Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser

Det er gjennomført kompetansekartlegging av alle lærerne i Drammensskolen. Sykefraværet i 1. kvartal 2017 er redusert med 0,7 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 1. kvartal 2016.

Status sykefravær 1. kvartal 2017

Sykefraværsutvikling i konsern og per programområder (tabell)

Status arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken KLAR (kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering) ligger til grunn for HR sine hovedaktiviteter.

Status arbeidsgiverpolitikk (tabell) 

HR-relaterte saker som er behandlet i PSU i 1. tertial

• Bierverv
Som oppfølging på tiltaksplanen i Deloittes granskningsrapport, er det gjort en endring i arbeidsreglementet. Endringen innebærer at det tydeliggjøres hvordan eventuelle bierverv skal avdekkes og registreres.

• Antikorrupsjon og etikk
Som oppfølging på tiltaksplanen i Deloittes granskningsrapport er det utarbeidet elæring innen tema etikk. Alle ledere i kommunen har gjennomført opplæringen. Elæringen er i tillegg distribuert til tillitsvalgte og politikerne.

• Ny varslingsordning
Bystyret vedtok 30. mai offentlig anskaffelse av et eksternt varslingsmottak som en del av den helhetlige varslingsordningen i Drammen kommune. Saken ble presentert i PSU 4.5.17.
 
• Språkkrav
Etter innspill fra arbeidstakersiden, har PSU bestilt en handlingsplan for at også eksisterende ansatte skal møte de språkkrav som per 1.12.2016 settes til nyansatte. PSU har fått en orientering om status i dette arbeid.

• Orientering om sykefravær
Med nytt HR system er det gjort en endring i beregningsmetode. I likhet med de fleste andre ASSS kommuner trekkes nå feriedager ut av tallmaterialet før sykefraværsprosenten utregnes.

 
Topp