Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Helse-, sosial- og omsorgstjenester

I tråd med helse, sosial- og omsorgsplanen foreslår rådmannen å avsette 12,5 millioner kroner for 2017 og 2018 til prosjektering av helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter. Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune møter befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø.

Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Helsehuset vil dermed på en bedre måte kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, tilby akutte døgnplasser og lindrende behandling.  Pasientene vil med dette kunne få dekket sitt behov for akutte tjenester fra sykehus, legevakt og kommune på samme sted når sykehuset åpner i 2024. Rådmannen foreslår 2 millioner kroner til planarbeid i samarbeid med Vestre Viken helseforetak og Legevakta. 

For å sikre at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag foreslår rådmannen 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Konkrete prosjekter vil blant annet være: digitale trygghetsalarmer med tilhørende døgnåpent mottak av meldinger, elektroniske medisinskap, trygghetsteknologi på sykehjem og hjemme hos brukere. I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi. 

Det fremmes 4 planer i 2017:

  • Handlingsplan for utviklingshemmede• Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus
  • Folkehelsestrategi
  • Arbeid mot vold i nære relasjoner For at flere skal få en aktiv og meningsfull hverdag foreslår rådmannen å etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser for flere målgrupper, i lokalene til Enter kompetanse. Det foreslås to millioner kroner årlig til drift og 4 millioner kroner til etablering i planperioden.  

Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykisk helseutfordringer.

Det foretas en rammeoverføring på 8,0 millioner kroner fra P13 til NAV Drammen, da kostnader til livsopphold og etablering av flyktninger flyttes fra P13 til P05. For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen i 2017 vurdere en endring i arbeidsdeling mellom Introduksjonssenteret og NAV.

Rådmannen foreslår 1 million kroner til prosjektering av nye lokaler til Drammensregionens krisesenter (Betzy) og Drammensregionens incestsenter (BRiS). 

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområdet 05 Helse- sosial og omsorg består av NAV, Senter for rusforebygging, Psykiske helsetjenester, Helsetjenesten, Helsehuset, Tilrettelagte tjenester og åtte Helse- og omsorgsdistrikt. Helse- og omsorgsdistriktene innbefatter base for hjemmetjeneste, forebyggende helseteam for eldre, dagsenter, servicebolig og sykehjem. Tjenestetildeling og samordning er bestillerenhet, og fatter vedtak om tjenester i tillegg til å administrere fellestjenester. Skap Gode Dager er kompetansebasen for alle virksomhetene, og organiserer kurs og kompetansehevende tiltak.

Tjenestene i HSO er viktige premissleverandører for de fire velferdspilarene: helse, utdanning, bolig og arbeid. Totalt er det cirka 2 000 ansatte som bidrar til å yte tjenester til cirka 5 000 brukere. Programområdets budsjett samlet er på om lag 1,3 milliarder kroner.   

Sammenligning med andre kommuner

ASSS-nettverket består av de ti største kommunene i landet – Bergen, Bærum, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Drammen. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi- og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenligning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling.

Figuren nedenfor viser hvor mye ressurser kommunen bruker på pleie og omsorg i forhold til gjennomsnittet av ASSS-kommunene etter korrigering for utgiftsbehovet og arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.   

Indikatoren viser hvor mye ressurser kommunen bruker på pleie og omsorg i forhold til gjennomsnittet av ASSS-kommunene etter korrigering for utgiftsbehovet og arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. 

Ressursbruksindikatoren viser at Drammen bruker 12 prosent mindre på pleie- og omsorgstjenester enn ASSS-gjennomsnittet. Kommunen har lavere utgifter per bruker for hjemmetjeneste for innbyggere over 67 år, og ligger over gjennomsnittet for innbyggere under 67 år. Gjennomsnittlig bistandsbehov for hjemme-tjenestebrukene er lavest eller blant de laveste, for begge aldersgruppene. Gjennom å tildele tjenester til mange brukere opprettholdes mestringsevne og mulighet til å bo lenger i egen bolig, og behovet for institusjonstjenester begrenses. Kommunen er høyest blant ASSS-kommunene når det gjelder legetimer per uke i institusjon, hele 36 prosent mer enn snittet. Det skulle være å forvente at enhetskostnader på institusjon øker når det er lav tilgang på plasser, siden det ofte vil være slik at de som mottar tilbud om plass er sykere enn i kommuner med bedre kapasitet. Drammen ligger omtrent på snittet av ASSS-kommunene. Brutto utgifter per institusjonsplass ligger på 101 prosent av gjennomsnitti ASSS. Profilen viser at andel beboere på langtidsplass som har omfattende bistandsbehov er noe lavere i Drammen enn gjennomsnittet i ASSS.

Drammen har et sykefravær som er på 85 prosent av gjennomsnittet i ASSS - altså et lavere sykefravær enn de andre kommunene. 

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende by der den enkelte opplever mestring og kan leve og bo selvstendig.

Les mer om helse og omsorg

 
Topp