Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Politisk styring

Til arbeidet med stortings- og sametingsvalget 2017 foreslås 4,8 millioner kroner. Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Regjeringen planlegger å legge frem sak om ny kommunestruktur våren 2017.

Parallelt med den nasjonale beslutningen vil Svelvik og Drammen blant annet kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Kartleggingen vil danne grunnlag for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnd for den nye kommunen vil bli oppnevnt når Stortinget har vedtatt ny kommunestruktur våren 2017. Rådmennene i Drammen og Svelvik vil utarbeide en felles sak om bruk av engangstilskudd til kommunereformen, som for de to kommunene utgjør 30 millioner kroner i 2017. 

Dersom Stortinget fatter vedtak om ny kommune hvor flere enn Drammen og Svelvik inngår, må det etableres en bredere og mer omfattende planprosess for dette alternativet. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak etter Stortingets behandling.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Politisk styring omfatter Drammen kommune som politisk organisasjon og systemene som benyttes i den politiske styringen av kommunen. Programområdet har ansvar for tilrettelegging og avvikling av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår, utlegging av politiske saker, samt kontakten mellom de folkevalgte og administrasjonen. Programområdet har også ansvaret for forberedelsen til og avvikling av stortingsvalg samt kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Politiske møter og saker

Sammnligning med andre kommuner


Nøkkeltall

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Drammen skal ha et aktivt lokaldemokrati med bred medvirkning.

Mål

  • Høy valgdeltakelse
  • Åpen kommune med gode muligheter for innsyn og medvirkning i politiske prosesser

Les mer om politisk styring

 
Topp