Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett

Det er gjennomført investeringer for totalt 151 millioner kroner i 1. tertial 2017. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Imidlertid foreslås investeringer i størrelse 97,5 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF skjøvet fram i tid, for å tilpasse årets budsjett til en mer realistisk periodisering av utgiftene. 

Av nye tiltak er det i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt av 15 millioner kroner fra tilsagnsrammen på totalt 20 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med andre aktører innenfor byutviklingsområdet. I bykassens investeringsbudsjett foreslås i tillegg bevilget 4,6 millioner kroner – til blant annet utskifting av skogsmaskin og ismaskin til Øren kunstisbane som fremskyndes fra 2018.  

I Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås at det avsettes ytterligere 40 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp – blant annet for å finansiere oppkjøp av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen. I tillegg foreslås bevilgningen til ny flerbrukshall ved Brandengen skole økt med 10 millioner kroner og det foreslås avsatt 8,1 millioner kroner til å dekke Drammen Eiendom KFs andel av utgifter til miljørydding i Gilhusbukta.

Investeringsrammen for Drammensbadet KF foreslås økt med 0,7 millioner kroner, blant annet til dekning av oppgradering av økonomisystem, oppgradering av kafeen og ny badeleke i vann. 

Ubrukte investeringsmidler i 2016 på totalt 172 millioner kroner foreslås re-bevilget i 2017, og er i stor grad finansiert ved utsatte låneopptak i fjor.  Øvrige endringer i årets investeringsbudsjett er i sin helhet finansiert ved omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene.  Samlet låneramme i 2017 for bykassen og de kommunale foretakene inklusiv finansiering av re-bevilgninger fra 2016, er etter dette på 576,0 millioner kroner. 
Tabellen nedenfor viser oppsummerte investeringsrammer for Drammen bykasse og kommunale foretak i 2017.


Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presiserer i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KMDs presiseringer at det ikke lenger er adgang til overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. 

Til sammen var det ved utgangen av 2016 ubrukte investeringsmidler på 172 millioner kroner, fordelt med 97,6 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 74,4 millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i i utgangspunktet videreføres i 2017, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) per programområde, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2016, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammene for 2017. 


Investeringsmidlene som foreslås tilbakeført omfatter i stor grad investeringsprosjekter som er under planlegging eller utførelse, men hvor påløpte kostnader som følge av periodiseringsmessige forhold har blitt lavere enn budsjettert. Som det vil fremgå av forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF foreslås diverse nedjusteringer innenfor årets investeringsramme for å sikre en riktigere periodisering av budsjettet. 

Tilbakeførte investeringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås finansiert 83 millioner kroner i eksterne lån, etter at det er korrigert for anslått momskompensasjon på 14,6 millioner kroner. Øvrige finansieringskilder ble benyttet fullt ut i samsvar med budsjett i investeringsregnskapet for 2016, mens bruk av lån til investeringsformål var 106,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Når det gjelder Drammen Eiendom KF ble det i regnskap 2016 avsatt inntekter som var forutsatt benyttet til finansiering av ubrukte investeringer. Dette gjelder inntekter fra statstilskudd, momskompensasjon og salg av eiendom mv. med til sammen 23,8 millioner kroner. Disse midlene forutsettes benyttet til delvis finansiering av tilbakeførte investeringer i 2016. Utover dette foreslås re-bevilgningen av investeringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett finansiert med 50,6 millioner kroner i bruk av eksterne lån. 

Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2017 en brutto investeringsramme på 329 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 41 prosent (135,6 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av del 2.4.1 foreslås i tillegg 97,6 millioner kroner i ubrukte bevilgninger fra 2016 re-bevilget i år. Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2017 blir etter dette på 426,6 millioner kroner. 

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 78 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 48 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 36,9 millioner kroner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene utenom vann og avløp hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2017):

 • Drammen Park – rehabilitering fase 2 12,3 mill. kr
 • Holdeplasstruktur Bragernes 6,1 mill. kr
 • IKT – Applikasjoner – nye styringssystemer mv. 3,0 mill. kr
 • Oppgradering PC-utstyr Introduksjonssenteret 1,8 mill. kr
 • Asfaltering/forarbeider 1,8 mill. kr
 • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 1,5 mill. kr
 • Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 1,2 mill. kr


Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2017, jfr. tabellen nedenfor:


Drammen bykasses investeringsramme for 2017 foreslås oppjustert med 19,6 millioner kroner. Den største tilførselen gjelder disponering av 15 millioner kroner fra tilsagnsrammen til  byutviklingsprosjekter i samarbeid med andre utbyggere . I tillegg foreslås blant annet økt bevilgning på 1,6 millioner kroner til utskifting av skogsmaskin, samt 1,5 millioner kroner til ismaskin til ny kunstisbane på Øren. Som følge av tidligere ferdigstillelse framskyndes denne investeringen fra 2018.  De foreslåtte tiltakene er i sin helhet forutsatt finansiert gjennom økt låneopptak. 

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2017 en brutto investeringsramme på 383,1 millioner kroner. Som omtalt i del 2.4.1 foreslås dessuten ubrukte bevilgninger fra 2016 på 74,4 millioner kroner re-bevilget i 2017. Disponibel investeringsramme i foretaket i 2017 blir etter dette på 457,5 millioner kroner. 

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 73 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2016, hvor det var regnskapsført 82,8 millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2017):

 • Strategiske eiendomskjøp 23,8 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie 9,2 mill. kr
 • Øren skole – utvidelse 8,2 mill. kr
 • Brandengen skole – utvidelse 6,3 mill. kr
 • Øren skole – driftsbygg og infrastruktur 6,0 mill. kr
 • Øren skole – flerbrukshall 3,8 mill. kr
 • Fjell skole og flerbrukshall 3,3 mill. kr
 • Oppgradering tekniske anlegg 2,0 mill. kr


For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 1. tertial 2017, jfr. vedlegg 3. 

Innenfor Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett foreslås nye tiltak og justeringer for 60,1 millioner kroner. Blant annet foreslås at avsetningen til strategiske eiendomskjøp utvides med 40 millioner kroner, blant annet for å møte behov for innløsning av eiendommer som berøres av ny trase for Vestfoldbanen. I tillegg foreslås bevilgningen til ny flerbrukshall ved Brandengen skole økt med 10 millioner kroner etter gjennomført anbudskonkurranse. Det foreslås også at det bevilges 8,1 millioner kroner til dekning av Drammen Eiendom KFs andel av kostnader til miljørydding i Gilhusbukta. 

I tillegg foreslås Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett nedjustert med 97,5 millioner kroner som følge av endret periodisering. Blant annet foreslås årets bevilgninger til skole-/hallprosjektene ved Brandengen og Fjell skoler nedjustert med totalt 75 millioner kroner. Midlene forutsettes tilbakeført etter ny behovsvurdering i økonomiplan 2018-2021. 

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2017 foreslås justert innenfor en låneramme som reduseres med 37,4 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2017:

 
Topp