Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Ny strategisk næringsplan for Drammen for perioden 2017-2020 er vedtatt av bystyret. For å øke antall nye arbeidsplasser i Drammen har næringslivet og kommunen igangsatt prosjektet Næringsvekst 2020, der kommunen og næringslivet hver vil bidra med 2 millioner kroner årlig i fire år fra og med 2017. Det er i 1.tertial gjennomført møter i kontaktutvalget.Programområdet rapporterer per 1.tertial et resultat i balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet rapporterer forbruk i tråd med budsjett per april.

Vurdering

Det vurderes som viktig at programområdet har økonomisk fleksibilitet og at Drammen kommune har anledning til å delta på aktiviteter innenfor området som det ikke har vært mulig å forutse og budsjettere. 

Konklusjon 

Programområdet forventer et årsresultat i tråd med budsjettet.


Andre forhold 

Strategisk næringsplan

I økonomiplanen for 2016-2019 vedtok bystyret at det skulle gjennomføres en prosess for å oppdatere Strategisk næringsplan. Ny plan ble vedtatt av bystyret 25.4.2017.  Strategisk næringsplan 2017-2020 er utarbeidet i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen og Byen Vår Drammen. Det er gjort noen endringer i satsingsområder og strategier i forhold til tidligere plan, i forhold til utfordringene framover. Strategisk næringsplan for Drammen 2017-2020 har bred støtte i næringslivet i Drammen og hos øvrige samarbeidsparter.

Næringsvekst 2020

Et sentralt virkemiddel i Næringsplanen er «Næringsvekst 2020». Omdømmeprosjektet har vart i ti år, og forlenges nå gjennom prosjektet «Næringsvekst 2020», som er et fireårig prosjekt der Drammen kommune bidrar med to millioner kroner hvert år i fire år, til sammen åtte millioner, og der det private næringslivet bidrar med om lag det tilsvarende. «Næringsvekst 2020» skal forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser Drammen. «Næringsvekst 2020» skal stimulere til økt næringsetablering i Drammen og Drammensregionen.

Næringsvekst 2020 har følgende fire hovedsatsingsområder: Besøksnæringen, eiendomsutvikling, helse og gründersatsing. Prosjektet vil i tillegg forsterke prosesser og tiltak innen områdene handel, miljø/klima, logistikk, service og omdømme.

Næringsvekst 2020 har Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune som prosjekteier, og en styringsgruppe som består av representanter for næringslivet og næringsorganisasjoner, samt representanter for Drammen kommune. Drammensregionens næringsforening er sekretariat. Prosjektet har også et advisory board med nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor byen og regionen, og ser den utenfra.

Kontaktutvalget for næringslivet

Det er i 1. tertial gjennomført to møter i kontaktutvalget.

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp