Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Barnehager

Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet, ble vedtatt av bystyret juni 2016. Barnehagene og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst har startet implementeringsarbeidet med vekt på styrking av språk, sosial og emosjonell kompetanse og digitalisering.

Gratis barnehage for familier med lav inntekt foreslås videreført som ett av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen. Drammen kommune er valgt ut til å være språkkommune i perioden høst 2016 – 2019. For å bedre ansattes forutsetninger til å utvikle rike språkmiljø, styrkes området med 2 millioner kroner. 

Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende. Barnehage- og skolebehovsanalysen viser at det vil være en jevn vekst i antall barn fram til 2036. Dagens kapasitet vil være tilstrekkelig til å møte behovet i 2017. For å møte veksten i perioden er det avsatt midler til bygging av ny barnehage. Rådmannen foreslår at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål, men først bygges når behovet for flere plasser oppstår. For å legge til rette for fysisk aktivitet foreslås 7 millioner kroner på investeringsbudsjettet til et forsøk med oppgradering og modernisering av uteområdene i to barnehager som grunnlag for videre satsing. 

Viktige tiltak i 2017 vil være gjennomføring av trivselsundersøkelse blant de eldste barna, inkluderingsteam i alle barnehager for å redusere behovet for særtiltak, digitalisering med vekt på språk-apper og lettere dialog med foreldre gjennom etablering av digital foreldre plattform.

Beskrivelse av dagens virksomhet

I august 2016 var det i underkant av 3 500 barn i barnehagene, fordelt på 24 kommunale og 40 private barnehager i kommunen. Barnehageplasser tildeles løpende gjennom hele året. Drammen kommune har et forsøk med gratis barnehage for familier med lav inntekt. 

Nøkkeltall

Sammenlikning med andre store bykommuner

Drammen har lavest driftsutgifter på barnehageområdet sammenlignet med de ti største kommunene i landet. Dette kan til dels forklares ved at bemanningstettheten og dekningsgraden for 1-2 åringer er lavere enn gjennomsnittet. Samtidig har Drammen høy andel utdannede barnehagelærere, svært lavt sykefravær og høy tilfredshet blant foreldrene. Drammen får mye kvalitet ut av ressursinnsatsen. Et viktig særtrekk for Drammen er at foreldre med innvandrerbakgrunn i stor grad velger barnehageplass til sine barn. 90 prosent av barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage, mot 77,8 i de andre storbykommunene.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Les mer om barnehager

 
Topp