Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

BY - Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen

Drammen kommune har de siste årene hatt en jevn satsing på digitalisering i skolene. Digitaliseringsstrategien er en del av Læringsløp Drammen, og tar sikte på å øke digital læring og kompetanse hos elevene og øke antall digitale enheter i skolen. Rådmannen foreslår derfor å sette av 10 millioner kroner årlig til digitalt utstyr til elever og klasserom hvert år i planperioden. Tiltaket erstatter «Rullering av digitalt utstyr i skolene» i tidligere økonomiplaner (7,5 millioner kroner årlig og 2,5 millioner kroner ekstra hvert 4. år). 

BY - Innredning/utstyr "11. skoleår"

I forbindelse med oppstart av det 11. skoleåret skal det innredes to klasserom i Tollboden. Rådmannen foreslår derfor å sette av 0,4 millioner kroner til innredning og utstyr.

DE - Aronsløkka skole - nybygg

Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personalet. DEFK utarbeider skisseprosjekt med vurdering av nødvendige tiltak høsten 2016 med sikte på å kunne iverksette utbygging fra 2017. DEFK foreslår en investeringsramme på 81 millioner kroner.

DE - Brandengen skole - flerbrukshall

DEKFs målsetning er å gjennomføre de fysiske byggearbeidene i løpet av 2017. Det er avsatt 50,8 millioner kroner til prosjektet i 2017. Beløpet er oppjustert fra 40 millioner kroner i gjeldene økonomiplan.

DE - Brandengen skole - utvidelse

Brandengen skole har behov for nye læringsarealer. Prosjektering av nybygg og eventuelt ombygginger i eksisterende skole planlegges iverksatt i 2017. Dette vil danne grunnlag for mer eksakte investeringsrammer i økonomiplan 2018-2021.

DE - Børresen - arealtilpasning og inneklima adm. bygg

Det er behov for kapasitetsutvidelse og/eller arealtilpasninger tilsvarende to klasserom med tilhørende funksjoner ved Børresen skole. I tillegg er det behov for oppgradering av inneklimatiltak/luftbehandlingsanlegg i administrasjonsbygget. Foreløpig kostnadsestimat for arealtilpasninger er basert på erfaringstall. Utredninger/prosjektering iverksettes tidlig i 2017. 

DE - Danvik - arealtilpasninger

For å imøtekomme fremtidige behov for flere klasser foreslås det å sette av midler til ombygging av til sammen cirka 400 m2 undervisningsarealer i skolens eksisterende lokaler. DEKF foreslår at det avsettes 0,5 millioner kroner til planlegging og prosjektering i 2017 og 10 millioner kroner til ombygging og bygningsmessige tiltak i 2018.

DE - Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus

Som del av Fjell-2020 satsingen skal Fjell skole rehabiliteres og bygges ut, og det skal bygges ny flerbrukshall og aktivitetshus. Det er avsatt en samlet investeringsramme på 270 millioner kroner til prosjektet. Endrede premisser gjennom reguleringsplan utarbeidet i løpet av 2016 fører til en økning av investeringsbehovet. For å sikre etablering av sammenhengende grøntstrukturer mot allmenningen og trygge skolegårdsløsninger kreves det at to av skolens eldste bygninger rives og erstatningsbygg ønskes etablert i kompakte bygningskropper. Det er foreslått at totalrammen bør ligge innenfor 350 millioner kroner (inklusive en usikkerhetsmargin på cirka 13 prosent). 

Det tas sikte på å starte byggingen av flerbrukshall og aktivitetshus i 2017, med ferdigstilling høsten 2018. Utbygging av skolen skal igangsettes etter ferdigstillelse av flerbrukshallen. Det regnes med en gjennomføring i løpet av 2018-2020. Det anbefales bruk av midlertidige skolelokaler for en to-års periode for deler av skolen.

DE - Gulskogen/Rødskog skole

På bakgrunn av høy elevtallsvekst i barneskoletrinnet foreslår DEKF at det avsettes 1 million kroner til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny barneskole i 2017, som grunnlag for beslutning om eventuelt tomteerverv og regulering. På kort sikt er det etablert modulbygg ved begge skolene for å håndtere elevveksten. Tiltak må vurderes fortløpende i perioden. Investeringsmidler til ny skole foreslås fra 2023-2024.

DE - Oppgradering bygningsmassen (6 millioner ikke økt leie)

Det avsettes 9 millioner kroner til generell oppgradering av bygningsmassen. Av dette er 6 millioner kroner midler som DEKF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt husleie.

DE - Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet

Det er behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde. DEKF foreslår å avsette 1 million kroner til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 som grunnlag for beslutning om eventuelt tomteerverv og regulering. Kortsiktige tiltak for å håndtere elevtallene ved Marienlyst og Gulskogen ungdomsskoler må vurderes i perioden og iverksettes senest 2019 for å dekke akutte behov fram til en ny skole er på plass. Investeringsmidler til ny skole foreslås fra 2021-2022.

DE - Øren Skole - flerbrukshall

Byggestart for flerbrukshallen ved Øren skole var 1.4.2016 og prosjektet forventes ferdigstilt våren 2017.

DE - Øren skole - utvidelse

Som følge av elevtallsvekst har Øren skole behov for økte undervisningslokaler. Prosjekteringen er i gang, og det er planlagt at skoleutvidelsen skal stå ferdig i 4. kvartal 2018. Prosjekteringen tilsier at prosjektet vil bli større og mer omfattende enn opprinnelig antatt, og DEKF foreslår ut fra en helhetlig vurdering å øke kostnadsrammen til 66 millioner kroner i 2018 slik at prosjektet får en totalramme på 95 millioner kroner.

BY - Oppgradering inventar og utstyr

Det er satt av 5 millioner kroner årlig til investering i inventar og utstyr. 

I gjeldene økonomiplan er det satt av 1,8 millioner kroner til Fjell skole i forbindelse med utbygging av flerbrukshall. Beløpet er i økonomiplan 2017-2020 oppjustert til 2 millioner kroner i 2018 og 10 millioner kroner i 2020. I tillegg er det satt av 0,4 millioner kroner til Danvik skole i 2018 som følge av ombyggingen og 5 millioner kroner til Aronsløkka skole i 2019 i forbindelse med skoleutvidelse og rehabilitering.

 
Topp