Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Grunnskole

Rådmannen foreslår å investere til sammen 835 millioner kroner i Drammensskolen de neste fire årene. Utbygging av Øren, Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering gjennomføres som planlagt. Neste skole som foreslås bygget ut i denne perioden er Aronsløkka skole. I tillegg foreslås tiltak ved Børresen og Danvik skoler.

Forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen skal gi ekstra læringsstøtte i tillegg til høy kvalitet i det ordinære læringsløpet. Sommerskolen dobler sin kapasitet fra to til fire uker i 2017. Aktivitetsskolen er igangsatt på Fjell og Brandengen med deltakelse på henholdsvis 64 og 75 prosent av elevene på 1. trinn. Et ”11 skoleår” for påbygging og grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring starter opp høsten 2017 i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. 

Rådmannen foreslår flere tiltak for lærerne. Kompetansesenterets tilbud utvides blant annet til å omfatte alle som arbeider med barn og unge. Kompetansekartlegging gjennomføres som første trinn i arbeidet for å oppfylle de nasjonale kompetansekravene til lærere. Det foreslås ekstra ressurser til 1.-4. klasse for å styrke tidlig innsats blant annet gjennom økt lærertetthet. Ordningen med lærerspesialister videreføres. 

For å styrke arbeidet med læring og samarbeid i teknologitette læringsmiljø i tråd med intensjonene i Læringsløp Drammen, foreslår rådmannen at alle elever får tilgang til en egen digital arbeidsenhet i løpet av 2017 og 2018. Større tilgang til læringsteknologi har til hensikt å styrke elevenes læringsutbytte, øke lærernes digitale kompetanse og bekjempe digitale klasseskiller blant elevene.

Beskrivelse av dagens virksomhet

I Drammen har vi 19 kommunale skoler. Det er 13 barneskoler, fem ungdomsskoler og en barne- og ungdomsskole. Det er mottaksklasser for nyankomne innvandrere på tre av skolene. Frydenhaug skole er en interkommunal skole og ressurssenter som har elever med nedsatt funksjonsevne. 15 av skolene i Drammen har skolefritidsordning, og to av disse har startet et aktivitetsskoletilbud for 1. trinn. Per 1. oktober 2016 er det 7 762 elever.

Barnehage- og skolebehovsanalysen 2016-2036 viser kapasitetsutfordringer de fire første årene for barnetrinnet i området Gulskogen/Rødskog og for ungdomstrinnet i Strømsøområdet. 

Programområdet har også ansvar for:

  • Grunnskoleundervisning og spesialundervisning utenfor kommunen
  • Skoleskyss

Nøkkeltall


Sammenligning med andre store bykommuner

ASSS-nettverket består av de ti største kommunene i landet, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi- og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet. 

Tall fra ASSS-nettverket fra 2015 viser at Drammen kommune bruker mindre ressurser per elev enn de andre ASSS-kommunene. Grunnskolene i Drammen drives effektivt. Det innebærer at utgiftene til undervisning er lavere enn de store bykommunene. Utgifter til undervisning er 15 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev ligger 6 prosent under gjennomsnittet. 

Skolene i Drammen drives kostnadseffektivt. Det er relativt store skoler som gir god kapasitetsutnyttelse. Andel elever med spesialundervisning er i 2015 på 7,9 prosent, mot 7,6 prosent i 2014. Dette er høyere enn snittet i ASSS. Tallene for spesialundervisning varierer fra år til år, og er et område som rådmannen følger nøye. 

Sykefraværet blant ansatte i skolen var på 6,6 prosent i 2015. Det er nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med 2014. Blant ASSS-kommunene var Drammen den kommunen med lavest sykefravær i 2015. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene var 8,0 prosent. 

Elevtallsutvikling

Elevene telles den 1.10 hvert år. 1.10.2015 var det 7 826 elever i Drammensskolen. 1.10.2016 var elevtallet 7 887, det vil si en økning på 61 elever.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Overordnet ambisjon

  • Å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.

Les mer om skole

 
Topp