeidet kartlegger rådmannen sammen med kommunene i Drammensregionen hvilke selskaper kommunene har eierposisjoner i. Dette som utgangspunkt for en nærmere vurdering av fremtidig selskapsorganisering etter gjennomført kommunereform.

Digitalisering

I 2017 realiseres ny løsning for sakog arkiv, inkludert eByggesak, flere bookingtjenester for innbyggerne og automatiserte, digitale prosesser for tilskuddsordninger. Det tas grep for å sikre gode rutiner og kvalitet for informasjonssikkerhet og personvern. Et forprosjekt som skal teste ut bruk av sensorteknologi og innsamling av data, skal danne grunnlag for videre beslutninger på hvilke områder og hvordan vi kan nyttiggjøre oss av stordata.

Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene og Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Rådmannen har mottatt innspill fra arbeidstakerorganisasjonene og AMU til Økonomiplanen 2017-2020. Disse er i sin helhet vedlagt dokumentet. Rådmannen vil følge opp innspillene i drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene og AMU.

Rådmannen har nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som i 2017 skal utvikle en strategi for hvordan og i hvilket omfang kommunen ønsker å knytte til seg vikarer. Strategien skal inkludere spesifisering av volumet, kompetansekrav, karriereveier og ivaretakelse av vikarens rettigheter.

Rådmannen foreslår at antall lærlingplasser i Drammen kommune økes med 20 per år i planperioden 2017-2020. Det vises til nærmere omtale under programområde 07 Ledelse, organisering og styring i del 4. 

Merverdiavgift - oppfølging

Drammensbadet KF

Som tidligere omtalt, har Skatt sør varslet etterberegning av merverdiavgift knyttet til bygging og drift av Drammensbadet KF med om lag 65 millioner kroner med tillegg av lovpålagte renter. Sentrale vurderingstemaer i denne sammenheng er hvorvidt badet i skattemessig forstand er å anse som en svømmehall eller et badeland, samt hvorvidt foretaket har bedrevet økonomisk aktivitet i strid med kompensasjonsloven. Drammen kommune har i sitt tilsvar bestridt faktum så vel som den rettslige forståelsen til Skatt sør, men har akseptert at Drammensbadet KF i skattemessig forstand er å anse som et badeland uten full fradragsrett. Som en følge av dette vil Drammensbadet i henhold til bystyrets vedtak ved behandlingen av 2. tertialrapport tillegge merverdiavgift med lav sats (10 %) på inngangsbilletter til badeanlegget fra og med 1. januar 2017.  En mer spesifikk omtale av problemstillingene er gitt under omtalen av Drammensbadet KF i del 5.2.5 i økonomiplanens kapittel om eierstyring.  

Kommunale boliger til helse- og sosialformål

Det foreligger i utgangspunktet ingen kompensasjonsrett for merverdiavgift på anskaffelser til boliger for slag eller utleie. Kommunene har likevel rett til kompensasjon for boliger som er tilrettelagt for helseformål og sosiale formål. Kommunene har opplevd utfordringer om forståelsen og omfanget av begrepet helseformål og sosiale formål og hvilke bygg dette omfatter, og Skattedirektoratet har på denne bakgrunn foretatt flere klargjøringer og innskjerping av regelverket. En undersøkelse Ernst & Young AS utførte for KS våren 2016 konkluderer med at Skatteetaten gir momskompensasjon for kommunale boliger som er fysisk tilrettelagt for beboere med behov for slike tilpasninger på grunn av alder eller funksjonshemminger, mens det i all hovedsak ikke gis momskompensasjon for boliger som er tilrettelagt for sosiale formål.  

Drammen Eiendom KF har tidligere gjennomgått hele boligporteføljen på om lag 1 140 boliger, for å innordne seg Skatteetatens krav for momskompensasjon. Det er konkludert med at om lag 40 prosent av utleieboligene faller inn under kompensasjonsordningen. 

Kultur- og idrettsområdet

Videre har rådmannen foretatt en gjennomgang av kommunenes håndtering av merverdiavgift og momskompensasjon innenfor områdene kultur og idrett, og hvorvidt denne håndteringen er i tråd med gjeldende regelverk på området. Buskerud Kommunerevisjon IKS har bistått i arbeidet.

Kommunens adgang til å kreve kompensasjon for inngående merverdiavgift til oppføring, innleie og drift avhenger av sluttbruken av anleggene. Tilsvarende gjelder også for kommunens plikt til å viderefakturere for bruk av anlegg med tillegg av merverdiavgift. 

På idrettsområdet har gjennomgangen vært konsentrert til Marienlyst Gamle Gress og Drammenshallen, hvor de avgiftsmessige utfordringene knytter seg til avgrensningen mellom topp- og breddeidrett. Drammen kommune vil fra og med 2017 gjøre enkelte tilpasninger for å sikre at den avgiftsmessige håndteringen i større grad harmoniserer med faktisk bruk av anleggene.

På kulturområdet er det først og fremst regelverket rundt Drammen Scener AS’ aktivitet på Union Scene som har vært gjenstand for gjennomgang. Drammen kommune har hittil dekket Drammen Sceners utgifter til innleie av lokaler. I henhold til konklusjonene i kartleggingen, vil kommunes støtte til driften ved Drammen Scener AS fra og med 2017 legges om til en ren tilskuddsordning. Videre foreslår rådmannen i økonomiplanen for 2017 – 2020 at tilskuddet økes noe for å kompensere for merutgifter ved at Drammen Scener AS ikke har full fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til innleie og drift av lokalene på Union. 

Langtidsbudsjett for Drammen kommune 

Konkrete tiårsplaner for investeringer vil alltid være beheftet med usikkerhet. Det pågår blant annet arbeid med kommunereformen for en ny kommune. Den nye kommunen skal bestå av Svelvik og Drammen, og muligens også andre kommuner. Sammenslåingen er ikke fullstendig inkorporert i langtidsbudsjettet, ettersom konsekvensene ennå er svært uklare. Det er likevel viktig å få fram sentrale utfordringer og valg som kommunen vil møte i den neste tiårsperioden. Dette gjelder ikke minst i forhold til konkrete investeringer som må gjøres i løpet av perioden og hvilke løpende konsekvenser disse investeringene vil ha på driftsbudsjettet i form av renter og avdrag, vedlikehold og økte driftsutgifter.

Befolkningsutviklingen som legges til grunn i langtidsbudsjettet bygger hovedsakelig på tall fra SSB. Disse viser at antall innbyggere i Drammen kommune vil øke med 13,1 prosent eller med 9 002 personer i planperioden. Sammen ventes Svelvik og Drammen å vokse med 9477 individer, hvilket tilsvarer 12,5 prosent av innbyggertallet i begynnelsen av perioden. Aldersgruppene 1-5 år, 67-79 år og 80-89 år forventes størst prosentvis økning, både i dagens Drammen kommune og i den nye kommunen. 

Fordi Drammen opplever stor vekst og planlegger flere store utbyggingsområder, forventes imidlertid et avvik mellom SSBs prediksjoner og faktisk behov for skole- og barnehageplasser. Derfor ble det i 2016 utført en barnehage- og skolebehovsanalyse ved COWI, som gir et mer fokusert bilde av økning i barne- og elevtall i barnehage og skole i Drammen kommune. Disse tallene er brukt for å predikere kostnader på de aktuelle områdene.

Barnehage: 658 flere barn  

Prognosene fra barnehage- og skolebehovsanalysen viser at antallet barn i aldersgruppen 1-5 år vil øke med 349 i perioden 2021 til 2026. Dette vil gi økte driftskostnader i størrelsesorden 31 millioner kroner, fordelt på kommunale og private barnehager. Den forventede kostnadsveksten skyldes til dels kommunens ambisjon om å øke dekningsgraden. Videre planlegges etablering av nye barnehager i perioden. Det vil være behov for større enheter enn i dag. Eksisterende bygningsmasse må vurderes i forhold til renovering eller utrangering, sett opp mot kostnadene ved eventuelle nybygg. Inkluderes Svelvik predikerer SSB en vekst på ytterligere 9 barn fra 2021 til 2026, og 17 barn i hele planperioden.

Grunnskole: 760 flere elever 

Fra 2021 til 2026 vil antall elever øke med 467 ifølge Barnehage- og skolebehovsanalysens prediksjoner. Dette medfører økte driftskostnader i størrelsesorden 35 millioner kroner. Enkelte skoler har fremdeles ledig kapasitet mens andre er tilnærmet fulle. Spesielt er det mye trykk på skolene i Strømsøområdet. Det planlegges flere tiltak for kapasitetsutvidelse for å møte den forventede veksten. I henhold til SSBs prognoser, ventes Svelvik å oppleve en reduksjon på 22 barn i skolealder fra 2021 til 2026, og 42 i hele tiårsperioden.

Helse, sosial og omsorg: flere over 80 år 

Prognosene tilsier at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 15,5 prosent fra 2017-2026, aldersgruppen 80-89 år øker med 37,4 prosent i samme periode, mens de over 90 år øker med 12,4 prosent. Den nye kommunen vil oppleve en enda mer dramatisk vekst blant eldre; aldersgruppen 67-79 år vil øke med til sammen 16,1 prosent fra 2017-2026, aldersgruppen 80-89 år øker med 40,6 prosent i samme periode, mens de over 90 år øker med 14,5 prosent. Samlet forespeiler dette en solid vekst i gruppen eldre, som vil gi betydelige merkostnader. Dersom tjenestetilbudet opprettholdes på dagen nivå, med tilsvarende dekningsgrad, er det beregnet at driftskostnadene for Helse, sosial og omsorg vil øke med om lag 145,5 millioner kroner fra 2021-2026. Dette fører til et betydelig behov for effektivisering. Forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen i Drammen synker fra 4,41 yrkesaktive per eldre i 2016 til 4,06 i 2026. Dette vil gjøre det krevende å rekruttere nok dyktige fagfolk, så vel innenfor helse og omsorg som barnehage og grunnskole. 

Det er beregnet at de frie inntektene vil få en årlig realvekst i intervallet 51,0 – 74,6 millioner kroner i perioden 2021-2026. Samtidig vil den nye kommunens befolkning bli mer kostnadskrevende. 

Programområdenes økte driftsutgifter vil overstige økningen i inntekter. Drammen vil derfor være avhengig av å tenke nytt, forberede omstilling og effektivisering av tjenesteproduksjonen. I langtidsbudsjettet legges det opp til betydelige investeringer innenfor barnehage og skole, helse, sosial og omsorg, og veiformål, i alt 1,3 milliarder kroner (eks. vann og avløp) i investeringer for perioden 2021-2026. Det planlegges primært investeringer som er nødvendige for å møte den demografiske utviklingen, og for å opprettholde dagens nivå på eksempelvis veinettet. Med et nøkternt investeringsbudsjett, årlig egenfinansiering på 98 millioner kroner og kortere nedbetalingstid, viser analysen en økning i lånegjeld fra om lag 5,35 milliarder kroner i 2015 til 5,9 milliarder kroner i 2025. 

 
Topp