Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

BY - Utredning bybrua og oppgradering

Gang- og kjørearealene på Bybrua ble rehabilitert i 2012. Det er nå økende behov for rehabilitering av bruas søyler og fundamenter. Dette bør gjennomføres innen en ti-årsperiode. 

I forbindelse med at Jernbaneverket skal bygge ny Vestfoldbane og fornye Drammen stasjon, vil ca 1/3 av Bybrua, fra landfeste ved Strømsø torg til pilaren på elvebredden, gjennomgå totalutskifting og få nytt estetisk uttrykk. Drammen kommune vil i samarbeid med Jernbaneverket vurdere strategi for rehabilitering/fornying av øvrige deler av Bybrua, og om det kan være gevinster ved samordnet gjennomføring for hele Bybrua. Rådmannen foreslår å avsette 1 million kroner til utredningsarbeidet i 2017. Når Jernbaneverkets og kommunens strategiarbeid for bybrua foreligger, vil rådmannen komme tilbake med de økonomiske og prosessmessige konsekvensene, mest sannsynlig i økonomiplan for 2018-21.

BY - Bj. Bjørnsonsgt. - kommunale veier

Når Statens vegvesen skal ombygge og utvide Bjørnstjerne Bjørnsons gate, er det også rasjonelt at kommunen bygger om enkelte av de tilgrensende gatene i samme anleggsperiode. Tamburgata og Knoffs gate er aktuelle for opprusting. En investeringssum på 10 millioner kroner ble opprinnelig fordelt i 2016 og 2017. Grunnet forsinket prosjektgjennomføring fra Statens vegvesens side ble 5 millioner kroner tildelt for 2016 trukket tilbake og må rebevilges. De kommunale investeringene skyves med dette fram til 2017 og 2018. Kostnadsestimatene er grove, og det kan derfor bli aktuelt å hente noen midler fra posten ”Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere” i tillegg til øremerkede midler. Dette vil i så fall behandles i forbindelse med tertialrapportering.

BY - Fellesprosjekter med vann og avløp

Når det gjennomføres større gravearbeider i kommunale veier for å skifte ut VA-anlegg, er det ønskelig å samordne ulike behov best mulig. Eksempelvis er det ofte rasjonelt å asfaltere i full bredde når aktører allikevel er forpliktet til å asfaltere deler av veien. Dette bidrar til å innhente etterslepet og gir mer helhetlige løsninger. Det legges opp til fortsatt betydelig rehabilitering innenfor VA. Det foreslås derfor å fortsette bevilgningen på 4 millioner kroner årlig til formålet.

BY - Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere

Det videreføres 5,0 millioner kroner årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak for gående i tråd med målsettingene i Buskerudbyen. Eksempler på tiltak: oppgradering av bussholdeplasser, fremkommelighetstiltak for buss, sykkelfelt, sykkelparkering og viktige gangakser. I tillegg dekkes viktige trafikksikkerhetstiltak.

BY - Rehabilitering/ Oppgradering infrastruktur vei

Kommunens veivedlikehold har vært på etterskudd og har ikke holdt tritt med forfallet. I tråd med Hovedplan vei, foreslår rådmannen å videreføre 25 millioner kroner per år til rehabilitering og oppgradering av infrastruktur vei. Dette gjelder blant annet reasfaltering og masseutskifting av veier og fortau, samt utskifting av veielementer som eksempelvis sluk og stikkrenner. Gang- og sykkelveier prioriteres. Dagens bevilgningsnivå vil føre til at etterslepet er fjernet i løpet av 30-40 år. Det gjøres en vurdering ved inngangen til hver ny økonomiplan om veiene på etterslepslista er av en slik beskaffenhet at det er et akutt behov for utbedring.

BY - Spiralen - utbedring/vanntetting

Det er dokumentert et behov for utbedring av tunnel for å sikre trygg ferdsel og rasjonell drift. Prosjektet omhandler i hovedsak tiltak for å begrense skadeutvikling som skyldes kombinasjonen av vann og frost, samt oppgradering for å imøtekomme branntekniske krav. Utover dette kommer installasjon av nye lys. Samtidig anbefales asfaltering av hele tunnelen i tillegg til å rette opp veiskulder og utbedre drenering.Det forventes behov for et beløp i størrelsesorden 100 millioner kroner, til forskriftsmessig oppgradering av sikkerhet og tilhørende rehabilitering. Da det ikke finnes alternative bilveier til Spiraltoppen, må det avklares i hvor stor grad eksisterende aktivitet på Spiraltoppen kan hensyntas i byggeperioden.  

Rehabiliteringen av Spiraltunnelen må i noen grad koordineres med planprosjektet «Destinasjon Spiraltoppen», omtalt under P04 Byutvikling, men det er ikke lagt inn i beregningene at ambisjonsnivået for utvikling på Spiraltoppen vil kunne få betydning for hvilke tekniske og sikkerhetsmessige oppgraderinger Spiraltunnelen må gjennomgå. Det er derfor ikke tatt høyde for en annen standard når det gjelder høyde og bredde på tunnelen enn dagens standard, noe som også vil være utfordrende i forhold til at tunellen ligger i etasjer med begrenset overdekning. Rådmannen foreslår at arbeidet med en prosess vedrørende destinasjon Spiralen utføres i 2017, og at rådmannen deretter vurderer oppgradering av tunnel og destinasjon Spiralen i sammenheng i neste økonomiplan. Noen mindre utbedringstiltak kan være aktuelle for tunnelen innenfor tidligere vedtatte ramme for 2016.

BY - Trygge skoleveier

Det foreslås videreført en årlig øremerket bevilgning på 3 millioner kroner for å styrke arbeidet med trygge skoleveier. Det gjenstår en rekke tiltak for å bedre forholdene rundt skolene ut fra faglige analyser som er gjennomført, og befolkningen gir tydelige tilbakemeldinger om behovet.

 
Topp