Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har vedtatt å etablere en ny kommune fra 1. januar 2020. Det er i den forbindelse igangsatt en rekke arbeids- og kartleggingsgrupper som forbereder prosessen. Politisk fellesnemnd opprettes juni 2017, til å lede arbeidet med ny kommune. Stortings- og sametingsvalget avholdes 11. september 2017. Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner bevilges til en utvidelse av forhåndstemmetilbudet.

Per april er programområdet i balanse i forhold til periodisert budsjett, og årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt ramme.

Økonomisk status 

Fakta 

Per april er programområdet i balanse i forhold til periodisert budsjett. 

Vurdering 

I sak 03/17 vedtok valgstyret å utvide det foreslåtte forhåndsstemmetilbudet med tre nye forhåndsstemmesteder. Som opplyst i saken ble valgstyrets vedtak gjort uten økonomisk inndekning. I sak 05/17 varslet derfor rådmannen at spørsmålet om eventuell tilleggsbevilling ville bli nærmere omtalt i 1. tertial. Etter en helhetlig vurdering er merkostnadene anslått til 0,9 millioner kroner. 

Konklusjon  

Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner tilleggsbevilges til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget.   


Investeringsbudsjettet 

Det er fra tidligere år bevilget investeringsmidler til PC-ordning for politikere. Gjenværende investeringsmidler fra 2016 er cirka 1,1 millioner kroner. Det foreslås at 0,1 millioner kroner overføres til 2017 for å dekke investeringsbehovet for inneværende år.

Andre forhold 

Kommunereformen

Drammen og Svelvik vedtok i juni 2016 å danne en ny kommune sammen, mens Nedre Eiker gjorde tilsvarende vedtak desember 2016. Stortinget vedtar ny kommunestruktur 8. juni 2017. Da opprettes en fellesnemnd av politikere, som skal styre prosessen med å etablere den nye kommunen. I løpet av året blir det ansatt prosjektrådmann som skal styre den administrative delen av prosessen. Anskaffelse av rekrutteringsfirma ble gjennomført i mai 2017. Prosjektrådmannen blir rådmann i den nye kommunen i 2020 (kommunedirektør i forslag til ny kommunelov). 

Kommunereformen er en politisk styrt prosess. Bystyret følger arbeidet gjennom orienteringssaker i bystyremøtene. I januar ble det opprettet et arbeidsutvalg av tre politikere fra hver kommune. Arbeidsutvalget har hatt månedlige møter, hvor møtested har rullert mellom kommunene. Arbeidsutvalget sikrer fremgang i de forberedende prosessene som er planlagt gjennomført før fellesnemnd opprettes (jamfør politisk plattform). Det er avholdt et felles kommunestyremøte for alle de folkevalgte i de tre kommunene. Når fellesnemnd opprettes, avvikles arbeidsutvalget. 

De tre rådmennene utgjør den administrative prosjektledelsen, med prosjektstøtte, inntil prosjektrådmann ansettes. Det er satt i gang kartlegging av IKT-systemer, arkivordninger, HR-rutiner, kommunale planstrategier og selskapsorganisering. I tillegg er det satt i gang et arbeid med omstillingsdokumenter innenfor personal, medvirkning for tillitsvalgte, felles arbeid med økonomiplan og budsjett for reformarbeidet, samt et prosjekt for nytt sak- og arkivsystem. Ny nettside for kommunereformen er satt opp. Den heter www.sammeni2020.no, fram til den nye kommunens navn er bestemt.

Fylkesmannen bidrar med 1,7 millioner kroner til reformarbeidet i Drammen kommune og nabokommunene. Midlene dekker deltagelse på seminarer, studieturer og politiske fellesmøter for folkevalgte og tillitsvalgte, samt kommunikasjonsarbeid ut mot innbyggerne.

Sammenslåingsvedtak innen 31. desember 2016 utløser reformmidler. En sammenslåing av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik, vil utløse 40 millioner kroner i engangsstønad, som utbetales i 2017, samt 30 millioner kroner i reformmidler som utbetales i 2020. Det vil i tillegg bevilges søkbare midler på infrastrukturtiltak (digitale og fysiske) og regiontilskudd. Av disse midlene forskutterer Drammen kommune 10 millioner kroner til Svelvik og 10 millioner kroner til Nedre Eiker, som stedsutviklingsmidler (jamfør Politisk plattform kap. 11a, pkt 2). Det foreslås i tillegg å sette av 5 millioner kroner til administrative engangskostnader som påføres Drammen kommune i forbindelse med kommunereformarbeidet (programområde 07).

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgstyret har hittil i 2017 behandlet tre saker. I den hensikt å bidra til økt valgdeltakelse er det vedtatt en egen kommunikasjonsstrategi. Det er 15 partier som stiller liste ved høstens valg. Drammen kommune har et godt utbygd forhåndsstemmetilbud. Forhåndsstemmingen starter 10. august og avsluttes 8. september. På valgdagen 11. september har kommunen ni valglokaler.

Granskningsprosjektet

I sammenheng med korrupsjonssaken igangsatte kontrollutvalget en ekstern granskning av byggesaksavdelingen i 2016. Granskningsprosjektet var planlagt ferdigstilt i desember 2016, men ble forlenget til januar 2017. Kostnader knyttet til granskningsarbeidet utgjør 0,3 millioner kroner i 2017 og vil dekkes av mindreforbruket på dette prosjektet i 2016.

 
Topp