Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

BY - Egenandel av kollektivknutepunkt Bragernes - fase 2

Kommunens investeringer til byutvikling er spredt over flere programområder. I investeringsbudsjettet for programområde 04 inngår særlig tiltak for å styrke sentrumsutviklingen, samt områdeutvikling under Fjell 2020-prosjektet. For øvrig vises det til investeringsbudsjettene under programområde 11 og 09, som også legger til rette for byliv og økt aktivitet i byen og bydelene, og sikrer at eksisterende infrastruktur ivaretas. 

BY- Bragernes kollektivknutepunkt

Det er behov for å oppgradere kapasitet og standard for bussknutepunktet på Nedre Bragernes torg. I skissen til Buskerudbypakke 2 er det planlagt en kraftig utbedring av busstilbudet. Bragernes torg og tilstøtende områder bør derfor forberedes for å gi kapasitet til langt flere bussavganger enn i dag. Kapasitetsøkningen bør gjennomføres før busstilbudet økes, og før trafikantbetaling for Buskerudbypakke 2 innføres. Tidsmessig bør derfor totalprosjektet ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2018. 

Totalprosjektet inkluderer:

  • ombygging og breddeutviding av Øvre Strandgate (bussholdeplass) og Sigurd Christiansens promenade, inkludert bryggeanlegg for gående og syklende langs elva
  • ombygging av St. Olavs gate
  • ombygging av Øvre Storgate
  • total ombygging av Bragernes torg (nedre del) 

Fase 1 av arbeidene er fullfinansiert og igangsatt. Fase 1 som omfatter arbeider langs Øvre Strandgate og Sigurd Christiansens promenade, ferdigstilles 1. kvartal 2017.  Ombygging av St. Olavs gate og Øvre Storgate er også fullfinansiert, men gjennomføring av arbeidene her må koordineres tett med ombyggingen av Bragernes torg. 

Siste del av totalprosjektet, ombygging av Bragernes torg, er foreløpig ikke sikret finansiering. Dette er kostnadsberegnet til 65 million kroner, fordelt med 35 million kroner i 2017 og 30 millioner kroner i 2018. Tiltaket forventes finansiert ved en kombinasjon av statlige belønningsmidler og kommunale midler. Finansiering av Bragernes torg er foreslått delt mellom en kommunal egenandel og belønningsmidler, som senere refunderes fra belønningsmidler eller fra ”Buskerudbypakke 2”.  Kommunal egenandel anslås å være i størrelsesorden 10-20 millioner kroner. Drammen kommunes andel av forskuttering kommer i tillegg. Et forslag til finansieringsopplegg basert på dette prinsippet legges frem for Buskerudbyens organer til drøfting. Siden dette ikke er avklart med Buskerudbyens organer, må rådmannen komme tilbake med økonomiske konsekvenser i egen sak.

BY - Samarbeidsprosjekter med utbyggere (tilsagnsramme 20 millioner kroner/år)

Mye av aktiviteten i fysisk byutvikling må baseres på samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører. Kommunale investeringer skal primært bidra til å stimulere andres investeringsvilje. Eventuelle partnerskapsløsninger kan ikke programmeres på forhånd. Som for de foregående år, foreslår rådmannen derfor at det ikke bevilges penger til slike tiltak i form av årlige rammebevilgninger, men gjennom fullmakt til å inngå avtaler med samarbeidspartnere innenfor en årlig ramme. Rådmannen ser at det i de kommende årene også vil kunne være behov for å bidra med kommunal medfinansiering av prosjekter som finansieres av belønningsmidler (fordeles av Buskerudbyen) eller Buskerudbypakke 2. 

Formannskapet behandler samarbeidsavtaler med utbyggere, og eventuelle økonomiske konsekvenser rapporteres i de påfølgende tertialrapportene. Kommunens investeringer retter seg i første rekke mot offentlig infrastruktur, som fortau, gang- og sykkelveier, plasser, parker, m.m. Det kan imidlertid også dreie seg om strategiske eiendomskjøp, eller andre type tiltak for å frigjøre arealer for utbygging. 

Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

Et aktuelt samarbeidsprosjekt som vil inngå her i 2017 gjelder oppgradering av Nedre Torggate og Amtmand Blomsgate i tilknytning til ferdigstillelse av kvartalsutbyggingen «Bragernes Atrium». Bystyret vedtok reguleringsplan for Bragernes Atrium 23. april 2014. Vedtatt rekkefølgebestemmelse sier at Nedre Torggate mellom Schwenckegata og Amtmand Bloms gate skal istandsettes til samme standard som Nedre Storgate (”Gågata”) når Bragernes Atrium tas i bruk. Tilhørende utbyggingsavtale ble vedtatt av bystyret 17. juni 2014. Avtalen sier at utbygger bidrar med fast sum, 5,5 millioner kroner, til rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate. Det har i tillegg vært arbeidet med å innhente bidrag fra andre gårdeiere langs den aktuelle strekningen. Kommunens bidrag vil ligge i størrelsesorden 12 milioner kroner. Endelig kostnad vil først bli kjent etter anbudsinnhenting, og beløpet vil bli konkretisert i 1. tertial 2017.

BY - Fjell 2020 - nærområdetiltak (kommunal andel)

Satsing på Fjell, med utbygging av friområder og fellesarealer, videreføres. Budsjett for 2017 vil finansiere opprustning av nærmiljøanlegg/lekeplass øst for bydelshuset, opprustning av gangbro og gang/sykkelakse mellom Hundremeterskogen og sentrumsområdet samt ombygging av parkering for å styrke aktivitetsbåndet og gang/sykkelforbindelsen mot Galterud, inkludert belysning for alle delområdene. 

Senere i økonomiplanperioden skal det opparbeides allmenning og aktivitetsflater ved sentrum/skole som møteplass og aktivitetssentra for bydelen. Dette gjøres i forbindelse med utbygging av aktivitetshus og skole på Fjell. 

Det er i statsbudsjettet foreslått 7,4 millioner kroner til områdesatsing på Fjell.Midlene er forutsatt brukt både til områdeutvikling og tjenesteutvikling. Tildeling av tilskuddet skjer på bakgrunn av søknad til Kommunal- og regionaldepartementet. 

For Fjell 2020-prosjektet for øvrig vises det til omtale under programområde 12 Grunnskole, med satsing på aktivitetsskole på Fjell, samt at Fjell skole og ny flerbrukshall bygges ut i 2017.

 
Topp