Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 1. tertial 2017

Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 4,2 millioner kroner. Programområdene vurderes gjennomgående å være under god kontroll og styring, men det er likevel avdekket behov for en del justeringer.  Rådmannen legger opp til at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner i 2017. I tillegg tilbakeføres netto 14,3 millioner kroner fra programområdenes mindreforbruk i 2016. Dette innebærer at programområdene totalt foreslås tilført 49,5 millioner kroner. 

Høyere aksjeutbytte, lavere finanskostnader og lavere lønnsvekst enn forutsatt reduserer salderingsbehovet. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner på årsbasis, først og fremst som følge økte utgifter i programområdene. Det foreslås at redusert netto driftsresultat dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, slik at forutsatt overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) kan opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på 120,7 millioner kroner. 

Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

 • Skatteutviklingen i årets fire første måneder er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Skatteveksten i Drammen er på 6,1 prosent per utgangen av april, dette er 0,3 prosentpoeng bedre enn budsjettforutsetningen. Den nasjonale skatteveksten per utgangen av april er på 6,4 prosent.  I årsprognosen må det imidlertid tas hensyn til at kommunene i november 2016 fikk betydelige engangsinntekter som ikke kan påregnes å gjenta seg i 2017.
  Som følge av lavere lønnsvekst og endringer i skatteopplegget legger Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017 opp til en nedjustering av den nasjonale skatteveksten fra 1,5 til 1,0 prosent. Som følge av de betydelige ekstraordinære skatteinntektene mot slutten av 2016 krever Drammen kommunes skatteanslag for 2017 en vekst på kun 0,3 prosent. Siden dette er godt under anslaget for nasjonal skattevekst foreslår rådmannen at det i denne omgang ikke gjøres endringer i kommunens skatteanslag. 
 • Rammetilskuddet viser per april en merinntekt på 3,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merinntekten kan i sin helhet tilskrives inntektsutjevningen for januar og februar. Rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektsutjevningen på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett, men understreker at utslag i skatteveksten lokalt og nasjonalt kan endret dette bildet.
  I samsvar med forslaget til revidert nasjonalbudsjett oppjusteres rammetilskuddet med 3,9 millioner kroner. 
 • Inntekter fra integreringstilskudd mv. ligger 2,0 millioner kroner lavere enn budsjett per utgangen av april. Bosettingen synes så langt å være i rute, og mindreinntekten skyldes i hovedsak etterslep på utbetaling av tilskudd for år 1. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger (jfr. varsel fra IMDi om redusert kvote i 2017) vil gi om lag 1 million kroner i lavere integreringstilskudd. Flere familiegjenforente enn forutsatt kan motvirke dette, og rådmannen legger foreløpig til grunn at inntektene på årsbasis vil bli i samsvar med budsjett. 
 • For programområdene viser regnskapet per april et samlet merforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, og vurderes å være under gjennomgående god kontroll. Ved utgangen av 1. tertial har programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester et merforbruk på 5 millioner kroner. Programområde 12 Grunnskole har et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner.  Øvrige programområder har per 1. tertial resultater som ligger forholdsvis nært periodisert budsjett. I arbeidet med 1. tertialrapport er det likevel avdekket nye utgiftsbehov og endringer i forutsetningene innenfor flere av programområdene. Totalt foreslås programområdene styrket med 35,3 millioner kroner som følge av disse endringene. Når det i tilleggs tas hensyn til at programområdene tilbakeføres netto 14,3 millioner kroner fra fjorårets mindreforbruk, legges til grunn at det på årsbasis styres mot balanse.
  Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto mindreutgift på 4,1 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 3,4 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik. 
 • Bykassens netto finansutgifter anslås å bli 3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Fortsatt lavt rentenivå gir gunstige innlån, og Lånefondets kontantresultat anslås å bli 1,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. I tillegg bidrar betydelig forbedret likviditet til høyere renteutgifter med 1,5 millioner kroner. 
 • Lønnsveksten i kommunal sektor er på grunnlag av årets lønnsoppgjør nedjustert fra 2,7 til 2,4 prosent i revidert nasjonalbudsjett. For Drammen bykasse tilsvarer dette en besparelse på om lag 5 millioner kroner, og den sentrale lønnsreserven foreslås nedjustert tilsvarende. 
 • Det er mottatt oppdaterte aktuarberegninger fra Drammen kommunale pensjonskasse og KLP. Bykassens samlede pensjonsutgifter anslås på grunnlag av disse beregningene å bli marginalt bedre enn budsjettert. Pensjonsområdet er erfaringsmessig beheftet med stor usikkerhet, og rådmannen vil i denne omgang tilrå at det ikke gjøres endringer i budsjettet. 


Lønn og sykelønnsrefusjon per april 2017

Regulert budsjett for lønn inkl. sosiale kostnader er på 2 571 millioner kroner i 2017. Per april er de akkumulerte lønnsutgiftene på 903 millioner kroner, som er i underkant av 1 million kroner høyere enn periodisert budsjett. Lønnsutgiftene tom. april er 2,1 prosent høyere enn i samme periode i fjor. 

Regulert budsjett for refusjon sykelønn og fødselspenger er på 76,8 millioner kroner i 2017. Per april er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspenger på 32,6 millioner kroner, som er 4,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Selv om refusjon sykelønn og fødselspenger ligger over budsjett er inntektene per 1. tertial 3,9 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Det antas at dette delvis kan tilskrives lavere sykefravær i 1. kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. I tillegg antas det å være periodiseringsmessige ettervirkninger av overgangen til nytt HR-system fra 1. januar i fjor.  

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto mindreutgift på 4,1 millioner kroner, fordelt på følgende måte:

 • Brutto lønnsutgifter: 0,8 mill. kr høyere enn periodebudsjettet
 • Refusjons sykelønn: 0,1 mill. kr høyere enn periodebudsjettet
 • Refusjon fødselspenger   4,8 mill. kr høyere enn periodebudsjettet


Lønn og sykelønnsrefusjon 2017

Avvik lønn og sykelønnsrefusjon

Drammen bykasse - hovedoversikt per april 2017 (pdf)

 
Topp