Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse, sosial og omsorg

I løpet av første tertial har det skjedd endringer som medfører behov for en styrking av programområdets rammer på i alt 7,8 millioner kroner:
 • Økte husleieutgifter medfører behov for en styrking på 4,3 millioner kroner i inneværende år
 • 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon av inntekter for ressurskrevende tjenester
 • 1,3 millioner kroner til økt tilskudd til Fontenehuset Drammen i 2017
 • 1,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilpasningstilskudd utenfor Husbankens retningslinjer
 • Den øremerkede finansieringen av kommunale rustiltak gjennom tilskudd fra Fylkesmannen er redusert med 2,3 millioner kroner for inneværende år. Rådmannen foreslår å dekke denne mindreinntekten ved omdisponering av ufordelte midler i programområdet.

  Basert på overnevnte rammetilførsel på netto 7,8 millioner kroner, forventer rådmannen at programområdet leverer et resultat i balanse.

  Programområdet må i tillegg dekke merforbruket fra 2016 på 2,1 millioner kroner.  

  Økonomisk status

  Fakta

  Programområdet har et merforbruk på 5 millioner kroner per 1. tertial.

  Vurdering

  Programområdet har sammenliknet med samme periode i fjor noe lavere netto driftsutgifter. Til tross for et merforbruk på fem millioner kroner per 1. tertial viser programområdet god styring og kontroll med økonomien. 

  Økte husleieutgifter fra 2017

  Etter at budsjettene for 2017 ble behandlet i bystyret har husleien økt for Tilrettelagte tjenester, Boveiledning og aktivitet, Tjenestetildeling og samordning og NAV Drammen med til sammen 4,3 millioner kroner.  

  Endring i beregning av tilskudd til ressurskrevende tjenester

  Det ble i 2016 gjort endringer i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. Pensjonskostnader som er finansiert ved bruk av premiefond inngår ikke lenger i refusjonsgrunnlaget. Endringen ble kjent via rundskrivet fra Helsedirektoratet januar 2017. Det er estimert at dette vil gi mindreinntekter på 1,2 millioner kroner i 2017. Dette er ikke kompensert for i økonomiplan 2017-2020.

  Avvikling av diagnoselista for fysioterapi

  Diagnoselista for fysioterapi ble avviklet med virkning fra 1.1.2017. Regjeringen begrunnet dette med en forventning om innføring av egenandeler for kommunale fysioterapitjenester. De statlige rammeoverføringene ble som følge av redusert med 2,2 millioner kroner, og budsjettrammene til programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester ble nedjustert tilsvarende i økonomiplan 2017-2020. Nedtrekket er innarbeidet i rammen, da en administrering og innkreving av egenandeler er beregnet å utgjøre mer enn hva som kan forventes av inntekter. Egenandeler for kommunale fysioterapitjenester anbefales derfor ikke innført i 2017.

  Finansiering av tjenester til rus og psykisk helse

  Stortinget har de siste årene styrket de frie inntektene til kommunene, og har blant annet begrunnet styrkingen med økt satsing innenfor rus og psykisk helse. I Drammen er disse midlene foreløpig ikke brukt til styrking av tjenestene. Vesentlig andel av ordinær drift i Senter for rusforebygging er gjennom mange år finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen. I 2017 har kommunen søkt om maksimalt beløp som kan søkes av prosjektmidler, i alt 6,1 millioner kroner. Drammen kommune har fått tilsagn om 4,9 millioner kroner, som inkluderer 1,3 millioner kroner til nye tiltak:

  • 1,5 årsverk til etablering av arbeidsrettet rehabiliteringssenter 
  • 0,5 årsverk til koordinering av samarbeid med frivillige 


  For å videreføre dagens tilbud må bortfall av øremerkede tilskudd på 2,3 millioner i 2017 kompenseres. For inneværende år finansieres dette gjennom omdisponering av ufordelte midler til nye tiltak. Rådmannen kommer nærmere tilbake til innovasjonsstrategien og hvordan dette arbeidet kan styrkes, jfr. bystyresak 67/17, i arbeidet med økonomiplan 2018-2021. 

  Kafètilbud i helse- og omsorgsdistriktene

  Kafètilbud i alle helse- og omsorgsdistriktene er per i dag ikke fullfinansiert innenfor rammen. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan tilbudene kan finansieres i økonomiplan 2018 - 2021. 

  Økt tilskudd til Fontenehuset Drammen

  I innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester er det foreslått at kommunen inngår en partnerskapsavtale med Fontenehuset Drammen. Formålet er å styrke antallet arbeidsrettede tiltak. Fontenehuset Drammen har tatt kontakt med rådmannen og meldt behov for styrking på 1,3 millioner kroner i inneværende år. Dette inkluderer finansiering av en stilling som skal bidra til at Fontenehuset Drammen blir sertifisert i henhold til Fontenehusmodellen. Rådmannen anbefaler at Fontenehuset innvilges et tilskudd på 1,3 millioner kroner i 2017 under forutsetning av at det inngås en partnerskapsavtale som medfører styrking av det arbeidsrettede tilbudet.

  Økte utgifter til hjemmetjenester

  Som en følge av fritt brukervalg er det foretatt en analyse av de siste års produksjon av hjemmetjenester. På grunnlag av beregningene anslås at det har vært en økning på om lag 10 000 årstimer i hjemmetjenester (hjemmehjelp og hjemmesykepleie) i perioden 2014-2017. Dette tilsvarer en utgiftsøkning på om lag 3,5 millioner kroner. Rådmannen vil følge utviklingen, og en eventuell rammestyrkning som følge av dette vil vurderes i forbindelse med økonomiplan 2018-2021. 

  Vedtak om tilpasningstilskudd i Klagenemnda

  Klagenemnda behandlet i ekstraordinært møte 6. april 2017 spørsmål om innvilgelse av tilpasningstilskudd etter at kommunens tidligere avslag var påklaget til Sivilombudsmannen (sak 26/17). Klagenemnda konkluderte med at tilskudd på totalt 1,2 millioner kroner skulle innvilges, hvorav etableringstilskudd på 200 000 kroner tidligere var innvilget innenfor Husbankens retningslinjer, og ble utbetalt til klagerne i 2016. Klagenemdas innvilgelse av tilpasningstilskudd i den konkrete saken faller utenfor Husbankens retningslinjer, og en million kroner må dekkes av Drammen kommune.

  Inndekning av merforbruk fra 2016

  I samsvar med kommunens budsjettreglement skal programområdet dekke inn merforbruk på 2,1 millioner kroner fra 2016, jfr. nærmere omtale om tilbakeføring av programområdenes mer/mindreforbruk i del 2.3.3.

  Konklusjon 

  Programområdet forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Rådmannen foreslår en netto rammestyrkning på 7,8 millioner kroner.


  Investeringsbudsjettet 

  Omdisponering restmidler fra kjøkkenkonsept 

  I forbindelse med omlegging av kjøkkenkonseptet i 2015 til kok/kjøl ble det avsatt 2 millioner kroner til nytt inventar og utstyr til mottakerstedene. Prosjektet er avsluttet, og rådmannen foreslår at restmidler på 0,8 millioner kroner blir omdisponert til kjøp av inventar og utstyr for Tjenestetildeling og samordning i forbindelse med innflytting i nye lokaler ved Papirbredden 3.

  Andre forhold 

  Startlån

  Bystyret vedtok i økonomiplan 2017 – 2020 en ramme på 300 millioner kroner for startlån i 2017. Per 1. tertial har kommunen fått utbetalt 200 millioner kroner av rammen, fra Husbanken. Per 1. tertial er det utbetalt 13,8 millioner kroner i startlån til vanskeligstilte husstander i Drammen. På samme tidspunkt i 2016 var det utbetalt 29,5 millioner kroner. Eventuelt behov for nedjustering av rammen vurderes i 2. tertial.

  Egenbetaling – digitale hjelpemidler

  Den 26. april 2016 vedtok Bystyret i sak 0048/16 prinsipper for administrering av velferdsteknologiske hjelpemidler. HSO har nå investert i velferdsteknologiske hjelpemidler og vil i tråd med vedtaket komme med anbefalinger til egenandeler, se vedlegg. Bruk av hjelpemidler kan bidra til mestring av hverdagen og utsette behov for hjemmetjenester. Det foreslås at kommunen dekker deler av leasingkostnadene innenfor rammen avsatt til digitalisering, da enkelte nyutviklede hjelpemidler er forholdsvis dyre. Kostnadene knyttet til slike hjelpemidler forventes å bli redusert etter hvert som utviklingen går videre. Estimerte merkostnader for kommunen er 1,4 millioner kroner per år. Rådmannen vil oppdatere egenbetalingsordningene løpende i forbindelse med budsjettbehandlingene. Det finnes støtteordninger for brukere med lav betalingsevne.

  Egenbetaling for digitale hjelpemidler nye satser fra 1. august 2017


  Tjenestebiler i HSO – status nullslipp

  I tråd med bystyrets vedtak fra 2015 vil HSOs personbiler som går på fossilt drivstoff skiftes ut til el-biler (63) og til plug-in hybrid (20). Utskiftingen utføres etter hvert som leasingavtalene utløper. Innen 2020 skal det være 100 prosent dekning av miljøbiler i HSO, med unntak av 15 varebiler der det ikke er miljøvennlig alternativ tilgjengelig i markedet.

  Plan for utskifting av 83 personbiler til el-bil og plug-in hybrid

  Per utgangen av 1. tertial er det 51 prosent dekning av miljøbiler. Ladestasjoner er på plass i løpet av 2017.

  Økt sysselsetting som følge av Internasjonale Drammen

  Internasjonale Drammen har en målsetting om å sysselsette 1 000 innvandrere innen 2020. 133 personer med innvandrerbakgrunn har til nå fått arbeid via Internasjonale Drammen.

  Legevakta 

  Foreløpige beregninger tyder på at Legevakta vil ha et merforbruk på nærmere 6 millioner kroner i år. Rådmannen har opprettet tettere dialog med Legavakta hva angår ulike sider av tjenestekvaliteten, og vil komme tilbake med nye vurderinger til 2. tertial. For ytterligere omtale av Legevakta henvises det til kapittel om eierstyring.

  Status klagesaker 

  Av 17 klagesaker er fem ferdigbehandlet administrativt (omgjort eller trukket), seks er ferdigbehandlet av Fylkesmannen (der en er stadfestet, én delvis opphevet og én omgjort). I tilsynssaker er fem saker overført fra 2016, og fire nye saker har kommet til i 2017, hvorav en er lukket uten avvik.

   
  Topp