Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og Kommuneproposisjonen 2018

Regjeringen la den 11. mai i år frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB 2017) og kommuneproposisjonen for 2018. I tilknytning til RNB 2017 er det foreslått enkelte endringer i det økonomiske opplegget for kommunene i år, mens det i kommuneproposisjonen gis føringer for det økonomiske opplegget i 2018. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune.

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Nedjustering av kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2017 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 2,5 prosent. Dette anslaget var basert på lønnsvekst på 2,7 prosent og prisvekst på 2,2 prosent i 2017. På grunnlag av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er lønnsveksten redusert til 2,4 prosent. Prisstigningen er nedjustert til 2,1 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av den kommunale deflatoren for 2017 fra 2,5 til 2,3 prosent.. 

Skatt og rammetilskudd

Regjeringen har i RNB 2017 nedjustert anslaget for kommunenes skatteinntekter med 707 millioner kroner sammenliknet med vedtatt statsbudsjett. Dette tilsvarer en nedjustering av vekstanslaget fra 1,5 til 1,0 prosent. Nedjusteringen av årets skatteanslag er først og fremst begrunnet med at lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 prosent til 2,4 prosent. I tillegg vil endringer i skatteopplegget for 2017 gi lavere skatteinntekter, men dette kompenseres gjennom økt rammetilskudd. For Drammen kommune utgjør dette 1,7 millioner kroner.

Som nærmere redegjort for i del 2.3.1 Sentrale inntekter er Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2017 på 0,34 prosent og det er således ikke behov for nedjustering av skatteanslaget.

Øremerkede bevilgninger på 172,2 millioner kroner til flere barnehagelærere i statsbudsjettet 2017 foreslås innarbeidet i rammetilskuddet til dekning av skjerpede krav i pedagognormen allerede i 2017. Helårseffekten i 2018 er på 413 millioner kroner. Det anslås at dette vil gi Drammen kommune økt rammetilskudd på om lag 2,2 millioner kroner i 2017 og 5,3 millioner kroner fra 2018.

Kommuneproposisjonen 2018

Reell vekst i kommunenes frie inntekter

Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i størrelse 3,5 – 4 milliarder kroner i 2018. 

Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med kommunesektorens økte utgifter til blant annet:

  • demografikostnader (2 200 mill. kr)-
  • økte pensjonskostnader (350 mill. kr)
  • diverse satsinger («merking»): økt satsing på rusfeltet (300 mill. kr), tidlig innsats skole og barnehage (200 mill. kr), forebyggende tiltak barn, unge, familier (200 mill. kr)

For Drammen kommune utgjør disse satsingene - beregnet etter inntektssystemets delkostnadsnøkler – utgifter i størrelse 11 – 12 millioner kroner dersom man skal følge opp regjeringens føringer. 

I tillegg ønsker regjeringen å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren, og påpeker at dersom sektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent vil dette frigjøre om lag 1,2 milliarder kroner som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

Senter for økonomisk forskning (SØF) har lagt kommunevise anslag for effektivisering innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene. Det anslås et effektiviseringspotensialet for de tre områdene samlet på om lag 27 milliarder kroner.

Det kommunale skattøret for 2018 blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3 milliarder kroner i 2018. Den foreslåtte vekstrammen kan gi Drammen kommune merinntekter i størrelse 6 – 12 millioner kroner neste år i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan. Men store deler av veksten kan bli «spist opp» av «merkede» satsingene.     

Selskapsskatt

I Kommuneproposisjonen for 2016 varslet regjeringen en ny inntekt fra 2017 som vil belønne kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser. Om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper skulle tilbakeføres til kommunene.

Regjeringen utsetter også i denne runden tilbakeføringen av selskapsskatt  - da dette kan slå uheldig ut for kommuner med konjunkturutsatt næringsliv. Regjeringen vil komme tilbake til saken senere. 

Veksttilskudd

Grensen for veksttilskudd foreslås opprettholdt på 1,4 prosent for gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst siste tre årene. Drammen kommune hadde i 2016 en befolkningsvekst på 0,70 prosent, mens gjennomsnittet for de siste tre år (2014-2016) var på 1,07 prosent. Drammen kommune vil således ikke utløse veksttilskudd i 2018.

Inntektssystemet

Kostnadsnøklene

Det foreslås ingen endringer i kostnadsnøklene i 2018, jfr de omfattende endringen som ble innført i 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeid med å utrede delkostnadsnøkkel for pleie- og omsorgstjenester. Det anbefales ikke egen kostnadsnøkkel for kommunale veier.  

Storbytilskudd

Det foreslås at storbytilskuddet utvides fra fire til fem byer. Kristiansand får storbytilskudd fra 2018 (om lag 33 millioner kroner) som følge av sammenslåingen med Søgne og Sogndalen fra 1.1.2020. Tilskuddet vil øke ytterligere etter kommunesammenslåingen – til 39,4 millioner 2017-kroner basert på de tre kommunenes folketall per 1. januar i år.  

Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker hadde per 1. januar i år et samlet innbyggertall på 99 734, og vil med stor sannsynlighet passere 100 000 innbyggere i løpet av inneværende år. Rådmannen foreslår derfor at det tas kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å undersøke mulighetene for at også den nye kommunen i Drammensregionen får storbytilskudd. Hvis Drammen dermed – på samme måte som Kristiansand – skulle få storbytilskudd fra 2018 ville dette utgjøre 25,2 millioner kroner. Etter sammenslåingen ville tilskuddet øke til 36,7 millioner 2017-kroner – basert på de tre kommunenes innbyggertall per 1. januar i år. 

Den nye kommunen vil motta regionsentertilskudd på 4,94 millioner kroner i år, stigende til om lag 9,9 millioner kroner i 2018 og 2019. Dette tilskuddet vil bortfalle hvis Drammen innvilges storbytilskudd. 

Inntektsgarantiordning (INGAR)

Grenseverdien har vært nominelt uendret seiden 2009, og foreslås fra 2018 økt fra kroner 300 til kroner 400 per innbygger. Siden INGAR finansieres med likt beløp (trekk) per innbygger bør dette slå positivt ut for Drammen kommune (anslagsvis 2 – 3 millioner kroner lavere trekk i 2018).

 
Topp