Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdets forbruk er i tråd med tildelt budsjett per 1. tertial 2017. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det er påbegynt et arbeid for å opprette en ny alarmsentral i Tønsberg, som er planlagt driftsklar i løpet av 2018.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial.

Vurdering

Det er ingen forhold innenfor programområdet som gir grunn til å forvente avvik fra tildelt ramme.

Konklusjon

Rådmannens konklusjon er at driften er i tråd med årsbudsjettet per 1. tertial.


Andre forhold

Deltakelse i ny 110-nødalarmsentral for region Sør-Øst

Det er påbegynt et arbeid for å etablere en ny 110-nødalarmsentral i Tønsberg. Sentralen skal betjene til sammen 52 kommuner i området. Dette innebærer at lovpålagte tjenester som i dag utføres ved Vestviken 110-sentral, vil overføres når den nye sentralen står ferdig i 2018. Kostnadene knyttet til etablering av den nye sentralen vil i stor grad dekkes av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Kommunens utgifter knyttet til etableringen vil adresseres i 2. tertialrapport.

Sikringstiltak i forbindelse med 17. mai

I samarbeid med nasjonale myndigheter og lokalt politi ble det iverksatt sikringstiltak i forbindelse med 17. mai. Det vurderes å søke statlige midler til dette. Dette vil utdypes i 2. tertialrapport.

 
Topp