Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Byutvikling

Strategi for byvekst med kvalitet: Drammen står foran sterk byvekst, hvor det planlegges utbyggingsprosjekter for 30-40 milliarder kroner frem til 2030. For å sikre god balanse mellom bysamfunnet og utbyggingsprosjektene, gjennomføres følgende hovedgrep i en strategi for byvekst med kvalitet:
 • Kommunens plankapasitet foreslås styrket med 15 millioner kroner for å sikre god forankring i bysamfunnet og rask behandling.
 • Virksomheten Byplan i Drammen kommune får ny organisasjonsmodell, og driftsbudsjettet styrkes med 2,0 millioner kroner for å ha økt kapasitet, høyere kvalitet, bedre service og kontroll med byggesaker.
 • For å sikre bykvaliteter i utbyggingsprosjekter samarbeider Drammen kommune med offentlige og private utbyggere gjennom: o Kommunalt bidrag til samarbeid med utbyggere inntil 20 millioner kroner per år.o Utbyggings- og gjennomføringsavtaler ved samtlige større utbyggingsprosjekter.
 • For å gi berørte familier trygghet ved store utbyggingsprosjekter kan Drammen kommune tilby kjøp av eiendom som alternativ til usikkerhet og tvangsinnløsning. Drammen Eiendom KF står for gjennomføring gjennom bruk av sine investeringsmidler. 
 • Forskuttering av planlegging og gjennomføring av større prosjekter ved behov.
 • Drammen kommune stiller med utbyggingsorganisasjon for offentlig infrastruktur. 

For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, og å møte utfordringer knyttet til blant annet flom og overvann, foreslår rådmannen at det utarbeides strategisk plan for klima og miljø med oppstart i 2017. 

For å følge opp satsingen på Fjell 2020 avsettes 16 millioner kroner i økonomiplanperioden til nærmiljøanlegg.

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Byutvikling omfatter følgende områder:

 • Overordnet planansvar knyttet til utvikling av byens fysiske miljø. Det inkluderer ansvar for kommuneplanens arealdel samt temaplaner knyttet til byens grønne, blå og grå strukturer, byform og kulturminner.
 • Veiledning og saksbehandling av reguleringsplaner.
 • Fysisk planlegging og byform.
 • Samferdselsplanlegging og trafikksikkerhet.
 • Kulturminnevern.
 • Byggesaksbehandling og skjenke- og serveringsbevillinger.
 • Fremforhandling av utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler med private og offentlige aktører
 • Gjennomføring av kommunale byutviklingsprosjekter, som bygging/opparbeidelse av torg, plasser og grøntområder. 

Byggesaksbehandling er i stor grad brukerfinansiert gjennom et selvkostregime, mens de øvrige aktivitetene i Byplanfinansieres av kommunens driftsbudsjett. 

Gjennomføring av kommunale byutviklingsprosjekter, fremforhandling av utbyggingsavtaler og koordinering/oppfølging av alle store private og offentlige byggeprosjekter utføres av Byprosjekter. Utgiftene til Byprosjekter belastes investeringsprosjekter i programområdene 04 Byutvikling, 09 Idrett, park og natur, 11 Vei, og 14 Vann og avløp.  

Nøkkeltall

Sammenligning med andre store bykommuner

I Kostra-rapporteringen vises følgende sammenligningstall som er relevante for byggesak:

Omorganisering av Byplan

En ny organisasjonsmodell for Byplan er under etablering.  Hensikten er å styrke kvalitetssikringen, øke kapasiteten, forbedre koordinering internt og eksternt samt å yte bedre service til publikum. 

Ny organisering innebærer at klagesaksbehandling og andre oppgaver som krever særskilt juridisk kompetanse skilles ut fra byggesak og overlates til  en nyopprettet juridisk avdeling. Etter omorganiseringen vil Byplan bestå av 3 fagavdelinger: Planlegging, Byggesaksbehandling og Juridisk. I tillegg styrkes ledelsen med en stabsfunksjon. Omorganiseringen skjer i løpet av høsten 2016 og vil være operativ i 2017. 

Det etableres en stabsfunksjon som utfører praktiske oppgaver knyttet til økonomi, HR, HMS og kvalitetssystem. Staben skal også bidra til innføring av nye elektroniske systemer for kvalitetssystem og saksbehandling. 

Byplan vil i tillegg styrkes kapasitetsmessig ved at det opprettes nye stillinger. Styrket ledelse, økt fokus på kvalitet og kontroll, bedre service og økt kapasitet gir behov for å tilføre programområdet 2 millioner kroner årlig i ekstra driftsmidler.  

Organisasjonskart Byplan

Hovedmål i Bystrategi 2036

 • Vekst med kvalitet i hele byen: Drammen skal mestre veksten og skape et bedre bymiljø.
 • Energi, miljø og klima: Drammen skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke folkehelsen og bidra til å nå nasjonale mål.

Les mer om byutvikling

 
Topp