Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppdatert økonomiplan 2017-2020

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2020 basert på foreslåtte justeringer av 2017-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2018.  I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdateringen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2017-kroner for hele perioden. 

 • Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2017 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg 1. Av de foreslåtte justeringer av programområdene på 35,3 millioner kroner er 21 millioner kroner definert som varige styrkinger, og disse er videreført med anslått helårseffekt på om lag 30 millioner kroner fra og med 2018.  
 • I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen basert på SSB’s framskrivingsprognose per juni 2016. Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt i tråd med SSB’s forutsetninger, men med faktisk folketall per 1. januar 2017 som utgangspunkt.  Siden Drammens befolkningsvekst i 2016 var klart lavere enn forutsatt i SSB’s framskriving, gir prognosetallene en uforholdsmessig høy befolkningsvekst i 2018.  I mangel av bedre alternativer har likevel rådmannen i denne omgang valgt å legge SSB’s prognosetall til grunn ved framskrivingen av skatt og rammetilskudd. Etter planen vil ikke SSB publisere nye befolkningsprognoser før i juni 2018. Det må derfor vurderes om det må legges inn justerte forutsetninger når nye beregninger skal gjøre i arbeidet med økonomiplan 2018-2021. 
 • Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av basisnivå i revidert budsjett 2017. Det er utført oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2017, som signaliserer en reell vekst i kommunenes frie inntekter i størrelse 3,5 – 4,0 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan 2017-2020 er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner i perioden 2018-2020. Beregningsteknisk er det ved denne oppdateringen benyttet en reell inntektsvekst på 3,7 milliarder kroner i 2018. For årene 2019 og 2020 er det opprettholdt en reell vekst på 3 milliarder kroner per år.
  Basert på de nevnte forutsetninger viser de oppdaterte beregningene at Drammen kommunes frie inntekter forhold til gjeldende økonomiplan gir en årlig merinntekt på 15,7 millioner kroner i 2018, og deretter om lag 8 millioner kroner mer i 2019 og om lag 1 million kroner mer i 2020. 
 • Det er ved oppdateringen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden 2018-2020 vil ha en skattevekst på nivå med landsgjennomsnittet. Dette innebærer at skatteinntekt per innbygger, som følgende av noe høyere befolkningsvekst enn landet, er avtagende i hele perioden – fra 95,3 prosent i 2018 til 94,7 prosent i 2020. 
 • Inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige flyktninger er opprettholdt på samme nivå som i vedtatt økonomiplan 2017-2020. Det er en viss usikkerhet knyttet til fremtidige bosettingskvoter, og utviklingen i disse inntektene må vurderes nærmere i økonomiplan 2018-2021. 
 • Selv om rentenivået hittil i år har vært noe lavere enn forutsatt i budsjettet, er finansbudsjettet for perioden 2018-2020 opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referansen er noe stigende i slutten av perioden. I 2018 er det lagt til grunn en NIBOR-referanse på 1,10 prosent (samme som i budsjett 2017), mens det for de to siste årene er lagt til grunn en NIBOR-referanse på 1,35 prosent. 
 • Som omtalt i del 2.3.3 forventes ingen større avvik fra vedtatt budsjett i bykassens netto pensjonsutgifter i 2017, selv om de oppdaterte anslagene for både premieavvik og reguleringskostnad er noe lavere. Forutsetningene for perioden 2018-2020 er korrigert i forhold til de oppdaterte anslagene for 2017.  I tillegg er det tatt hensyn til rådmannens forslag om å disponere inntil 20 millioner korner fra DKP’s premiefond i år. Dette gir en positiv virkning på 2,7 millioner kroner i den årlige amortiseringskostnaden fra 2018.  
 • Reduksjonen i årets lønnsreserve med 5,0 millioner kroner som følge av lavere lønnsvekst i 2017, er videreført i hele perioden.
 • Basert på de foran omtalte forutsetninger og beregninger viser den oppdaterte økonomiplanskissen på neste side et netto driftsresultat på 111,6 millioner kroner i 2018 – og deretter henholdsvis 93,6 og 108,8 millioner kroner i 2019 og 2020. I 2018 tilsvarer dette 2,3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. I forhold til gjeldende økonomiplan innebærer den oppdaterte skissen en resultatforverring på 8,7 millioner kroner i 2018, og henholdsvis 13,5 og 19,6 millioner kroner i 2019 og 2020.  
 • Rådmannen har i denne omgang valgt å opprettholde overføring til investeringsbudsjettet og avsetning til disposisjonsfond med samme beløp som i vedtatt økonomiplan. Dette innebærer at resultatforverringen fremkommer som «røde» tall på bunnlinjen.
  Det minnes også om at regjeringen i Kommuneproposisjonen 2018 har varslet at 700 millioner kroner av neste års realvekst i de frie inntektene er rettet mot særskilte satsinger innenfor rusfeltet, tidlig innsats i skole og barnehage og forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Basert på inntektssystemets delkostnadsnøkler utgjør denne satsingen 11-12 millioner kroner for Drammen kommune, dersom regjeringens signaler skal følges opp. En slik satsing er ikke innarbeidet i den oppdaterte økonomiplanen, og dette må vurderes nærmere i arbeidet med økonomiplan 2018-2021.


Drammen bykasse – oppdatert økonomiplan 2017-2020 (per 1. tertial 2017) (pdf)

 
Topp