Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

I arbeidet med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper som har startet kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier og IKT-systemer og arbeidsprosesser. Arbeidsgruppene jobber med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel økonomiplan og budsjett for fellesnemnda og nytt felles saks- og arkivsystem. Rådmannen forslår å sette av 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereformen i 2017.

Bystyret vedtok i møte 25.4.17 (sak 53/17) strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Disse legges til grunn for kommunens anskaffelser. Rådmannen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kjøp av kontrolltjenester fra Kemneren.

Bystyret vedtok 30.5.17 at Drammen kommune etablerer en ny varslingsordning med et eksternt varslingsmottak og et sentralt internt varslingsråd. I tråd med bystyresaken foreslår rådmannen at det settes av 0,15 millioner kroner til etablering og drift av varslingsordning.

Til iverksetting av oppfølgende tiltak som knytter seg til Deloitte sin granskingsrapport av byggesaksavdelingen, foreslår rådmannen av programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 1 millioner kroner.

Vurdering

Det er behov for å styrke programområdets økonomi med midler til arbeid med kommunereformen, oppfølging av granskningsrapporten og arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dette er nærmere beskrevet under «Andre forhold».

Konklusjon 

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 9,4 millioner kroner.


Investeringsbudsjettet 

Sykkelparkering i rådhuset

I Økonomiplan 2017 – 2020 vises det til at rådmannen vil komme tilbake til anbefalt løsning for sykkelparkering og ressursbehov i 1. tertialrapport 2017. Sykkelparkering foreslås etablert i kjellerarealer langs rådhusets borggård, med adkomst via ny utvendig rampe/trapp. Arealene ligger innenfor rådhusets tilfluktsrom, og har de senere år vært i bruk til arkivfunksjoner. Anslått husleieeffekt av tiltaket ble avsatt i økonomiplan 2017 – 2020. Det foreslås avsatt 1 millioner kroner til inventar og utstyr.

Andre forhold 

Digitalisering

Digitaliseringsstrategien følges opp i tråd med planer for 2017. Rådmannen har vedtatt en handlingsplan for informasjonssikkerhet og skal iverksette nye retningslinjer og rutiner for å heve kvaliteten på arbeidet og kompetansen på området. Verktøy for å gjennomføre kompetansekartlegging av ansatte i barnehagene og skolene er anskaffet, og arbeidet med selve kartleggingen er godt i gang. Høsten 2016 innførte barnehagene Vigilo som digitalt verktøy for dialog med foresatte. Brukerundersøkelsen fra februar viser at mange foresatte er godt fornøyd med løsningen. Foresatte er særlig fornøyd med å få mer informasjon, bilder av eget barn og beskjeder. Enkelte trekker frem at Vigilo har gjort en god dialog enda bedre og enklere, samt at de har fått et godt innblikk i barnehagehverdagen. 

Kvalitets- og styringssystem

Utvikling av kvalitets- og styringssystemet følger oppsatt tidsplan og er planlagt for drift våren 2018. For å sikre brukerperspektivet arbeides det etter systemtankegangen, og organisasjonens prosesser er identifisert. De viktigste prosessene skal nå kartlegges, for å sikre grensesnitt mellom prosesser, god flyt i tjenesteleveransen til bruker og helhetsforståelse i organisasjonen. Innhold i kvalitets- og styringssystemet tilpasses organisasjonen og utvikles fortløpende. 

Tiltak for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret behandlet i sitt møte 25.04.17 sak om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (sak 53/17). Bystyret vedtok strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Disse legges til grunn for kommunens anskaffelser. Bystyret ga rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kemneren i Drammensregionen om kjøp av kontrolltjenester. Samarbeidsavtalen går ut på at kemneren på bestilling fra Drammen kommune gjennomfører kontroller ute på byggeplasser og tjenestesteder. Avtalen vil sikre profesjonelle kontroller for kommunen og gi kemneren god innsikt i hva som rører seg i leverandørmarkedene kommunen opererer i. Som varslet i bystyresak 53/17 foreslår rådmannen å innarbeide en budsjettjustering på 1,5 millioner kroner for året 2017 til kjøp av kontrolltjenester.

Kommunereform og administrative ressurser

I forbindelse med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper og igangsatt forberedende kartlegging som skal sikre fellesnemnda og prosjektrådmannen en god start på sitt arbeid. Kartleggingen omfatter lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier og IKT-systemer og arbeidsprosesser. Arbeidsgruppene jobber med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel økonomiplan og budsjett for fellesnemnda og nytt felles saks- og arkivsystem. Dette arbeidet er i rute. Drammen kommune som største kommune vil også få ekstra ansvar i en del driftsprosesser for å ivareta sentrale funksjoner inn mot etablering av ny kommune 1.1.20. Dette stiller krav til tilgjengelighet på riktig kompetanse som skal bidra til at strategiske og operative avklaringer kommer på plass i god tid før sammenslåingen. Til dette arbeidet foreslår rådmannen at det i 2017 avsettes 5 millioner kroner. Rådmannen vil i forbindelse med Økonomiplan 2018 – 2021 komme tilbake med nærmere vurderinger knyttet til fremtidig ressursbehov.

Nytt sak og arkivsystem

Rådmennene i kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er enige om at det etableres et felles prosjekt for anskaffelse og implementering av ny saks- og arkivløsning for de tre kommunene. Som en konsekvens av denne beslutningen, vil anskaffelse og implementering av ny saks- og arkivløsning få en annen fremdrift enn hva som opprinnelig er lagt til grunn for arbeidet i Drammen kommune (opprinnelig planlagt leveranse 31.12.17). Ny løsning vil bli implementert i den enkelte kommune før kommunesammenslåing. I Drammen kommune vil implementering skje 1.7.18. Felles arbeidsprosesser og et felles arkiv for den nye kommunen er klart til 1.1.20.

Eksternt varslingsmottak

Bystyret vedtok i sitt møte 30.5.17 at Drammen kommune etablerer en ny varslingsordning med et eksternt varslingsmottak og et sentralt internt varslingsråd. Hensikten med tiltaket er å bidra til at det i større grad blir varslet om kritikkverdige forhold i kommunen. I tråd med bystyresaken foreslår rådmannen at det avsettes 100 000 kroner til etablering av tiltaket og 50 000 kroner i årlige driftskostnader.

Oppfølging av granskningsrapporten

Til iverksetting av oppfølgende tiltak som knytter seg til Deloittes granskingsrapport av byggesaksavdelingen foreslår rådmannen av programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner, jamfør omtale under del 1 Hovedtrekk. Midlene går i hovedsak til å dekke utgifter til utredning av selvkostmodell byggesak (jfr. nærmere omtale under programområde 04 Byutvikling), lønn til ny konserncontroller og kjøp av eksterne tjenester knyttet til kontrolloppgaver. 

Kanalstrategi

Arbeidet med kanalstrategien er igangsatt med en kartlegging av dagens kanalbruk i de kommunale virksomhetene og foretakene. Det er få norske kommuner som har vedtatt en egen kanalstrategi. Det hentes derfor inn erfaringer fra Danmark, hvor mange av kommunene har egne kanalstrategier, i arbeidet med å utvikle denne strategien for Drammens del. Det varsles en bystyresak 2. halvår 2017, fortrinnsvis i oktober, slik at eventuelle investeringer tas inn i økonomiplan 2018-21/budsjett 2018 som legges frem i november. 

Digitalisering av byhistorie

Bystyret behandlet i sitt møte 25.4.17 spørsmål om digitalisering av Per Otto Borgens byleksikon. Det eksisterer en søkbar pdf-fil av den nyeste versjonen av byleksikonet (2004-utgaven). Denne pfd-fila kan brukes som et utgangspunkt for en prosess, der resultatet vil bli et digitalt og søkbart byleksikon i en nettløsning. Det foreslås avsatt 250 000 kroner til gjennomføring av tiltaket.

Digitalt 17. maikart

Til 17. mai var program for aktiviteter i byen tilgjengelig på kommunens nettside. I år var det også utarbeidet et digitalt kart over byen som viste hvor aktivitetene fant sted med overordnet informasjon om arrangementene. Kartet kunne også lastes ned som app. Kartet hadde om lag 19 000 oppslag dagene forut for og på nasjonaldagen.

Fjell 2020

Drammen kommune har i 2017 fått 7, 6 millioner kroner til områdesatsingen Fjell 2020, hvorav 3,5 millioner kroner skal gå til områdeutvikling og 4,1 millioner kroner skal gå til tjenesteutvikling. 3,2 millioner kroner av tjenesteutviklingsmidlene er tildelt Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen skoler.

Lærlingplasser

I økonomiplan 2017-2020 ble det vedtatt at Drammen kommune skal øke antall lærlingplasser med 20 hvert år. Ansettelsesprosess av lærlinger har startet opp og 76 kandidater har blitt innkalt til intervju. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport. 

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp