Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2017

Driften per 1. tertial vurderes å være under god kontroll. Det er imidlertid nye utgiftsbehov og endring i forutsetningene innenfor flere av programområdene. Rådmannen foreslår derfor at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner. I tillegg tilbakeføres 14,3 millioner kroner netto fra fjorårets mer/mindreforbruk i programområdene. 

På inntektssiden oppjusteres rammetilskuddet fra staten med 3,9 millioner kroner og utbytte fra aksjeselskaper med 18,8 millioner kroner, mens skatteanslaget foreslås videreført uten endringer. I tillegg frigjøres 5 millioner kroner gjennom nedjustering av den sentrale lønnsreserven som følge av lavere lønnsvekst, mens lavt rentenivå og forbedret likviditet reduserer bykassens netto finansutgifter med 3 millioner kroner. 

Rådmannens forslag til revidert driftsbudsjett innebærer en reduksjon i bykassens netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner. Netto driftsresultat reduseres dermed fra 108,8 til 90 millioner kroner – tilsvarende 1,9 prosent av brutto driftsinntekter. 

Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at budsjettert overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. 

Fjorårets overskudd på 87,2 millioner kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond. Korrigert for foreslått bruk av bruk av fondet med 18,8 millioner kroner, blir netto avsetning til disposisjonsfond på 68,4 millioner kroner. 

Det foreslås også enkelte justeringer i investeringsbudsjettet. Drammen bykasses investeringsbudsjett foreslås økt med 19,6 millioner kroner – herav 15 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere. Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF tilføres 60 millioner kroner til finansiering av nye behov – herav ytterligere 40 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp (blant annet innløsning av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen) og 10 millioner kroner i økt ramme til ny flerbrukshall ved Brandengen skole. Samtidig foreslås Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett tilpasset en mer realistisk periodisering ved at 97,5 millioner kroner trekkes ut av årets ramme. 

Styrker kompetanseutvikling i barnehagene med 2 millioner kroner

Drammen kommune har god kapasitet i barnehagene, og alle barn får tilbud om plass. 678 barn har gratis barnehageplass.

I oppfølgingen av Læringsløp Drammen og rollen som språkkommune satses det på systematisk språkopplæring av ansatte. Per april er 197 pedagogiske medarbeidere i gang med språkskole.

Drammen kommune er fra 2017 med i forskningsprosjektet «Lekbasert læring». Prosjektet skal sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det legges vekt på kompetanseheving hos ansatte og utvikling av nye læringsmetoder.

For at barnehagene skal kunne opprettholde høy kvalitet i tilbudet, samtidig med kompetanseheving av ansatte, foreslår rådmannen at programområdet tilføres 1 million kroner.

Videre foreslår rådmannen å styrke programområdet med ytterligere 1 million kroner for å muliggjøre satsingen på prosjektet «Lekbasert læring». 

Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak for barn og unge

Senter for oppvekst fortsetter å dreie tjenestene mot utvikling av lavterskeltilbud og forbyggende tiltak for barn og unge. Arbeidet er forankret i Læringsløp Drammen og i bystyrets ambisjoner om å forhindre utenforskap og å styrke barns og unges mestring og utvikling.

Fra og med 2017 er Senter for oppvekst en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst. Kompetansesenteret vil i 2017 bli styrket med tre stillinger rettet mot kompetanseutviklingen innenfor oppveksttjenestene.

Familiehjelpen videreføres som et permanent tilbud på Fjell. En eventuell utvidelse tilbudet til andre bydeler må vurderes i sammenheng med kommunens samlede lavterskeltilbud.

Nye rammebetingelser og et lavere antall ungdommer for bosetting i 2017 enn opprinnelig vedtatt, krever at kommunen etablerer fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger for enslige mindreårige flyktninger.

Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling

Virksomheten Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell, som en oppfølging av granskningsrapporten etter korrupsjonssaken.

Det er behov for økt kapasitet til overordnet planlegging, behandling av innsendte planer, byggesaksbehandling og styrket kvalitetskontroll. Det foreslås en ekstrabevilgning for 2017 på 4,3 millioner kroner til dette.

Inndekning av merutgifter i helse, sosial og omsorg

I løpet av første tertial har det skjedd endringer som medfører behov for en styrking av programområdets rammer på i alt 7,8 millioner kroner:

- Økte husleieutgifter medfører behov for en styrking på 4,3 millioner kroner i inneværende år
- 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon av inntekter for ressurskrevende tjenester
- 1,3 millioner kroner til økt tilskudd til Fontenehuset Drammen i 2017
- 1,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilpasningstilskudd utenfor Husbankens retningslinjer

Den øremerkede finansieringen av kommunale rustiltak gjennom tilskudd fra Fylkesmannen er redusert med 2,3 millioner kroner for inneværende år. Rådmannen foreslår å dekke denne mindreinntekten ved omdisponering av ufordelte midler i programområdet.

Basert på overnevnte rammetilførsel på netto 7,8 millioner kroner, forventer rådmannen at programområdet leverer et resultat i balanse. Programområdet må i tillegg dekke merforbruket fra 2016 på 2,1 millioner kroner.

Biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og ny teknologi

1. og 2. etasje i Drammensblioteket åpnes for publikum i mai 2017. Oppussing og ombygging har tatt lengre tid enn planlagt, men det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Den trådløse infrastrukturen er imidlertid gammel og utdatert. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet økes med 0,5 millioner kroner til nytt publikumsnett på biblioteket.

Godt i gang med å forberede ny kommune

I arbeidet med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper som har startet kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier, IKT-systemer og arbeidsprosesser.

Det arbeides med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel av økonomiplan og budsjett for kommunene og nytt felles saks- og arkivsystem. Rådmannen forslår å sette av 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereformen.

Bystyret vedtok i møte 25.4.17 (sak 53/17) strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kjøp av kontrolltjenester fra kemneren.

Til iverksetting av oppfølgingstiltak knyttet til Deloittes rapport fra granskning av byggesaksavdelingen foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner.

Utvider muligheten til forhåndsstemming

Stortings- og sametingsvalget avholdes 11. september 2017. Valgstyret har vedtatt å utvide mulighetene for å avgi forhåndsstemme, ved å opprette flere stemmelokaler. Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner bevilges for å dekke kostnadene til utvidet tilbud om forhåndsstemming.

Læringsløp Drammen gjennomføres som planlagt

Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er særlig lagt vekt på språk, digitalisering, fysisk aktiv læring og forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og «Ung11».

Sommerskolen startet opp med 350 elever i 2014, og i 2017 er 1 650 påmeldt til ulike aktiviteter knyttet til læring, sosial og fysisk aktivitet.

Aktivitetsskolen har snart gjennomført sitt første år for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler, og langt flere elever deltar i aktivitetsskolen enn i SFO.

Det 11. skoleåret «Ung11» starter opp til høsten, og skal gi ungdom som trenger det bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

Arbeidet med å heve kompetanse til ansatte og ledere har fortsatt høy prioritet, og gjennom språksatsingen får over 400 medarbeidere økt sin språklige kompetanse og bedret sine forutsetninger for å være gode språkmodeller i barnehage og skole.

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2 millioner kroner til elevtallsvekst og 3,3 millioner kroner for å imøtekomme økningen i antall elever med omfattende hjelpebehov.

Reduksjon i behovet for bosetting av flyktninger

Det er bosatt 80 flyktninger per 1. tertial. To av disse er enslige mindreårige. Rådmannen har i økonomiplan 2017-2020 forventet en reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover.

Rådmannen foreslår at 10 enslige mindreårige bosettes i Drammen i 2017, i tråd med anmodning fra IMDi.

Innovasjonsfondet er etablert

Innovasjonsfondet er etablert for å fremme ideer fra alle deler av organisasjonen. Det er satt av 25 millioner kroner. Fondet har, siden oppstart i januar, etablert rutiner for søknad og evaluering. Søknadsskjema er publisert og det er gjennomført et åpent informasjonsmøte. Det har kommet inn 4 søknader. Alle søkere blir kontaktet og får bistand til videre utvikling av søknad. En søker har presentert ideen sin til arbeidsgruppen. Det er foreløpig ikke utbetalt midler per utgangen av 1. tertial. 

 
Topp