Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Vann og avløp

Det foreslås ingen prisøkning for vann og avløp i 2017. Pris per kubikkmeter vann foreslås opprettholdt med kronebeløpet for 2016 også i 2018 og deretter og økt med 4 prosent i 2019 og 5 prosent i 2020. Pris per kubikkmeter avløp foreslås økt med 3 prosent per år i 2018 og 2019. I 2020 foreslås en økning på 2 prosent. Fastleddet økes med samme prosentsats som mengdeleddet (pris per kubikkmeter).

Det foreslås investert 511,8 millioner kroner i perioden til vann, avløp og oppgradering av dammer. De viktigste investeringene er knyttet til oppgradering av ledningsnett for å tette lekkasjer og fjerne fremmedvann.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Vann- og avløpstjenesten skal levere rent vann til byens befolkning og beskytte miljøet ved å samle opp og rense avløpsvannet. I tillegg skal tjenestene bidra til å hindre at regn og oversvømmelser skader bygninger og bymiljø. Abonnentene har i dag et godt tjenestetilbud innen programområdet, men det er behov for vedlikehold og investeringer for å opprettholde denne kvaliteten. Det viktigste er å fornye ledningsnettet for å unngå lekkasjer på vannledningene og hindre tilførsel av fremmedvann til avløpsrenseanleggene.

Nøkkeltall

Sammenlikning med andre store bykommuner

Sammenligning andre kommuner

Drammen kommune har noe høyere vanngebyr/kostnader til vannforsyning per person enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Avløpsgebyrene/avløpskostnadene per person i Drammen er betydelig høyere enn i sammenlignbare kommuner. Drammen har gjennomført forholdsvis store investeringer i renseanlegg og utskifting av avløpsledninger de siste årene, og årsaken til høye gebyrer er i stor grad knyttet til avskrivning av investeringer.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Befolkning og næringsliv skal tilbys nok vann og godt vann.

Les mer om vann og avløp

 
Topp