Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Vei

Vinterdrift, som er programområdets mest økonomisk uforutsigbare aktivitet, er avsluttet for sesongen. Sesongen har vært preget av uvanlig stort behov for strøing, salting og renhold og lite behov for snøbrøyting. Årets vårfeiing er avsluttet som planlagt før 1.mai, og alle fontener er satt i drift. Etter å ha avsluttet årets tre første hovedaktiviteter er det ingen vesentlige avvik innen programområdet.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2017.

Vurdering

Det er ikke behov for justering av driftsbudsjettet.

Konklusjon 

Rådmannens prognose for programområdet er et resultat innenfor tildelt ramme. 


Investeringsbudsjettet 

Rådmannens prognose for programområdet er et resultat innenfor tildelt ramme.

Prosjekt i Seterveien, som er en del av hovedsykkelveinettet, er under utførelse.

Videre er resten av årets vedlikeholdsprogram ferdig planlagt og langt på vei satt i bestilling. Årets hovedaktiviteter er i tillegg til dekkeleggingsplanen, rehabilitering av tre gang-/ sykkelbroer på Konnerud, rehabilitering av Ingeniør Rybergs gate, samt rehabilitering og oppgradering av murer. Prosjekt med forsterking av bekkeinntak for å imøtekomme ekstremvær fortsetter.

Strakstiltak Spiralen

Brannsikring og fjellsikring i og utenfor Spiralen er utført. Av den totale bevilgningen på 4 millioner kroner fra 2016, ble 0,44 millioner kroner brukt til nødvendige brannsikkerhetstiltak i 2016. Ytterligere sikkerhetstiltak for til sammen 0,75 millioner kroner er satt i bestilling for utførelse sommeren 2017. Det nye radionettet DAB+ er satt i drift, men mangler en funksjon som gir brannvesenet muligheten til å snakke til bilførerne via bilradio. Kostnad er anslått til 0,1 millioner kroner. Geolog er engasjert for å vurdere sikring av fjellskjæring ved øvre port. Kostnader og omfang er foreløpig uavklart. Bevilgningen foreslås derfor videreført. Rådmannen avklarer behov innen 2. tertial.

Andre forhold

Revidering av gatenorm

Ny gatenorm er ute på høring, med svarfrist 15. mai 2017.

Hovedplan vei og trafikksikkerhet

Hovedplanen er under oppstart. 

Vinterstandard for leddbuss

Leddbussene er lite egnet på vintervei, men dagens vognpark vil trolig ikke kunne fases ut før år 2022. Kollektivselskapene og rådmannen deler synet i at det er behov for å innføre en spesiell standard for leddbuss, for å sikre fremkommelighet, liv og helse. Behovet utfordrer mål om redusert saltbruk.

 
Topp