Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Nye tiltak

Nye vedlikeholdselementer

Det har blitt foretatt en opprydding av ansvarsforholdet for «gråsoneveier», noe som gir noe reduksjon i vinterdrift. Det er etablert flere nye fortau og gang- sykkelveier, samt ny jernbaneundergang i Rødgata. Drammen kommune skal også ta over driften av Grønland torg. Økte driftsutgifter til nyanlegg fratrukket innsparing på gråsoneveier anslås til 0,25 millioner kroner per år. 

Det foreslås 0,3 millioner kroner i økt veirenhold (feiing og spyling), for å redusere svevestøvproblemer. Tiltaksutredning for luftforurensing som gjennomføres i 2016/17 vil belyse problematikken ytterligere. Konsekvenser av utredningen omtales i økonomiplan 2018-21.

Rådmannen foreslår å styrke driftsbudsjettet med 0,55 millioner kroner i 2017.

 
Topp