Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Introduksjonstjenester

Rådmannen foreslår at Drammen tar imot 170 flyktninger i 2017 i tråd med anmodningen fra Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Av disse er 15 enslige mindreårige. Fra 2018 forventer rådmannen en reduksjon i behovet og planlegger for at Drammen tar imot 130, hvorav 15 enslige mindreårige. For å dekke merkostnader ved flere flyktninger foreslår rådmannen en rammeøkning på 7 millioner kroner i 2017 som finansieres gjennom tilsvarende merinntekter fra integreringstilskudd.

Introduksjonsstønad har økt som følge av økt voksenandel, ref. rapportering i 2016. Dette medfører økte utgifter på introduksjonsstønad. Rådmannen foreslår en rammeøkning i 2017 på 8,8 millioner kroner. Økningen finansieres av økt integreringstilskudd. 

Det foretas en rammeoverføring på 8 millioner kroner fra P13 til NAV Drammen ved P05, da kostnader til livsopphold og etablering av flyktninger flyttes fra P13 til P05. For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen vurdere en endring i arbeidsdeling mellom Introduksjonssenteret og NAV i 2017. 

Handlingsplan for mangfold og inkludering ble vedtatt av bystyret i oktober 2016. Det er et viktig mål at de bosatte flyktningene raskest mulig blir i stand til å forsørge seg selv. Flere av tiltakene i handlingsplanen er derfor rettet mot å kvalifisere voksne flyktninger for arbeidslivet, og å sikre barn og unge skolegang. I tråd med prinsippene i planen jobber introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet, og samarbeider tett med NAV Drammen om gode overganger til arbeidsmarkedet. Det er flere tiltak i handlingsplanen som direkte påvirker Introduksjonssenteret, og dette følges opp i årsmelding for 2016. 

30 elever mellom 16 og 24 år fra Introduksjonssenteret får grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Fra neste skoleår er dette samarbeidsprosjektet med Buskerud fylkeskommune planlagt over i drift. Rådmannen foreslår en rammeøkning på 1,7 millioner kroner for å kunne videreføre tiltaket over i drift. 

Rådmannen foreslår å øke investeringsrammen med 4,1 millioner kroner i planperioden for utskiftning av digitalt utstyr for lærere og elever.  

På bakgrunn av overnevnte forhold foreslås en netto rammeøkning på 9,9 millioner kroner til drift i 2017, og 4,1 millioner kroner til investeringer i planperioden.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Introduksjonstjenester har ansvaret for tjenester knyttet til etablering, bosetting og kvalifisering av flyktninger, grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og tolketjenester. 

Virksomhetens netto driftsbudsjett for 2016 er 69,8 millioner kroner. Norskopplæringen og tolketjenestene er selvfinansierte. Deltakere på norskkurs er både flyktninger som får norskopplæring som del av introduksjonsprogrammet og andre innvandrere som har rett og/eller plikt til norskopplæring. I 2016 deltar i gjennomsnitt 730 personer på ulike undervisningstilbud på Introduksjonssenteret hver dag. Høsten 2016 deltar cirka 250 flyktninger på introduksjonsprogram, som består av norskkurs, språkpraksis og temakurs. Om lag 340 personer deltok på ulike norskkurs for voksne innvandrere. Resten av deltakerne deltar pågrunnskole for voksne, og noen gjør dette i kombinasjon med tilrettelagt arbeid.

Nøkkeltall

Sammenlikning med andre kommuner

Innen ASSS-samarbeidet er det ikke et eget nettverk for integrering, bosetting og kvalifisering av flyktninger og voksne innvandrere. Det vises derfor til resultater fra Beregningsutvalgets kartlegging for 2015. Beregningsutvalget kartlegger årlig kommunenes utgifter når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger som omfattes av integreringstilskuddsordningen. I tillegg kartlegges blant annet kommunenes utgifter når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I 2015 deltok 21 kommuner i denne kartleggingen (heretter kalt utvalgskommuner). Drammen kommunes utgifter per person i målgruppen for sosialhjelp, introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjon var i 2015 på 92 prosent av snittet til utvalgskommunene, mens sammenlignbart tall for 2014 var 86 prosent.  

Sysselsetting

Sysselsettingen i Drammen er nest lavest når en sammenligner sysselsetting av befolkningen med ASSS-kommunene. Lavest ligger Fredrikstad, og høyest er Sandnes.  Når det gjelder sysselsetting av innvandrerbefolkningen spesielt, er Drammen nest lavest, sammen med Kristiansand (se tabellen under). Dette er tilsvarende tall som 2013.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester.

Les mer om sosiale tjenester

 
Topp