Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Læringsløp Drammen

Høye ambisjoner og høy kvalitet i hele oppvekstsektoren kan utgjøre en viktig og positiv forskjell i barns og unges liv. Læringsløp Drammen er kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst. Planen implementeres i tråd med forutsetningene i bystyrets vedtak juni 2016. Læringsløp Drammen handler om høy kvalitet i barnehage, skole og oppvekst for å gi barn og unge en kompetansegrunnmur for læring, vekst og mulighet for gjennomføring av videregående opplæring og kvalifisering til arbeidsliv. Barns og unges kompetansegrunnmur realiseres gjennom høy kvalitet i det ordinære læringsløpet fra barnehage til videregående, og gjennom særskilte forsterkningstiltak som gratis barnehage, sommerskole, aktivitetsskole og ett «11.år». 

Forsterkningstiltak i Drammensskolen

For å sikre at alle elever i grunnskolen får et godt og tilstrekkelig fundament for å gjennomføre videregående opplæring tilbyr Drammensskolen flere ulike forsterkningstiltak. Disse har som mål å styrke elevenes motivasjon og læring gjennom alternative læringsrettede kurs og opplevelser. Forsterkningstiltakene er sommerskole, aktivitetsskole på Fjell og Brandengen og «det 11. året». 

Aktivitetsskole startet på Fjell og Brandengen skoler 

Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen skoler er startet opp denne høsten. Det er ansatt en prosjektleder. Aktivitetsskolen gjennomføres i tråd med bystyrets forutsetninger. 

Det første året gjennomføres en pilot for 1. klasse. For skoleåret 2017/2018 vil det bli en vertikal oppskalering på Fjell og Brandengen skoler slik at tilbudet gis til 1. til 4. trinn. Evaluering av aktivitetsskolen vil bli gjennomført underveis i samsvar med prosjektplanen. Erfaringer fra evalueringene legges til grunn når tilbudet skal utvides til å erstatte nåværende SFO i grunnskolen fra høsten 2018. Arbeidet med rammeplan er igangsatt. 

Det er etablert et samarbeid med Drammen Idrettsråd og Buskerud Idrettskrets. Det er igangsatt en prosess for å få inn en idrettskonsulent tilknyttet Fjell aktivitetsskole, for å drive fysisk aktivitet og være et bindeledd inn mot de ulike idrettslagene i bydelen. 

Tabellen viser økningen i antall barn som deltar i aktivitetsskolen sammenlignet med SFO-tilbudet forrige år, og totalt antall elever som deltar i aktivitetsskole per uke 36 og hvor mange av disse som får gratisplasser. Gratisplass tildeles elever fra familier med en samlet inntekt under 417 000 kroner.

SFO-deltakelse

Det forventes at utviklingen av deltakelse i Aktivitetsskolen er den samme som i Oslo, der det har vært en jevn økning i antall barn. Aktivitetsskolen finansieres per i dag av prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet, samt prosjektmidler fra Fjell 2020. Når tilbudet skal utvides til å erstatte nåværende SFO i grunnskolen fra høsten 2018, vil det bli behov for å øke kostnadsrammen til prosjektet. Rådmannen vil komme tilbake med en ny plan for finansieringen av aktivitetsskolen i økonomiplan for 2018-2021. 

«Det 11. året»

«Det 11. året» er ett av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen. Planlegging av «det 11. året» er i gang, og planlagt oppstart er høsten 2017. Tilbudet vil utarbeides i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. «Det 11. året» vil være et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde elever som er har kort botid i Norge, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.

Sommerskole 

Sommerskolen startet opp sommeren 2014 med 250 deltagere, og i august 2016 var deltagelsen økt til 950 deltakere. Den prosentvise deltagelsen økt med 380 prosent fra 2014 til 2016.   

Deltakelse sommerskole

Til tross for den sterke veksten er brukertilfredsheten på et høyt nivå. Brukerundersøkelsen som gjennomføres i etterkant viser at 95,7 prosent av foreldrene ønsker å sende barna sine på sommerskole også neste år, og 85,5 prosent av barna svarer at de trives svært godt på sommerskolen. Disse tallene har vært stabile gjennom de tre årene. 

Sommerskolen er en viktig arena for rekruttering til skolene. Mange av de som jobber i sommerskolen er studenter, og får gjennom sommerskolen kjennskap til Drammen og tankegangen i Læringsløp Drammen.  

Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst

Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst er nå en felles organisasjon. Kompetansesenteret er en utviklingsenhet som på vegne av rådmannen skal operasjonalisere Læringsløp Drammen og strategier vedtatt av bystyret og nasjonale utdanningsmyndigheter. Tiltakene i regi av kompetansesenteret skal være relevante, kunnskapsbaserte og tilpasset barnehagenes og skolenes behov. Utviklingsstøtten til ansatte i barnehager og skoler skal gi bedre læring for barn og unge. Den totale budsjettrammen til kompetansesenteret er på 16 millioner kroner. 

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomsskolene i Drammen deltar i Utdanningsdirektoratets satstingsområde Ungdomstrinn i utvikling. Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler:

  • skolebasert kompetanseutvikling
  • lærende nettverk
  • pedagogiske ressurser 

Skolene i Drammen samarbeider tett med Høgskolen i Sørøst-Norge og utviklingsveilederne i Buskerud. Skolene har fått et tilskudd til arbeidet fra Utdanningsdirektoratet på til sammen 1 183 812 kroner.        

Forsering

Elevene i Drammensskolen har i flere år hatt mulighet til å forsere i fag, og dette har vært et attraktivt tilbud for elever som lærer mer og raskere enn andre. Hovedtilnærmingen innenfor Læringsløp Drammen må imidlertid være økt dybdelæring og faglig berikelse innenfor den ordinære grunnopplæringen. Alle elever i Drammen skal i utgangspunktet få faglige utfordringer og ha muligheter til å realisere sitt faglige potensial. 

Språkkommune

Drammen kommune søkte om å delta i Utdanningsdirektoratets satsing på språk, skriving og lesing, og ble utvalgt til å delta sammen med 26 andre kommuner. Språkkommuner får et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Drammen kommune har fått et økonomisk tilskudd til arbeidet på 995 000 kroner. Pengene vil bli brukt til ressurspersoner i språk både i barnehage og skole for å sikre at nettverksarbeid og utvikling skjer i tråd med intensjonen. Språkkommuner inngår i den nasjonale strategien Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019. 

Deltakelsen i satsingen er helt i tråd med Læringsløp Drammen der språklig kompetanse er et hovedområde. 

Lærerspesialister

Drammen kommune er en av 37 utvalgte kommuner som skal delta i en nasjonal prøveordning for videreutdanning av lærerspesialister. Målet med ordningen er å styrke arbeidet med å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling samtidig som de underviser. Skolene i Drammen har i alt 18 lærerspesialister, og er den kommunen i Norge som har fleste lærerspesialister i forhold til kommunestørrelse. Det tilbys studier i to fag: 1. Spesialistutdanning i matematikk ved NTNU og 2. Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring ved Universitetet i Stavanger. Kommunen er tilført 450 000 kroner til denne prøveordningen 

Kompetanse

Mer enn noen gang tidligere er det viktig å ha kompetente ansatte i alle ledd. I regjeringens langsiktige strategi for kompetanseutvikling, Lærerløftet, lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere. I løpet av ni år skal alle lærerne i skolene oppfylle kompetansekravene i de basisfagene de underviser i. Videreutdanningen av lærere fortsetter og høsten 2016 har 38 lærere startet på videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet». Kartlegging av kompetanse er et viktig grunnlag for å gi riktig tilpassede tilbud om videreutdanning. Drammen kommune tar i bruk et nytt verktøy for kompetansekartlegging våren 2017, og resultatene skal bidra til å innfri to overordnede formål:

1. Sikre at alle lærere får videreutdanning slik at de kan innfri de nye kompetansekravene

2. Sikre at kommunen har enda bedre kompetanseoversikt, og kan legge en langsiktig plan frem mot 2027 med konsekvenser for økonomi og videreutdanningsvolum i perioden.

Rådmannen foreslår anskaffelse av eget verktøy for å kartlegge kompetanse – se nærmere omtale under programområde 7. 

Kulturtilbudet til elever i grunnskolen – helhetlig politisk og strategisk styring

Egen sak om utforming av kulturtilbudet til elever blir lagt fram til politisk behandling i 2017. Tilbudet er bestiller-utfører-organisert, med kulturvirksomheten som utfører. Kulturtilbudet er en del av kommunens helhetlige tilbud til elevene, og inngår i ressursrammen for programområde 12 Grunnskole. 

Realisering av frivillighetspolitikken på kulturområdet

Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform ble vedtatt i bystyret 17. juni 2014. Mål for plattformen er at Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen. Dette ble grunnlaget for gratis utleie av skolebygg. I politisk sak 1. desember 2015 behandles utleiereglement for gratis utleie til frivillige organisasjoner. I saken beskrives det også at booking av lokaler vil ha en gradvis overgang fra dagens manuelle rutiner til framtidas digitale selvbetjeningsløsning. Overgangen til digitalt bookingsystem henger sammen med kommunens digitaliseringsstrategi, noe rådmannen vil komme tilbake til. 

Fjell 2020 

Områdesatsingen Fjell 2020 er en part i samarbeidet om aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen. Aktivitetsskolen får midler fra Fjell 2020 i tillegg til prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet. Leksehjelpen på Galterud skole videreføres også dette skoleåret med et tilskudd på 0,4 millioner kroner fra Fjell 2020. 

Nytt fagsystem

I løpet av 2017 vil det innføres et nytt fagsystem for områdene barnehage, oppvekst og skole. Kostnadene ved dette dekkes foreløpig av FoU midler, men må innregnes i de aktuelle områdenes budsjetter på lang sikt, muligens allerede fra 2019. Utgiftenes størrelse er ikke avklart per oktober 2016.

 
Topp