Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Drammen kommune har god kapasitet i barnehagene, og alle barn får tilbud om plass. 678 barn har gratis barnehageplass. Ordningen med gratis barnehage er evaluert, og målene om økt integrering, bekjempelse av barnefattigdom og bedre språkutvikling synes langt på vei å være innfridd.

I oppfølgingen av Læringsløp Drammen og rollen som språkkommune satses det på systematisk språkopplæring av ansatte. Per april er 197 pedagogiske medarbeidere i gang med språkskole. På sikt er målsettingen å tilby språkskole til alle pedagogiske medarbeidere i barnehagene.

Drammen kommune er fra 2017 med i et praksisnært forskningsprosjekt som heter «Lekbasert læring». Det fireårige prosjektet har til hensikt å sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Prosjektet legger vekt på kompetanseheving hos ansatte, utvikling av nye læringsmetoder og et felles innhold som blant annet har til hensikt å styrke barns forutsetninger for selvregulerende atferd, utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, språk og matematiske ferdigheter.

For at barnehagene skal kunne opprettholde høy kvalitet i tilbudet, samtidig med kompetanseheving av ansatte, foreslår rådmannen at programområdet tilføres 2 millioner kroner til vikarer og gjennomføring av prosjektet «Lekbasert læring».

Økonomisk status

Fakta

Programområdet ventes å gå i balanse ved årets slutt. Dette er imidlertid beheftet med noe usikkerhet grunnet utgifter til spesialpedagogisk tilrettelegging og et stadig økende antall barn med gratis barnehage.

Vurdering

De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt. 

Stadig flere med gratis barnehage

I økonomiplanen er det satt av 7,9 millioner kroner til gratis barnehage. Overskudd fra 2016 gir rom for å finansiere ordningen ut over bystyrets avsetning, innenfor programområdets ramme. Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere beregning av de økonomiske konsekvensene av ordningen i økonomiplanen 2018-2021.


Tabellen viser at antall heltidsplasser i kommunen er redusert med fire plasser sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. I samme tidsrom har antall barn i barnehage falt med 20. Dette antyder at det er færre barn som benytter seg av deltidsplasser i år enn i fjor. Tabellen viser videre at det er stadig flere som søker seg til private barnehager. Sammenlignet med samme periode 2016 har de kommunale barnehagene 41 færre heltidsplasser, mens de private har økt med 37 plasser. Særlig mange små barn har begynt i private barnehager i 2017. Den økte etterspørselen etter plasser i private barnehager antas å ha vesentlig sammenheng med barnehagenes plassering. For å skape flere barnehageplasser i pressområder, og samtidig legge til rette for å jevnere fordeling mellom private og kommunale barnehager, har Drammen Eiendom fått i oppdrag å finne, og eventuelt omregulere, tomter til barnehageformål. Det er også mulig at det er andre årsaker til at private barnehager er mer attraktive enn kommunale, eksempelvis mer fleksible åpningstider om sommeren og bedre kosttilbud.

Særskilt tilrettelegging


Til tross for en marginal økning i antall barn med vedtak, er det samlede vedtatte timetallet per måned avtakende. Denne tendensen må sees i sammenheng med arbeidet for å forbedre det allmennpedagogiske styrkningstilbudet til alle barn i barnehagen. Til tross for den positive utviklingen har sterk vekst i utgiftene knyttet til spesialpedagogiske tiltak uten tilsvarende vekst i programområdets ramme i tidligere år resultert i et betraktelig avvik mellom regnskap 2016 og budsjett 2017. Det ventes imidlertid, til dels på grunn av overskudd fra 2016, at dette skal kunne dekkes innenfor programområdets ramme.

En endring i barnehageloven i 2016 åpner for at barnehagene kan søke kommunen om midler til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i tillegg til tilskudd til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har gitt tilskudd til slik tilrettelegging også før lovendringen, men det er likevel mulig at ordningen kan medføre noe økte kostnader. 

Lekbasert læring - Læringsløp Drammen

Lekbasert læring er et forskningsprosjekt hvor man undersøker om et helt nytt lekbasert førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter minst åtte timer i uka. Drammen kommune samarbeider med universitetet i Stavanger om dette forskningsprosjektet, som vil gå inn som en del av Læringsløp Drammen. Kostnader ved prosjektet er beregnet til 1 million kroner for deltakende private og kommunale barnehager. Forsøket vil, gitt at erfaringene er gode, bli vurdert innført som et permanent utviklingstiltak for å styrke barnas kompetanse i overgangen til skole.  

Vikarmidler til barnehagene

Barnehagene i Drammen kommune har lav grunnbemanning. De har over flere år hatt lavest sykefravær blant storbykommunene, og har satset stort på deltakelse i kompetanseheving via læringsløp Drammen og kompetansesenteret. For å sikre at barnehagene har muligheten til å opprettholde høy kvalitet i barnehagetilbudet, parallelt med kompetanseheving av de ansatte samt for å forebygge et noe økende sykefravær, foreslår rådmannen å tilføre programområdet 1 million kroner i vikarmidler.

Konklusjon 

Programområdet styrkes med to millioner kroner til vikarer i forbindelse med omfattende kompetanseheving blant ansatte, og for å sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Programområdet har utfordringer knyttet til forhold som relaterer seg til spesialpedagogiske behov, samt økte kostnader til gratis barnehage. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til den samlede årsprognosen for området.


Investeringsbudsjett

Ved utgangen av 2016 gjensto 0,9 millioner i ubrukte investeringsmidler, som foreslås rebevilget i 2017. Summen er først og fremst knyttet til rehabilitering av uteområder i to barnehager som forventes ferdigstilt våren 2017.

Drammen Eiendom er på utkikk etter tomter eller eiendommer som er egnet til barnehageformål på sentrale deler av Strømsø/Marienlyst. Foreløpig er det få eiendommer på markedet, og ingen er hittil funnet egnet. Drammen Eiendom melder at det er ved regulering av nye boligområder det er mest sannsynlig å kunne realisere arealer til en ny barnehage.

Andre forhold

Evaluering av gratis barnehage

Drammen kommune har siden 1. oktober 2014 tilbudt gratis barnehageplass til barn i lavinntektsfamilier bosatt i Drammen. Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og stimulere barns språkutvikling. Per april var det 678 barn som hadde gratis barnehageplass, hvilket utgjør 19 prosent av alle barn med barnehageplass i kommunen. Per april har antall barn dekket av ordningen økt med 48 siden årsskiftet, og med 68 fra samme tidspunkt i 2016.

Evalueringsrapporten om gratis barnehage ble lagt frem i april og viser at ordningen med gratis barnehage er bærekraftig i et lokalt samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er ennå for tidlig til å måle effekten i forhold til bystyrets langsiktige mål:  økt integrering, bekjempelse av barnefattigdom og bedret språkutvikling. Rapporten tilsier allikevel på at ordningen med gratis barnehage er et viktig skritt i riktig retning.  

Ved tildelt barnehageplass blir foreldrene gjort oppmerksomme på muligheten til å søke om gratis barnehage om de fyller kravene i forhold til inntekt, nå under 417 000 kroner. Søknaden må inneholde dokumentasjon på inntekt under terskelverdien, av dokumentasjonen fremgår også hvilken aktivitet foreldrene er i.

Krav om pedagognorm

Regjeringen ønsker å øke kravene til kompetanse i barnehagene i form av skjerpede krav i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget om skjerpet pedagognorm vil bli sendt på høring i løpet av våren 2017. For å sikre en enhetlig finansiering foreslår regjeringen å gi et øremerket tilskudd på 172,2 millioner kroner i 2017 for at barnehagelærere skal kunne innfri skjerpede krav til pedagogisk bemanning. Det antas at Drammen sin andel av dette vil utgjøre 2,2 millioner kroner.

Utvidet rett til barnehageplass

Stortinget har vedtatt å utvide retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av november. Retten er oppfylt i Drammen ved årets hovedopptak. 87,6 prosent fikk innfridd første eller andre valget ved hovedopptaket. 

Ledig kapasitet i barnehagene  

Det var 77 ledige plasser i kommunale og private barnehager etter at hovedopptaket var avsluttet. Per mai var det mottatt 106 søknader etter søknadsfristen 1. mars, og av disse er det 80 som søker plass innen utgangen av inneværende år. Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av året. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Det er mottatt fem klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak.

Digitaliseringstiltak

Alle kommunale barnehager bruker Vigilo hver dag til inn- og utsjekk av barn og ansatte, i tillegg til beskjeder til og fra foreldrene. Det er noe ulikhet knyttet til hvor mye barnehagene bruker funksjonalitet knyttet til planlegging, rapporter og bilder. I brukerundersøkelsen gir foreldrene i stor grad uttrykk for at de er fornøyde med å få informasjon digitalt.

Digitale verktøy benyttes som en del av det pedagogiske arbeidet innen områdene språk, sosial læring og samspill. Barnehagene har felles applikasjoner til blant annet dokumentasjon av lek, hverdagsaktiviteter, turer og opplevelser. Barna er med på å ta bilder, filme og sette sammen.

Kartlegging av etterspørsel etter barnehageplass

Rådmannen har med bakgrunn årsmeldingen for 2015, som viste at andelen barn i barnehage gikk ned, gjennomført en kartlegging av familier som ikke har barnehageplass. Kartleggingen peker på tre forhold som synes å være særlig medvirkende til at foreldre ikke benytter barnehage: 1. Det økonomiske insentivet som kontantstøtten representerer. 2. Troen på at de yngste barna har det best hjemme. 3. Et ønske om at barna skal lære seg morsmålet før de starter i barnehagen. Rapporten viser videre at informasjon om ordningen med gratis barnehage har et forbedringspotensial.

Svømming

I løpet av vinterferien deltok 156 femåringer fra private og kommunale barnehager i vanntilvenning/svømmeopplæring med Drammen svømmeklubb. Tiltaket er fullfinansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet. Det er planlagt tilsvarende kurs i juni. 

Økonomisk status

Fakta

Programområdet ventes å gå i balanse ved årets slutt. Dette er imidlertid beheftet med noe usikkerhet grunnet utgifter til spesialpedagogisk tilrettelegging og et stadig økende antall barn med gratis barnehage.

Vurdering

De kommunale barnehagene melder balanse ved årets slutt.

Stadig flere med gratis barnehage

I økonomiplanen er det satt av 7,9 millioner kroner til gratis barnehage. Overskudd fra 2016 gir rom for å finansiere ordningen ut over bystyrets avsetning, innenfor programområdets ramme. Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere beregning av de økonomiske konsekvensene av ordningen i økonomiplanen 2018-2021.

Barnetallsutvikling og fordeling mellom kommunale og private barnehager - Antall heltidsplasser og barn i barnehagene 

Tabellen viser at antall heltidsplasser i kommunen er redusert med fire plasser sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. I samme tidsrom har antall barn i barnehage falt med 20. Dette antyder at det er færre barn som benytter seg av deltidsplasser i år enn i fjor. Tabellen viser videre at det er stadig flere som søker seg til private barnehager. Sammenlignet med samme periode 2016 har de kommunale barnehagene 41 færre heltidsplasser, mens de private har økt med 37 plasser. Særlig mange små barn har begynt i private barnehager i 2017. Den økte etterspørselen etter plasser i private barnehager antas å ha vesentlig sammenheng med barnehagenes plassering. For å skape flere barnehageplasser i pressområder, og samtidig legge til rette for å jevnere fordeling mellom private og kommunale barnehager, har Drammen Eiendom fått i oppdrag å finne, og eventuelt omregulere, tomter til barnehageformål. Det er også mulig at det er andre årsaker til at private barnehager er mer attraktive enn kommunale, eksempelvis mer fleksible åpningstider om sommeren og bedre kosttilbud.

Særskilt tilrettelegging

Til tross for en marginal økning i antall barn med vedtak, er det samlede vedtatte timetallet per måned avtakende. Denne tendensen må sees i sammenheng med arbeidet for å forbedre det allmennpedagogiske styrkningstilbudet til alle barn i barnehagen. Til tross for den positive utviklingen har sterk vekst i utgiftene knyttet til spesialpedagogiske tiltak uten tilsvarende vekst i programområdets ramme i tidligere år resultert i et betraktelig avvik mellom regnskap 2016 og budsjett 2017. Det ventes imidlertid, til dels på grunn av overskudd fra 2016, at dette skal kunne dekkes innenfor programområdets ramme.

En endring i barnehageloven i 2016 åpner for at barnehagene kan søke kommunen om midler til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i tillegg til tilskudd til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har gitt tilskudd til slik tilrettelegging også før lovendringen, men det er likevel mulig at ordningen kan medføre noe økte kostnader.

Lekbasert læring - Læringsløp Drammen

Lekbasert læring er et forskningsprosjekt hvor man undersøker om et helt nytt lekbasert førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter minst åtte timer i uka. Drammen kommune samarbeider med universitetet i Stavanger om dette forskningsprosjektet, som vil gå inn som en del av Læringsløp Drammen. Kostnader ved prosjektet er beregnet til 1 million kroner for deltakende private og kommunale barnehager. Forsøket vil, gitt at erfaringene er gode, bli vurdert innført som et permanent utviklingstiltak for å styrke barnas kompetanse i overgangen til skole. 

Vikarmidler til barnehagene

Barnehagene i Drammen kommune har lav grunnbemanning. De har over flere år hatt lavest sykefravær blant storbykommunene, og har satset stort på deltakelse i kompetanseheving via læringsløp Drammen og kompetansesenteret. For å sikre at barnehagene har muligheten til å opprettholde høy kvalitet i barnehagetilbudet, parallelt med kompetanseheving av de ansatte samt for å forebygge et noe økende sykefravær, foreslår rådmannen å tilføre programområdet 1 million kroner i vikarmidler.

Konklusjon 

Programområdet styrkes med to millioner kroner til vikarer i forbindelse med omfattende kompetanseheving blant ansatte, og for å sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Programområdet har utfordringer knyttet til forhold som relaterer seg til spesialpedagogiske behov, samt økte kostnader til gratis barnehage. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til den samlede årsprognosen for området.

Investeringsbudsjett

Ved utgangen av 2016 gjensto 0,9 millioner i ubrukte investeringsmidler, som foreslås rebevilget i 2017. Summen er først og fremst knyttet til rehabilitering av uteområder i to barnehager som forventes ferdigstilt våren 2017.

Drammen Eiendom er på utkikk etter tomter eller eiendommer som er egnet til barnehageformål på sentrale deler av Strømsø/Marienlyst. Foreløpig er det få eiendommer på markedet, og ingen er hittil funnet egnet. Drammen Eiendom melder at det er ved regulering av nye boligområder det er mest sannsynlig å kunne realisere arealer til en ny barnehage.

Andre forhold

 

Evaluering av gratis barnehage

Drammen kommune har siden 1. oktober 2014 tilbudt gratis barnehageplass til barn i lavinntektsfamilier bosatt i Drammen. Formålet med gratis barnehage er å bekjempe barnefattigdom, styrke integreringen og stimulere barns språkutvikling. Per april var det 678 barn som hadde gratis barnehageplass, hvilket utgjør 19 prosent av alle barn med barnehageplass i kommunen. Per april har antall barn dekket av ordningen økt med 48 siden årsskiftet, og med 68 fra samme tidspunkt i 2016.

Evalueringsrapporten om gratis barnehage ble lagt frem i april og viser at ordningen med gratis barnehage er bærekraftig i et lokalt samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er ennå for tidlig til å måle effekten i forhold til bystyrets langsiktige mål:  økt integrering, bekjempelse av barnefattigdom og bedret språkutvikling. Rapporten tilsier allikevel på at ordningen med gratis barnehage er et viktig skritt i riktig retning.  

Ved tildelt barnehageplass blir foreldrene gjort oppmerksomme på muligheten til å søke om gratis barnehage om de fyller kravene i forhold til inntekt, nå under 417 000 kroner. Søknaden må inneholde dokumentasjon på inntekt under terskelverdien, av dokumentasjonen fremgår også hvilken aktivitet foreldrene er i.

Krav om pedagognorm

Regjeringen ønsker å øke kravene til kompetanse i barnehagene i form av skjerpede krav i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget om skjerpet pedagognorm vil bli sendt på høring i løpet av våren 2017. For å sikre en enhetlig finansiering foreslår regjeringen å gi et øremerket tilskudd på 172,2 millioner kroner i 2017 for at barnehagelærere skal kunne innfri skjerpede krav til pedagogisk bemanning. Det antas at Drammen sin andel av dette vil utgjøre 2,2 millioner kroner.

 

Utvidet rett til barnehageplass 

Stortinget har vedtatt å utvide retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av november. Retten er oppfylt i Drammen ved årets hovedopptak. 87,6 prosent fikk innfridd første eller andre valget ved hovedopptaket.

Ledig kapasitet i barnehagene 

Det var 77 ledige plasser i kommunale og private barnehager etter at hovedopptaket var avsluttet. Per mai var det mottatt 106 søknader etter søknadsfristen 1. mars, og av disse er det 80 som søker plass innen utgangen av inneværende år. Det tildeles barnehageplasser fortløpende. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp i løpet av året. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn. Det er mottatt fem klager på tildeling av barnehageplass ved årets hovedopptak.

 

Digitaliseringstiltak

Alle kommunale barnehager bruker Vigilo hver dag til inn- og utsjekk av barn og ansatte, i tillegg til beskjeder til og fra foreldrene. Det er noe ulikhet knyttet til hvor mye barnehagene bruker funksjonalitet knyttet til planlegging, rapporter og bilder. I brukerundersøkelsen gir foreldrene i stor grad uttrykk for at de er fornøyde med å få informasjon digitalt.

 

Digitale verktøy benyttes som en del av det pedagogiske arbeidet innen områdene språk, sosial læring og samspill. Barnehagene har felles applikasjoner til blant annet dokumentasjon av lek, hverdagsaktiviteter, turer og opplevelser. Barna er med på å ta bilder, filme og sette sammen.

 

Kartlegging av etterspørsel etter barnehageplass

Rådmannen har med bakgrunn årsmeldingen for 2015, som viste at andelen barn i barnehage gikk ned, gjennomført en kartlegging av familier som ikke har barnehageplass. Kartleggingen peker på tre forhold som synes å være særlig medvirkende til at foreldre ikke benytter barnehage: 1. Det økonomiske insentivet som kontantstøtten representerer. 2. Troen på at de yngste barna har det best hjemme. 3. Et ønske om at barna skal lære seg morsmålet før de starter i barnehagen. Rapporten viser videre at informasjon om ordningen med gratis barnehage har et forbedringspotensial.

 

Svømming

I løpet av vinterferien deltok 156 femåringer fra private og kommunale barnehager i vanntilvenning/svømmeopplæring med Drammen svømmeklubb. Tiltaket er fullfinansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet. Det er planlagt tilsvarende kurs i juni. 

 
Topp