Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter

Programområdets hovedaktiviteter omhandler løpende politisk møtevirksomhet og de aktiviteter som gjennomføres for å understøtte dette. Videre er valgavvikling annet hvert år en sentral aktivitet som krever ekstraordinær innsats av kommuneorganisasjonen. Arbeidet med kommunereform vil være en sentral oppgave de kommende år.

Kommunereformen

Bystyret vedtok 21. juni 2016 at Drammen ønsker å slå seg sammen med Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak. Det er så langt kun Svelvik som har fattet tilsvarende vedtak. Stortinget skal våren 2017 vedta ny kommunestruktur basert på innspill fra fylkesmennene. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.
 
Fram til nasjonale vedtak om ny kommunestruktur er fattet, vil Svelvik og Drammen gjennomføre en kartleggingsprosess, som skal danne grunnlag for harmonisering av tjenestetilbudet. Kommunenes eierskap gjennomgås for å se på konsekvenser av ny kommunestruktur i regionen. Det igangsettes samtidig et utredningsarbeid med det formål å belyse positive og negative sider ved ulike nærdemokratimodeller. Utredningen vil bli oversendt fellesnemnda for videre oppfølging. Det settes også i gang et samarbeid om økonomiplanen for årene fra 2020.
 
KS arrangerer en seminarrekke for folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte som jobber med kommunereform. Her vil deltagerne få en innføring i hvordan gode prosesser bør kjøres, for å sikre en god overgang til ny kommune.
 
Kommunereformen vil styres politisk av de to kommunestyrene, fram til nasjonale vedtak om ny kommunestruktur våren 2017. De to formannskapene vil være diskusjonsfora som tar opp saker relevante for prosessen. Ansvar for drift av de enkelte kommunene vil ligge til de enkelte kommunestyrene og rådmennene.
 
Etter nasjonale vedtak om ny kommunestruktur, vil det opprettes en politisk fellesnemnd som har ansvar for saker som er relevante for dannelsen av en ny kommune. Fellesnemnda får delegert myndighet av de to kommunestyrene. Det er utarbeidet en politisk plattform som skal danne grunnlag for dette arbeidet.
 
Kommunene vil få utbetalt engangsmidler, på til sammen 30 millioner kroner, etter nasjonale vedtak om sammenslåing i 2017. Engangsmidlene vil bli disponert av fellesnemnda. Når den nye kommunen er opprettet, vil det i 2020 bli utbetalt ytterligere 30 millioner kroner i reformmidler. Av disse forskutterer Drammen kommune 10 millioner kroner til Svelvik i 2017, som stedsutviklingsmidler (jfr. politisk plattform kap. 11a, punkt 2). Kommuner som slår seg sammen og oppnår over 9 000 innbyggere vil i tillegg motta et regionsentertilskudd. Størrelsen på tilskuddet blir klart i 2017 og blir overført til fellesnemnda for disposisjon.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av valg. Budsjettrammen til gjennomføring av valget er 4,8 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke bemanning, leie av lokaler og opptellingskostnader.
 
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september. Bystyret har vedtatt at Drammen skal ha ni valglokaler. Forhåndsstemmetilbudet avklares i egen sak som fremmes våren 2017.

 
Topp