Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

Virksomheten Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell, delvis som resultat av granskningsrapporten etter korrupsjonssaken. Det er behov for økt kapasitet til overordnet planlegging, behandling av innsendte planer, byggesaksbehandling og styrket kvalitetskontroll. Det foreslås ekstrabevilgning for 2017 på 4,3 millioner kroner til dette.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet har per april et merforbruk på 0,2 millioner kroner.

Organisasjonsutvikling og kvalitetssystem Byplan

Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell. Virksomheten er nå inndelt i tre avdelinger, plan, byggesak og juridisk. Dette skal blant annet legge til rette for en uavhengig behandling av klagesaker, både innenfor plan- og byggesaker. Det pågår rekruttering av leder for juridisk avdeling. Byggesaksavdelingen har endret organisering og er inndelt i grupper, med ansvar fordelt etter sakstyper. Dette skal i større grad legge til rette for at like saker får lik behandling. Det legges også større vekt på kundeservice, der tilgjengelighet, forutsigbarhet og dialog er stikkord.

Tiltaksplanen etter Deloittes granskningsrapport er fulgt opp, og de enkelte tiltak gjennomføres i henhold til de frister som er satt. Herunder er kvalitetssystem for Byplan under utarbeidelse. Systemet blir satt i pilotdrift i løpet av mai, og driftsettes i 1. versjon innen 1. juli.

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet er styrket med innleide ressurser for å kunne ferdigstilles innen sommerferien. Det ble bevilget 1 million kroner til dette formålet. I tillegg blir det gjennomført en gjennomgang av selvkost, som oppfølging av tiltak 20 i tiltaksplanen. Oppfølgingsprosjektet er nå kostnadsberegnet til 1,8 millioner kroner. Det er derfor behov for en styrking av dette arbeidet med totalt 1,3 millioner kroner

Vurdering – ressurser og oppgaver

Ressurssituasjonen på Byplan er anstrengt. Det brukes fortsatt betydelige ressurser på oppfølging av saker i kjølvannet av korrupsjonssaken. I dette arbeidet benyttes både innleide og egne ressurser. Planavdelingen har en betydelig portefølje av overordnede kommunale planer og i oppfølging av private planforslag. Det jobbes godt med struktur og kompetanseoppbygging, men avdelingen må styrkes for å kunne jobbe strategisk og være i forkant. Det er estimert et behov for ytterligere to årsverk i faste stillinger, der det ene i en lengre periode vil fungere som vikar for medarbeider i permisjon.

Byggesak er fortsatt i oppstarten med ny organisering, og det er dermed vanskelig å si hvordan ny organisering vil slå ut ressursmessig. En gjennomgang av status og restanser i dagens situasjon viser at cirka 880 søknader er under behandling på byggesak, hvorav 320 søknader gjelder førstegangsbehandling. Saksinngangen er noe lavere sammenlignet med samme periode i 2016, mens produksjonen er noe høyere. Selv om produksjonen har økt, er fortsatt saksinngangen høyere enn produksjonen, noe som vises ved at restansene øker.

I tiltaksplanen er det konkrete tiltak og mål for å gi bedre service til innbyggerne og for at saksbehandlingstiden skal være innenfor lovpålagte frister. For å oppnå dette må det settes av ytterligere ressurser til kontakt og dialog med brukerne for at det ikke skal gå ut over saksbehandlingstiden.

Til sammen indikerer dette at ressurssituasjonen fortsatt er for svak til å kunne gjennomføre all saksbehandling innenfor lovpålagte krav og yte den servicen som er ønsket. Dette, sett i sammenheng med den forventede veksten i kommunen, gjør at også byggesak må styrkes, med anslagsvis to årsverk.

Juridisk avdeling antas å ha tilstrekkelig kapasitet på sikt. For tiden benyttes innleide ressurser for å ta unna ulovlighetssaker som har kommet inn etter korrupsjonssaken. Per 1. tertial ligger 279 ulovlighetssaker til behandling i tillegg til 25 klagesaker som er under behandling. Antall ulovlighetssaker har dermed gått noe ned de siste månedene. Dersom det ikke lykkes kommunen å rekruttere leder til juridisk avdeling, vil det være behov for å leie inn en leder for en periode.

Konklusjon 

Ut i fra vurderingen gitt over, er det behov for å styrke Byplan med 4,3 millioner kroner, der 0,8 millioner vil gå til å styrke bemanning og 3,5 millioner kroner skal dekke kjøp av tjenester (oppfølgingsprosjektet, plan- og byggesaksoppgaver). Styrket bemanning utgjør 0,8 millioner i 2017, helårsvirkning for fire stillinger i 2018 utgjør i størrelsesorden 3,2 millioner kroner.

 

Investeringsbudsjettet

Samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere

I økonomiplan 2017-2020 er det satt av midler til samarbeidsprosjekter for byutvikling:

«Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden 2017-2020. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Rådmannen rapporterer bruk fra bevilgningsrammen i tertialrapportene og årsmeldingen.»

 Ved utgangen av 1. tertial 2017 er det forventet at denne posten i år vil bli belastet med minimum 15 millioner kroner. Noen av de aktuelle prosjektene der kostnader påløper i 2017 er:

  • Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate
  • Gulskogen Vest bydelspark
  • Grunnerverv på Holmen
  • Belysning i Nordbyveien
  • Prosjektering av Grev Wedels plass 
  • Etterbruk eksisterende Vestfoldbane

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

I følge tidligere inngått utbyggingsavtale med utbygger av Bragernes Atrium, skal tilliggende gatenett rehabiliteres i etterkant av at midlertidig brukstillatelse er gitt. Utbygger bidrar med 5,5 millioner kroner, og det er fremforhandlet bidrag fra øvrige gårdeiere i størrelsesorden 1,5 millioner kroner. Det er gjennomført anbudskonkurranse, og entreprisearbeidene i Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate langs bygningene tilhørende Bragernes Atrium starter våren 2017. Forventet bidrag fra Drammen kommune i 2017 er 5 millioner kroner for de aktuelle delstrekningene. Beløpet belastes budsjettpost for samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere.   

Anbudskonkurransen omfattet også en opsjon for rehabilitering av gjenstående del av Nedre Torggate mellom Amtmand Bloms gate og Bragernes Torg og Amtmand Bloms gate mellom Nedre Torggate og Engene. Det er også her fremforhandlet bidrag fra aktuelle gårdeiere, og samlet bidrag er cirka 1,5 millioner kroner. Vann- og avløpsvirksomheten har behov for oppgradering av vann, avløps- og overvannsnettet på denne strekningen, og de bidrar økonomisk også med en forholdsvis andel av overflatearbeidene. Gjenstående beløp for fullfinansiering er cirka. 4,5 millioner kroner. Arbeidene for opsjonsdelen må bestilles innen 10. juli 2017 og kan ferdigstilles 1. halvår 2018. Det foreslås at beløpet belastes budsjettpost for samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere i 2018. 

Når dette er gjennomført, er hele Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate frem til Schwenckegata rehabilitert i henhold tidligere vedtatte planer i likhet med Nedre Storgate frem til Erik Børresens allé.

Destinasjon Spiraltoppen

Rådmannen vil legge frem en sak til bystyret hvor formålet er å utvikle Spiraltoppen som destinasjon. Fokus vil være spesielt rettet på aktiviteter for barn og gondolbane til sentrum.Saken om gondolbane legges frem før sommeren 2017. Øvrige tema om mulig utvikling av Spiraltoppen som destinasjon, legges frem for bystyret i slutten av året 2017. 

Oppkjøp av eiendom - ny Vestfoldbane 

Kommunedelplan for Intercity Vestfoldbanen ble vedtatt 20.12.2016. Bane NOR har varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan. For å redusere usikkerhet for berørte beboere har Drammen kommune gitt tilbud om innløsning til grunneiere som berøres av båndlegging. I 2016 ble fire eiendommer innløst. I 1. kvartal 2017 er ytterligere fire eiendommer innløst. I alt har 47 eiendommer hittil fått godkjent søknad om innløsning, men det er ikke ventet at alle disse vil aktivere innløsningsprosessen. Det kan også bli aktuelt med mer eiendomskjøp i forbindelse med andre utviklingsprosjekt.

Eiendomskjøpene gjennomføres av Drammen Eiendom KF.

Andre forhold

Gjennomgang av selvkostmodell for byggesak

I samsvar med tiltak nummer 20 i rådmannens tilbakemelding til Kontrollutvalget vedrørende Deloittes granskingsrapport om korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen har BDO foretatt en gjennomgang av selvkostberegningsmodellen for byggesak.  I rapporten gir BDO uttrykk for at de hovedprinsipper som er benyttet for beregning av selvkost for byggesak i Drammen kommune følger de regler som er satt, og at beregningene i hovedsak er gjort i henhold til selvkostveiviser utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. BDO påpeker at det er noen områder der fordelingsnøkler og vurderinger i selvkostkalkylen bør gjennomgås, men gir samtidig uttrykk for at man ikke har funnet at det er henført vesentlig for mye eller for lite kostnader til selvkost.  

Rådmann vil gjennomgå de anbefalinger som er gitt i rapporten, og vil følge opp dette i forbindelse med økonomiplan 2018-2021. Rapporten følger i sin helhet som vedlegg 13.

Nytt sykehus

Regjeringen har i revidert statsbudsjett for 2017 satt av midler til å forberede byggingen av nytt sykehus i Drammen:

«Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8,5 milliarder 2017-kroner til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av anslått kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017–2024.»

Drammen kommune følger opp og bidrar i planprosessen, for å muliggjøre byggestart i henhold til helseforetakets fremdriftsplan.

 
Topp