Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Vei

Rådmannen foreslår 259 millioner kroner til veiformål i planperioden. Oppgradering av veier med 100 millioner kroner og utbedring av Spiralen med 100 millioner kroner er de største løftene. Til trygge skoleveier foreslås 12 millioner kroner og til kollektiv, sykkel og fotgjengere foreslås 20 millioner kroner i planperioden. Det foreslås 1 million kroner til utredning av oppgraderingsbehovet på bybrua. Buskerud fylkeskommune skal bygge om Bjørnstjerne Bjørnsons gate i 2017, og i den sammenheng bygger Drammen kommune også om tilliggende gater.

Etterslep på veikapitalen reduseres. Dette skyldes at det avsettes midler til utbedring av veier, gjennom masseutskifting, reasfaltering og utskifting av andre veielementer. Videre sikrer kommunens graveregime at kommunale veier blir rehabilitert i forbindelse med andre gravearbeider i veigrunnen, for eksempel arbeid med vann, avløp og kabler. Et mer utfordrende klima gir behov for å gjennomføre enkelte tiltak for å redusere faren for flom- og overvannsepisoder. Disse tiltakene prioriteres innenfor investeringsrammen, noe som gjør at lukking av etterslep går noe saktere enn forutsatt. 

Driftsutgiftene øker med cirka 0,5 millioner kroner i året grunnet opptak av nye anlegg, særlig gang-/sykkelanlegg, samt behov for økt renhold for å redusere svevestøvkonsentrasjonen i bylufta.  

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområde 11 Vei har ansvaret for forvaltning og drift av veier, gater, plasser og torg i Drammen kommune. Programområdet har også myndighetsutøvelse innenfor disse fagområdene.

Nøkkeltall


Beregningen av etterslep på veidekker gjøres ved hjelp av årlig inspeksjon. Skadeutviklingen dokumenteres i en database. Der legges det inn data om blant annet utglidning, svikt i bærelag, uttørking, sprekkdannelser og slitasje. På bakgrunn av dagens tilstand og ved å se på hvordan skader har utviklet seg over tid, anbefaler programmet videre tiltak. Ved å laste inn gjeldende kontrakters enhetspriser for de ulike tiltakene som for eksempel utskifting av bærelag og asfaltering, gir programmet ett bilde av hva det vil koste å sette veiene i stand. Det er disse tallene som rapporteres. 

Ved å legge inn årets vedlikeholdsbudsjett, gir programmet en anbefaling av hvilke tiltak som bør iverksettes for og i best mulig grad bevare veikapitalen. 

Tilstandskontroll på andre objekter slik som broer, skilt, murer, fjellskjæringer, overvannsystem, steindekker og veilys, utføres etter hyppig kontroll og ettersyn. Beregningen av verdien på etterslepet gjøres mer skjønnsmessig basert på erfaring og gjeldende kontrakters enhetspriser. Da det ikke finnes gode nedbrytningsmodeller og verktøy for etterslepsberegning av alle typer objekter, er det grunn til å tro at etterslepsberegningen på disse objektene er en noe forsiktig antagelse.

Tiltak bekkeinntak, dreneringer, grøfter og sluk

Klimaendringer, særlig knyttet til økt frekvens og styrke av kraftige, kortvarige regnbyger, medfører behov for styrket innsats for håndtering av overvann. På grunn av klimaendringene har det vært behov for å prioritere ekstraordinære tiltak for å håndtere regnvann, noe som har ført til at lukking av etterslepet på vegkapitalen har gått noe saktere. 

Utleie av salgsareal på fortau

”Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom” regulerer utleie av kommunale fortau for salg og utstilling av varer. Gjeldende prisregulativ mangler satser for dette. Det er behov for å beskrive en pris pr m² per år for dette. I forbindelse med arrangementer brukes det ofte lang tid til opp- og nedrigging av utstyr, og uterommet er ute av bruk til sin ordinære funksjon i hele denne tiden. Retningslinjene ønskes endret slik at det tas betalt for både rigg- og arrangementsperioden, ikke kun arrangementsperioden.

Nedklassifisering av fylkesvei til kommunal vei

Buskerud fylkeskommune har varslet at de vil vurdere en nedklassifisering av gatene Skippergata, 2. Strøm Terrasse, 3. Strøm Terrasse, deler av Styrmoes vei, Tollbugata og Strømsø torg. Det er ventet at endringen vil tre i kraft i løpet av fireårsperioden. 

Forsterking av overvannsledninger

Flere overvannsledninger har knapt kapasitet til å håndtere en fem-års værhendelse. Det bør avsettes midler til å forsterke disse i takt med klimaendringene.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser og økt aktivitet i byens kulturliv.

Les mer om samferdsel og fellesarealer

 
Topp