Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med bystyrets vedtak fra juni 2016. Det er særlig lagt vekt på språk, digitalisering, fysisk aktiv læring og forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og «Ung11». Forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen skal gi ekstra læringsstøtte i tillegg til høy kvalitet i det ordinære læringsløpet.

Økonomisk status

Sommerskolen startet opp med 350 elever i 2014, og i 2017 er 1 650 påmeldt til ulike aktiviteter knyttet til læring, sosial og fysisk aktivitet. Aktivitetsskolen har snart gjennomført sitt første år for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler, og deltakelsen har styrket seg merkbart på begge skolene. Det 11. skoleåret «Ung11» starter opp til høsten, og skal gi ungdom som trenger det bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. 

Arbeidet med å heve kompetanse til ansatte og ledere har fortsatt høy prioritet, og gjennom språksatsingen får over 400 medarbeidere økt sin språklige kompetanse og bedret sine forutsetninger for å være gode språkmodeller i barnehage og skole. Kompetansesenterets ansatte har styrket egen kompetanse innen prosjektstyring, og har bedret sine forutsetninger for å kunne gjennomføre alle utviklingstiltak på en planmessig måte i samarbeid med virksomhetene.

Forvaltningskontoret for barnehage utvides til å også gjelde skole og oppvekst. Utvidelsen vil skje gradvis og vil etter planen være ferdig våren 2018. Formålet er større grad av brukervennlighet, økt kvalitet, enhetlig praksis og mer effektiv drift. 

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2 millioner kroner til elevtallsvekst og 3,3 millioner kroner for å imøtekomme økningen i antall elever med omfattende hjelpebehov.   

Økonomisk status 

Fakta 

Per april viser programområdet et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering 

Fra høsten 2017 øker antall elever i ordinære skoler med 104, hvilket tilsvarer en elevtallsvekst på 1,3 prosent. Elevtallsveksten er vesentlig høyere enn estimert i økonomiplan 2017-2020. I økonomiplan 2017-2020 ble SSBs befolkningsprognose lagt til grunn for demografikompensasjon, og estimert elevtallsvekst var 39 elever. For å håndtere den reelle elevtallsveksten fra høsten 2017 er det behov for å styrke programområdet. Beregnet høsteffekt er 2 millioner kroner.

Fra høsten 2017 øker også antallet elever med omfattende hjelpebehov betydelig. Økningen er på 17 elever, hvilket tilsvarer en økning på 49 prosent, og skyldes hovedsakelig at det er flere nye førsteklassinger og tilflyttere med omfattende hjelpebehov enn elever som går ut av grunnskolen. Økte kostnader utover budsjett utgjør cirka 12 millioner kroner årlig. Det er iverksatt tiltak for å redusere behovet for rammestyrking, men det vil ikke være mulig å dekke hele kostnaden innenfor rammen uten at det vil gå på bekostning av ordinær undervisning. For å møte økningen i antall elever med omfattende hjelpebehov foreslås at programområdet tilføres 3,3 millioner kroner for høsthalvåret 2017. De langsiktige konsekvensene vil bli behandlet i økonomiplanen. 

Informasjon om gratis SFO for lavinntektshusholdninger fra august 2017 er sendt til skoler og foreldre. Det er usikkerhet knyttet til antall søknader og følgelig kostnadsbilde. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport når det foreligger mer informasjon om antall søkere til ordningen. 

Konklusjon  

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 2 millioner kroner til elevtallsvekst og 3,3 millioner kroner til elever med omfattende hjelpebehov.


Investeringsbudsjettet 

Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen

I tråd med intensjonene i Læringsløp Drammen utvikles en egen digitaliseringsstrategi for 2017 til 2020. Planen skal realisere målet om at barn og unge skal bli digitalt dannede, kompetente og at de bruker kompetansen til samhandling, innovasjon, kreativitet, berikelse og optimalisert læringsutbytte. 

I økonomiplan for 2017-2020 er det avsatt 10 millioner kroner årlig til Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen. Det er iverksatt en prosess med å kartlegge eksisterende utstyr ute i skolene, samt nødvendig oppgradering av infrastruktur, og foreløpige prognoser viser at investeringsbehovet er større enn antatt i økonomiplanen. For å sikre at alle elever i Drammensskolen vil få én digital arbeidsenhet innen utløpet av 2018 vil det være behov for ytterligere investeringsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan for 2018-2021. 

Byggeprosjekter

Det pågår prosjekter ved Brandengen og Øren skoler. Planlagte prosjekter ved Børresen, Danvik, Aronsløkka og Fjell skoler er under utvikling. Det vises til 1. tertialrapport fra Drammen Eiendom KF for detaljert informasjon om pågående og planlagte prosjekter.

Brandengen aktivitetsskole – rektorboligen i Iver Holters gate 37

For å sikre mer plass til aktivitetsskolen ble det inngått en avtale mellom Brandengen skole og Drammen Eiendom KF om bruk av den tidligere rektorboligen i Iver Holters gate 37 i juni 2016. Søknad om bruksendring og brukstillatelse som aktivitetsskole var ikke på plass da bygget ble tatt i bruk fra august 2016. Med bakgrunn i dette ble bygningen i samråd med skolen stengt fra 3.3.2017 inntil godkjenning foreligger. Skolen har opprettholdt og håndtert tilbud om aktivitetsskole og SFO i skolens øvrige lokaler, i tillegg til innleie av tilbud eksternt.

Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet

Det er behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde. Antall elever ved Marienlyst skole har vist en betydelig økning de siste årene, og skolens kapasitet er under press. På kort sikt vil skolens arealbehov kunne løses med midlertidige skolepaviljonger. Investeringsbehov for etablering av midlertidige skolepaviljonger vil meldes inn i forbindelse med 2. tertial.

Ved Gulskogen skole skal det vurderes om vedtatt regulering for Sundland og Drammen kommunes arealerverv på nordsiden av skolen kan åpne for en utvidelse av skolen. Arbeidet med utredning av langsiktige løsninger for hele inntaksområdet er igangsatt.

Gulskogen/Rødskog - barneskolekapasitet

Utviklingsplan for skolebygg peker på en markant økning i antall barneskoleelever i inntaksområdet for Rødskog og Gulskogen. I Økonomiplan er det i 2017 avsatt 1 million kroner til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny barneskole. Arbeidet er i oppstartsfasen.

Andre forhold

 Læringsløp Drammen 

Arbeid med elevenes kompetansegrunnmur er skolenes viktigste prioritet. Gjennom språk som felles satsingsområde har over 400 ansatte fått kompetanseheving. Drammen kommune er språkkommune og får kompetanseheving via Lesesenteret i Stavanger og Språkløyper. Det er utarbeidet felles planer og standarder for arbeidet. Skolene har i tillegg valgt egne satsingsområder innenfor både faglig, sosial og emosjonell utvikling og fremtidens kompetanse. Kompetansesenteret samarbeider og veileder skolene i dette arbeidet i sonene.  

Kvalitetsutvikling 

Et stort og helhetlig arbeid med kvalitets- og styringssystem for hele kommunen er igangsatt. Kvalitetssystemet skal også bidra til at rådmannen kan måle, dokumentere, analysere og vurdere virksomhetenes totale resultatoppnåelse per år og prioritere forbedringsarbeid. Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst veileder, støtter og legger til rette for kompetanseutviklende tiltak i og mellom sektorområdene barnehage, skole og oppvekst. Et kvalitetssystem vil bidra til felles standarder og en mer enhetlig oppvekstsektor. 

Forsterkningstiltakene

Forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og 11. skoleår skal ha som hovedformål å forebygge utenforskap, sikre sosial utjevning og ressursmobilisering og generelt styrke barn og unges forutsetninger for videre utdanning og fremtidig yrkesdeltakelse. 

Aktivitetsskole

Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen skoler for 1. trinn er inne i sitt første år. Tallene viser en økning i deltakelse på henholdsvis 75 prosent og 15 prosent fra SFO året før. Elevene får et bredt tilbud av aktiviteter og varm mat hver dag. Tilbudet utvides i tråd med prosjektplanen fra høsten 2017 til også å gjelde 2. til 4. trinn, og fra høsten 2018 vil ytterligere seks skoler være med i ordningen. 

Sommerskolen 

Etter økt deltakelse i fjor ble det besluttet å utvide sommerskolen med to uker. Tilbudet denne sommeren vil være de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart. Kursene ble raskt fulltegnet og 1 600 elever er påmeldt. Kursene har større bredde enn tidligere, og flere kurs er mer rettet mot ungdomstrinnet. 

Ung11 

Målsettingen med 11. skoleår er å gi elever med uforløst potensial en mulighet til en «ekstrarunde» slik at de senere består videregående opplæring. Oppstart er planlagt til høsten 2017, og rekruttering av lærere og elever er i rute. 

Søknader til Forskningsrådet

I Læringsløp Drammen er Fremragende læringsmiljø og Fremragende profesjonsutvikling viktige katalysatorer. For å sikre høy kvalitet er det nødvendig å analysere og forbedre praksis. Drammen kommune deltar i to søknader om forskningsprosjekter til Forskningsrådet. «Bedre helse» er et forskningsprosjekt som særlig ser på sosial og emosjonell kompetanse i ungdomsskolen og som ledes av anerkjente forskere, blant andre Mari Rege. Det andre forskningsprosjektet er en del av et langtidsstudium som ser på langtidskonsekvenser av opplæring og utenforskap. 

Forvaltningskontor for barnehage og skole

Det er igangsatt en prosess med å utvide forvaltningskontoret for barnehage til å også gjelde skole og oppvekst. Hovedformålet med utvidelsen er større grad av brukervennlighet, økt kvalitet i forvaltningsoppgavene, enhetlig praksis og mer effektiv drift. I første omgang blir administrative oppgaver knyttet til SFO overflyttet til forvaltningskontoret for å sikre at gratis SFO-plass fra høsten 2017 blir håndtert likt i kommunen. Det er etablert en arbeidsgruppe som vil se på hvilke andre oppgaver det nye forvaltningskontoret skal ha ansvar for, og komme med anbefalinger knyttet til fremtidig organisering, ressursbruk og ledelsesstruktur.

Medarbeidere og kompetanseutvikling 

Våren 2017 ble det gjennomført en kompetansekartlegging av lærere og ledere i skolen. Dette gir et godt grunnlag for prioriteringer og planlegging av videre kompetanseheving. Dette er viktig for å møte kompetansekravene i grunnskolen som ble vedtatt av regjeringen i 2015. Høsten 2017 får 46 lærere videreutdanning i prioriterte fag, og i tillegg får fire avdelingsledere rektorutdanning. Rådmannen ønsker å se kompetansekartleggingen og rekrutteringsarbeidet i sammenheng, og vil i løpet av våren 2018 komme tilbake til bystyret med en orientering om dette arbeidet.

For å styrke virksomhetsledernes kompetanse i økonomistyring og sikre størst mulig grad av forutsigbarhet i rammestyring på skolene, har rådmannen kvalitetssikret og forbedret budsjettfordelingsmodellen. Parallelt med dette arbeidet har rådmannen tilbudt kompetansegivende kurs tilpasset den enkeltes behov.

Fagpersonell 

Bystyret vedtok i Økonomiplan 2017-2020 å bruke 5 millioner kroner til økt fagpersonell i skolen. To millioner er tildelt skolene for å styrke mellomtrinnet. I Læringsløp Drammen er betydningen av tidlig innsats understreket. 3 millioner kroner brukes derfor til et samarbeid mellom skole og oppvekst for å styrke tidlig innsats. Dette er også i tråd med Stortingsmelding 21 «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen». I Stortingsmeldingen foreslår regjeringen at kommunene skal ha plikt til å sørge for at elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1.-4. trinn får tilbud om intensiv opplæring. Plikten innbefatter også samarbeid med velferdstjenester utenfor skolen. Rådmannen vurderer derfor å etablere et team som blant annet skal ha som hovedoppgave å kvalitetssikre overgangen fra barnehage til skole, begynneropplæringen og utvikle metoder for rask intervenering ved avvikende læringsprogresjon.Økonomisk status

Fakta


Vurdering


Konklusjon


Investeringsbudsjettet


Andre forhold 


 
Topp