Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppvekst

Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet er drammensskolens nye kvalitetsplan som ble vedtatt i bystyret 13. juni 2016. Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst har startet arbeidet med å operasjonalisere planen og sette i verk tiltak. For å inkludere ansatte i blant annet barnevernet og PPT og styrke den tverrsektorielle samhandlingen mellom barnehage, skole og oppvekst, tilføres kompetansesenteret 3 millioner kroner.

Det skal satses mer på kompetanse, barn og unges livsmestringsbehov og forebygging av utenforskap, som er sentrale oppgaver for alle ansatte ved Senter for oppvekst. 

Avdeling Enslig mindreårige flykninger har et prøveprosjekt med Danvik folkehøyskole der fem ungdommer får kost og losji og opplæring skoleåret 2016/2017. Drammen skal bosette 15 Enslige mindreårige i 2017, mot 20 i 2016. Regjeringen foreslår en omlegging av finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger fra refusjon til tilskudd. Rådmannen foreslår å tilføre programområdet inntekter tilsvarende årets utgifter korrigert for antall.  

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ble tatt i bruk i september, og barna får et bedre bo – og avlastningstilbud. Det er igangsatt en bred medvirkningsprosess for å utarbeide en handlingsplan for utviklingshemmede som fremmes i 2017. Rådmannen foreslår å tilføre tjenesten 3,4 millioner kroner i 2017 som følge av vekst i antall og omfang av vedtaksbaserte tjenester til funksjonshemmede barn. 

I tillegg foreslår rådmannen å styrke programområdet med 6,4 millioner kroner i 2017. Midlene fordeles på følgende avdelinger: Helsetjenester for barn og unge foreslås økt med 2,9 millioner kroner. Barnevern har økt brukervekst og tilføres 3,5 millioner kroner.  

Brukerveksten i barnevernet dreier seg i hovedsak ombarn med opphold utenfor hjemmet. Drammen kommune har en større andel barn med tiltak fra barnevernet sammenlignet med de øvrige ASSS-kommunene. Rådmannen vil i 2017 gjennomføre en undersøkelse av de bakenforliggende årsakene til den høye dekningsgraden for å kunne ivareta barns behov på en best mulig måte. 

For å gi de ansatte bedre fysiske arbeidsforhold foreslås Strømsø skole bygget om til kontorlokaler for Senter for oppvekst. Det avsettes 90 millioner kroner på investeringsbudsjettet under Drammen Eiendom KF. De nye lokalene planlegges ferdigstilt i 2018. 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Oppvekst omfatter tjenester for barn og unge, samlet i Senter for oppvekst, som består av følgende syv avdelinger:

1. Helsetjenester for barn og unge, som blant annet har ansvar for helsestasjonene, skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, og fysio– og ergoterapitjenesten for barn og unge

2. Barneverntjenester, inkludert en interkommunal sosial– og barnevernsvakt

3. Tjenester for funksjonshemmede barn og unge, som blant annet har ansvar for Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

5. Barnevern – operative døgntjenester, som har ansvaret for enslige, mindreårige flyktninger og oppfølgingsteam

6. Forebyggende oppveksttjenester, som har ansvaret for tilsynsførere for fosterhjem, Oppvekstteamet med samtale/gruppetilbud, samt Levekårsteamet

7. Støtteavdelingen Økonomi og administrasjon, de øvrige avdelingene med økonomistyring, lønn, personal, IKT og administrative støtte- og servicefunksjoner.

Senter for oppvekst hadde i 2015 309 ansatte fordelt på 252,9 årsverk, og et budsjett på 258,3 millioner kroner. 

Nøkkeltall


Barnevernet - sammenlikning med andre store bykommuner 

ASSS-nettverket består av de tistørste kommunene i landet, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi- og styringsdata på aggregert nivå. Denne analysen gir kommunene et datagrunnlag slik at kommunene kan sammenligne egen tjenesteproduksjon med andre kommuner, og brukes som et verktøy for kompetanseutvikling. 

Figuren viser tjenesteprofilen for barneverntjenesten i Drammen sammenlignet med de andre ni største kommunene. Indikatorene er vektet og viser om Drammen ligger over eller under gjennomsnittet for kommunene i ASSS-samarbeidet. Av figuren framgår også verdier for kommunen som er høyest/lavest i nettverket. 

Drammen kommune har over tid hatt høye dekningsgrader- mange barn med undersøkelser (55 prosent over snitt) og tiltak i barnevernet (30 prosent over snitt). Drammen har imidlertid en tiltaksprofil som har endret seg noe ved at en høyere andel av barna får tiltak i hjemmet. I 2015 fikk 63 prosent av barna tiltak i hjemmet mens 37 prosent av barna var plassert utenfor hjemmet. Kommunen har lave enhetskostnader på alle KOSTRA-funksjoner, men scorer likevel høyt på indikatorene som måler kvalitet i tjenesteproduksjonen. Effektiviteten i tjenesten har økt og lå i 2015 13,7 prosent over snitt for ASSS. 

Dette viser at det er den høye andelen av barn som mottar tjenester fra barnevernet som er hovedårsaken til kommunens betydelige ressursbruk på barnevernsområdet, og ikke et høyt kostnadsnivå for de enkelte tiltakene eller kostnader knyttet til administrasjon og tjenesteproduksjon.

Hovedmål i Bystrategi 2036

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår

Les mer om oppvekst

 
Topp