Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Ny naturfagtime fra skoleåret 2016/2017 - Helårseffekt fra 2017I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble timetallet i naturfag utvidet med én uketime på mellomtrinnet fra høsten 2016. I Drammen er timen fordelt på 5. og 7. trinn. For Drammen kommune utgjør dette 1,0 million kroner for høsten 2016, med en helårseffekt på 2,5 millioner kroner fra 2017.

Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet

Demografi

I følge befolkningsprognose fra SSB vil elever på barne- og ungdomsskoletrinnet øke med 370 barn i den kommende planperioden, noe som medfører en økt driftskostnad på cirka 27,5 millioner kroner fra dagens nivå. I økonomiplan 2016-2019 er det avsatt 2,3 millioner kroner til elevtallsvekst i 2017, men det foreslås en økning i rammen på 0,7 millioner på bakgrunn av ny befolkningsprognose fra SSB.  

Høsten 2016 er det gjennomført en egen barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune som vil danne grunnlag for planlegging av tiltak for å imøtekomme fremtidige kapasitetsbehov. Barnehage- og skolebehovsanalysen gir grunnlag for å møte kapasitetsveksten på en planmessig måte, og derigjennom sikre at utvidelse av kapasitet skjer i en rekkefølge som prioriterer geografiske områder med størst behov.

Nye tiltak

Endring husleie

Investeringer i nye skoler/utvidelser medfører økt husleie, og dette blir ikke dekket gjennom demografikompensasjon. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 3,4 millioner kroner til økte husleier i 2017.

Sommerskole

Tilbudet om sommerskole er svært attraktivt, og for å imøtekomme etterspørselen planlegges en utvidelse av sommerskolen neste år. Utvidelsen vil gi mulighet for å kunne tilby sommerskole to uker etter skoleslutt i tillegg til to uker i august. En utvidelse av sommerskolen vil medføre et økt behov for prosjektmidler. Det er fra tidligere innvilget 0,55 millioner kroner til sommerskolen, og kostnader utover dette har vært dekket innenfor rammen til programområdet. I 2016 ble den totale kostnaden 1,3 millioner kroner. I 2017 forventes det at en utvidelse vil medføre at sommerskolen får en total kostnadsramme på cirka 3 millioner kroner, og rådmannen foreslår å styrke prosjektet med 2,5 millioner kroner fra 2017

Innføring av gratis skolefritidsordning for lavinntektsgrupper (inntekt <kr 428 000) fra høsten 2017

Det foreslås å harmonisere satsene for gratis plass i skolefritidsordningen (SFO) og kulturskolen på felles innslagspunkt 428 000 kroner (dvs. husholdninger med en samlet inntekt lavere enn 428 000 kroner per år). Årlig merutgift ved innføring av ordningen estimeres til 5,5 millioner kroner, hvilket gir en halvårseffekt på 2,3 millioner kroner i 2017.

"Det 11. året"

«Det 11. året» er ett av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen. Tilbudet vil gis til cirka 30 elever fordelt på to klasser fra høsten 2017. Det er ansatt en prosjektleder høsten 2016, i tillegg vil det bli ansatt to lærere ved oppstart. Rådmannen foreslår at det settes av 3,9 millioner kroner årlig til dekning av lønnskostnader, driftskostnader og husleie. Det vil gi en høsteffekt på 1,6 millioner kroner i 2017. I tillegg foreslås det avsatt 0,6 millioner kroner våren 2017 til prosjektleders lønn, samt andre kostnader knyttet til prosjektering og kommunisering av tilbudet.

Fra statsbudsjettet - Tidlig innsats

Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene til kommunene med 150 millioner kroner i 2017 for å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. For Drammen utgjør dette 1,9 millioner kroner. Et lovforslag om tidlig innsats vil bli sendt ut på høring, og vil tidligst bli iverksatt i skoleåret 2018–19. Økningen som foreslås i 2017 skal bidra til å forberede kommunene på det varslede lovforslaget. Regjeringen tar sikte på at den samlede økningen til kommunene blir på 360 millioner kroner i 2018.

Svømmeundervisning

Bystyret vedtok høsten 2016 en omlegging av svømmeopplæringen med bakgrunn i nye kompetansemål i læreplanen. En omlegging av svømmeundervisningen medfører en kostnadsøkning og det foreslås å øke budsjettet med 1,8 millioner kroner fra 2017. Beløpet skal dekke flere undervisningstimer, transportkostnader og nødvendig ekstra bemanning.  

Flere elever i private skoler

Drammen kommune har elever som går på private skoler. Drammen Montessoriskole er i drift fra høsten 2016 og i tillegg er det elever som går på private skoler i Kongsberg og Mjøndalen. Staten gir tilskudd til privatskolen på 85 prosent av hva det i gjennomsnitt koster å ha en elev i den offentlige skolen (116 535 for en elev på barnetrinnet i 2013). Tilsvarende får hjemkommunen trekk i sitt rammetilskudd fra staten. Skoleåret 2015-2016 var det 56 elever i private skoler i Drammen.

Lærlinger - faglig ansvarlig

Inntak av lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget i perioden 2013-2015 er veldig lavt i forhold til sektorens størrelse. For å dekke opp behovet for rekruttering innen skole og oppvekst må ambisjonsnivået heves med hensyn til å satse mer på lærlinger, for å styrke fagdekningen og kvalitet innen dette området. Nødvendige budsjettilpasninger for nye lærlingeplasser er foreslått på programområdet 07 Ledelse, organisasjon og styring. 

Det skal være en faglig ansvarlig for lærlingefaget. Vedkommende har det formelle ansvaret for at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplan, sikre faglig kvalitet og helhet gjennom hele opplæringsløpet fram til fagprøven, bistå instruktører og veiledere samt koordinere lærlingene mellom ulike læresteder i forhold til opplæring mv. Det foreslås frikjøp av faglig ansvarlig for lærlinger i 40 prosent stilling i barnehage og skole med 350 000 kroner fra 2017. Det gir en høsteffekt på 0,15 millioner kroner i 2017. Stillingsprosenten foreslås oppjustert til 80 prosent i 2018 og 100 prosent i 2019 på grunn av en planlagt økning i antall lærlingeplasser som beskrevet under programområde 07.

Ny naturfagtime fra skoleåret 2016/2017 - Helårseffekt fra 2017

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble timetallet i naturfag utvidet med én uketime på mellomtrinnet fra høsten 2016. I Drammen er timen fordelt på 5. og 7. trinn. For Drammen kommune utgjør dette 1,0 million kroner for høsten 2016, med en helårseffekt på 2,5 millioner kroner fra 2017.

Læringsløp Drammen (P01, P02 og P12)

10 millioner kroner settes av til implementering av Læringsløp Drammen i 2019 og 2020.

 
Topp