Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Drammen kommune er vertskommune for Kunst rett vest i 2018. Rådmannen foreslår å bevilge 0,1 millioner kroner til forberedelse til arrangementet i 2017.

Husleier til eksterne har økt mer enn det som er blitt kompensert ved kommunal deflator. Dette innebærer ekstraordinære kostnader for Papirbredden og Nøstedhallen i 2017. Programområdet tilføres 0,3 millioner kroner for å håndtere dette.

1. og 2. etasje i Drammensblioteket ble åpnet for publikum i mai 2017. Det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Drammensbiblioteket har fått muligheten til å utvikle og ta i bruk et nytt skybasert biblioteksystem. Den trådløse infrastrukturen er imidlertid gammel og utdatert. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet økes med 0,5 millioner kroner til nytt publikumsnett på biblioteket.

Fylkesmannen har tildelt 0,6 millioner kroner til oppfølging av to bystyresaker våren 2017 vedrørende frivillighet.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial.

Vurdering

Kunst rett vest

Drammen har søkt om, og fått tildelt, oppgaven å være vertskommune for det store kunstprosjektet Kunst rett vest i 2018. I økonomiplanen er det bevilget 1 million til prosjektet kommende år. Det er imidlertid også behov for å gjøre en rekke forberedelser allerede i 2017. Rådmannen foreslår derfor at det bevilges 0,1 millioner kroner til dette formålet.

Husleieøkninger

Husleiene på Papirbredden og Nøstedhallen har økt mer enn kompensasjonssatsen som gis på slike utgifter. Det forventes at virksomhetene selv skal kunne håndtere slike svingninger. Avviket inneværende år har imidlertid vært spesielt stort. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med en engangssum på 0,3 millioner kroner for å sørge for at utfordringen håndteres uten å påvirke driften i vesentlig grad. 

Konklusjon

Rådmannen foreslår å til føre programområdet 0,4 millioner kroner for å dekke vesentlig høyere husleiekostnader og Kunst rett vest. 


Investeringsbudsjett

Det gjenstår 2,1 millioner kroner i ubrukte investeringsmidler på virksomhet kultur. Rådmannen foreslår at summen rebevilges i 2017 for å fullføre igangsatte prosjekter på G60 og biblioteket. 

Videre er det behov for å oppdatere den trådløse infrastrukturen for tilgang til internett til besøkende og ansatte på biblioteket. Kapasiteten har ikke blitt utvidet siden åpningen av Papirbredden i 2007, og nettet er derfor underdimensjonert for dagens trafikk. Rådmannen foreslår derfor at rammen for investeringer økes med 0,5 millioner kroner til nytt trådløst publikumsnett på Drammensbiblioteket.

Andre forhold

Åpning av biblioteket

Ombyggingen og oppussing av 1. og 2. etasje av biblioteket er nå ferdigstilt. Biblioteket ble åpnet for publikum i mai. Det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Drammen har fått muligheten til å utvikle og ta i bruk et nytt skybasert biblioteksystem. Det nye biblioteksystemet vil gi biblioteket muligheten til å utvikle nye digitale løsninger for brukeren. Bibliotekets brukere vil med det nye tilbudet få økt tilgang til arbeids- og leseplasser og øvrige bibliotektjenester. Den meråpne løsningen tas i bruk så fort biblioteket har gått over til nytt biblioteksystem. Overgangen avhenger av ferdig leveranse fra leverandør, som planlegger ferdigstillelse i juni.

Festivaler

Vindtornfestivalen ble gjennomført som planlagt med et bredt program. Årets tema var ”Musikk og poesi”, og Erling Kittelsen ble tildelt årets poesipris på 100 000 kroner. BlÅkk-festivalen på Fjell hadde i 2017 ny publikumsrekord med nærmere 1 000 besøkene. Årets festival fikk bred omtale i lokal presse, men også fra nasjonale artister på sosiale media etter festivalen. Forberedelsene til GLOBUSfestivalen i september går som planlagt.

Ny kulturplan

Arbeidet med ny kulturplan for byen går som planlagt. Som et ledd i arbeidet hadde Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv en vellykket studietur til Århus som er europeisk kulturhovedstad i 2017. Videre har administrasjonen besøkt Stavanger kommune for å lære av deres kulturstrategiske og planmessige arbeid.

Ny frivillighetssentral og arrangementet frivilligbørs

Fylkesmannen har, etter søknad fra kommunen, gitt tilsagn om 0,3 millioner kroner til hvert av tiltakene, dvs. 0,6 millioner kroner. Rapporter sendes innen 15. desember 2017.

 
Topp